Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
12.2.2020 at 11:00 - 18.3.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Thu 19.3.2020
09:15 - 16:00
Fri 20.3.2020
09:15 - 14:00
Wed 1.4.2020
09:15 - 14:00
Wed 1.4.2020
14:15 - 16:00
Thu 2.4.2020
09:15 - 14:00
Thu 16.4.2020
09:15 - 12:00
Thu 16.4.2020
14:15 - 16:00
Thu 7.5.2020
09:15 - 14:00
Fri 8.5.2020
09:15 - 16:00

Description

Farmasian erikoistumiskoulutuksessa olevat opiskelijat.

Opintojaksoa ei voi suorittaa ennen kuin on suorittanut farmaseutin tai proviisorin tutkinnon.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • osaa kuvata ja selittää kliinisen lääketutkimuksen eri vaiheet, tavoitteet, haasteet ja viranomaisvaatimukset (myös erityispotilasryhmillä)
  • osaa kuvat kliinisiin lääketutkimuksiin liittyvät eettiset periaatteet
  • ymmärtää erityisryhmistä esim. lasten kliinisten lääketutkimusten poikkeavat erityisvaatimukset
  • osaa suunnitella erilaiset koejärjestelyt (esim. sokkouttaminen, satunnaistaminen) ja ymmärtää niiden merkityksen tutkimuksen tuloksille ja niiden tilastolliselle käsittelylle
  • osaa kuvata tutkimuksen kuluessa tarvittavan ja muodostuvan dokumentaation sekä perustella sen tarkoituksen
  • osaa kuvata yksittäisen tutkimuksen kulun (mm. luvat, koulutus, monitorointi, raportointi) ja siihen vaikuttavat tekijät potilaan, lääkäritutkijan, tutkimuspaikan ja sponsorin näkökulmasta
  • hallitsee kliiniseen tutkimukseen liittyvän materiaalilogistiikan ja tutkimusvalmisteelle asetetut vaatimukset
  • osaa hahmottaa kliinisen tutkimuksen tulevaisuuden näkymiä kansallisesti ja kansainvälisesti
  • osaa käyttää työssään kliinisen lääketutkimuksen terminologiaa
  • osaa etsiä kliinistä lääketutkimusta normittavat ohjeet ja ymmärtää niiden merkityksen, käytön ja yhteyden toisiinsa

Opintojakso voidaan suorittaa, missä tahansa erikoistumiskoulutuksen vaihetta. Opintojakso järjestetään joka kolmas vuosi.

Opintojaksolla käsitellään kliinisen tutkimuksen eri vaiheet (Faasi I-III(IV)) ja niiden erityispiirteet sekä tutkimusten tekemiseen vaadittavan dokumentaation. Opintojen kuluessa perehdytään viranomaisvaatimuksiin, kliinisen lääketutkimuksen tavoitteisiin ja tulosten käyttötarkoitukseen. Lisäksi opintojaksolla käsitellään tutkimuksen materiaalivirta, sen hallinnointi ja tutkimusvalmisteelle asetettavat vaatimukset ja erityispiirteet erilaisissa tutkimusasetelmissa. Esimerkkejä hyödyntäen käydään läpi kliinisen lääketutkimuksen kulku ja siihen vaikuttavat tekijät. Opetuksen kuluessa käsitellään kliiniseen tutkimukseen liittyvää termistöä.

Opintojaksosta on loppukuulustelu.

Opintojakson suorittamiseen vaadittava kokonaistyömäärä tunteina on 137,5h. Tästä 36h on kontaktiopetusta ja loput omatoimista opiskelua sisältäen tehtävät ja loppukuulustelun valmistautumisineen.

Opintomateriaalina on luennoilla ilmoitettu opetusmateriaali.

Arvioidaan asteikolla 0–5.

Arvosana perustuu tehtäviin ja loppukuulusteluun.

Opetuskielenä suomi ja/tai englanti.

Opintojaksolla käytetään Moodle-oppimisympäristöä.

Professori Anne Juppo, Teollisuusfarmasia.

Opintojakso kuuluu Farmasian erikoistumiskoulutuksen Teollisuusfarmasian valinnaisiin opintoihin. Opintojakson korvaamisesta ja suorittamisesta muulla tavalla voidaan päättää erikoistumisopintojen alussa vastuuhenkilön kanssa.