Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.8.2019 at 08:00 - 18.8.2019 at 23:59

Description

Apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutuksessa olevat farmaseutit ja proviisorit. Pakollinen opintojakso niille opiskelijoille, jotka suorittavat LHKA-erityispätevyyden osana erikoistumiskoulutusta. Opintojakson voivat suorittaa myös ne apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutuksen opiskelijat, jotka aikovat tulevaisuudessa suorittaa LHKA-erityispätevyyden muulla tavoin, kuten portfoliomenettelyn kautta.

Farmaseutin tai proviisorin tutkintoon liittyvät perusopinnot sekä apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutukseen sisältyvän Lääkehoidon arviointi ja kliininen farmasia -opintojakson aiempi suorittaminen hyväksytysti.

Opintojakson jälkeen opiskelija

  • Tunnistaa lääkehoidon ongelmat, joiden selvittäminen edellyttää lääkehoidon kokonaisarviointia
  • Osaa tehdä yhteenvedon asiakkaan/potilaan terveydentilasta ja lääkehoidosta ja tuntee oman roolinsa asiakkaan/potilaan hoidossa osana moniammatillista tiimiä
  • Osaa soveltaa kliinistä haastattelua osana lääkehoidon kokonaisarviointia, havainnoida asiakkaan/potilaan hoitoon sitoutumiseen vaikuttavia asioita ja arvioida asiakkaan/potilaan yksilöllisiä mahdollisuuksia toteuttaa lääkehoitoaan
  • Osaa tulkita potilaskertomustietoja, laboratorioarvoja, mittaustuloksia ja ravitsemustilaa potilaskohtaisesti
  • Osaa arvioida asiakkaan/potilaan kokonaistilaa em. tietojen pohjalta, tunnistaa lääkehoitoon liittyviä ongelmia ja tuottaa konkreettisia ehdotuksia asiakkaan/potilaan lääkehoidon optimoimiseksi

Syksy 2019–kevät 2020. Opintojakso järjestetään joka toinen vuosi.

Opintojakso rakentuu potilastapausten ja muiden oppimistehtävien ympärille. Opiskelu koostuu kirjallisuudesta, itsenäisesti ja ryhmässä tapahtuvasta verkko-opiskelusta sekä lääkehoidon kokonaisarvioinneista. Opiskelija arvioi kriittisesti oman asiantuntijuutensa kehittymistä sovitulla tavalla.

Opintojaksolla hyödynnetään esimerkiksi verkko-opetusta, potilastapauksia ja kirjallisia teoriaa käytäntöön soveltavia oppimistehtäviä.

Tisdale and Miller: Drug-induced Diseases: Prevention, Detection and Management. American Society of Health-System Pharmacists, Inc. 2010 tai uudempi (e-kirja)

Walker and Whittlesea: Clinical Pharmacy and Therapeutics. Churchill Livingstone, 5th ed, 2011 tai uudempi (e-kirja)

Käypä hoito -suositukset

Terveysportin tietokannat

Salko-tietokanta

Muu opintojaksolla määriteltävä materiaali

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää oppimistehtävien hyväksyttyä suorittamista sekä verkko-opetukseen osallistumista. Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty – hylätty.

Opetuskielet: suomi/ruotsi/englanti. Opintojaksolla käytetään Moodle-oppimisympäristöä.

Opintojakso kuuluu apteekki- ja sairaalafarmasian erikoistumiskoulutuksen valinnaisiin opintoihin.