Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Thu 12.3.2020
16:15 - 19:45
Mon 23.3.2020
16:15 - 17:45
Thu 2.4.2020
16:15 - 19:45

Other teaching

26.03.2020 Thu 16.15-19.45
30.03.2020 Mon 16.15-19.45
07.04.2020 Tue 16.15-19.45
08.04.2020 Wed 16.15-19.45
Päivi Okkonen, Tapio Toivanen
Teaching language: Finnish

Description

Opintojakso on suunnattu Esi- ja alkuopetuksen 35 op sivuaineopiskelijoille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee

 • esi- ja alkuopetuksen lapsen äidinkielen oppimisen ja opettamisen sekä arvioinnin erityispiirteet.
 • opiskelija hallitsee johdattaa lapsi monikulutaidon maailmaan.
 • opiskelija ymmärtää laajemmin draaman merkityksen osana esiopetuksen puhutun äidinkielen ja alkuopetuksen äidinkielen ja kirjallisuuden vuorovaikutustilanteissa toimimisen osa-alueen opetusta.
 • draaman toimintamuotoihin ja työtapoihin perustuvan elämyksellisen, kokemuksellisen ja toiminnallisen äidinkielen opetustoiminnan suunnittelemisen ja toteuttamisen periaatteet esi- ja alkuopetuksessa.
 • opiskelija saa valmiuksia aiempaa monipuolisempien esi- ja alkuopetusikäisten lapsen kehitystä tukevien draamatuokioiden ja prosessien suunnittelemiseen, toteuttamiseen ja reflektoimiseen.

Opintojaksolla käsitellään

 • esi- ja alkuopetuksen keskeisten sisältöjen, lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen ja opettamisen erityiskysymyksiä.
 • lapsen kielellisten taitojen diagnostiikkaa.
 • äidinkielen erityiskysymyksiä esiopetuksessa ja alkuopetuksessa.
 • kirjallisuuden käytön monilukutaitoa.
 • monipuolisia suunnittelutapoja ja draaman soveltamista kielen kehityksen tukemiseen esi- ja alkuopetuksessa.

Luento- ja ryhmäopetus, harjoitustyö ja tentti.

 • Trageton, A. 2007. Lukemaan oppiminen kirjoittamalla. PS-kustannus. Juva: WS Bookwell Oy.
 • Lisäksi äidinkielessä ja kirjallisuudessa luennoitsijan kanssa erikseen sovittava ajankohtainen artikkeli (1 kpl: suomen- tai vieraskielinen)
 • Toivanen, T. (2014). Kasvuun – Draamakasvatusta 1 – 8 -vuotiaille. Helsinki: Sanoma Pro. Soveltuvin osin.
 • Lisäksi draaman osiossa luennoitsijan kanssa sovittava ajankohtainen artikkeli (1kpl).

Arviointi koostuu kirjallisesta tentistä.

Arvosteluasteikko on 0-5.

YLEISET KÄYTÄNNÖNASIAT

Valinnaisten tieteenalaa tukevien opintojen järjestämisestä päätetään lukuvuosittain. Opintokokonaisuus suositellaan suoritettavan yhden lukuvuoden aikana, sillä opintokokonaisuutta ei välttämättä tarjota seuraavana lukuvuonna.

Otathan myös huomioon, että opintokokonaisuuden, johon olet ilmoittautumassa, on mahduttava tutkintoosi. Lisätietoja tutkintojen laajuuksista löydät seuraavasti:

Huom. Opintojakson ensimmäiselle luento- tai muulle kontaktiopetuskerralle on aina osallistuttava, ellei opettajan kanssa ole toisin sovittu. Lisätietoja läsnäolovaatimuksista löydät kasvatustieteellisen tiedekunnan opetuksen ja opiskelun yhteisistä toimintaohjeista.

ILMOITTAUTUMISKÄYTÄNNÖT

Esi- ja alkuopetuksen aineopintoihin ilmoittaudutaan jaksokohtaisesti kasvatustieteellisen tiedekunnan ilmoittautumisaikojen mukaisesti. Opintoihin voi ilmoittautua vasta kun esi- ja alkuopetuksen perusopinnot 25 op ovat suoritettuna (opinnot koottu ja suoritus näkyy WebOodissa).