Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
11.12.2019 at 09:00 - 8.1.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 14.1.2020
16:15 - 19:45
Wed 22.1.2020
16:15 - 19:45
Wed 12.2.2020
16:15 - 19:45
Tue 18.2.2020
16:15 - 19:45
Mon 24.2.2020
16:15 - 19:45
Tue 10.3.2020
16:30 - 20:00

Description

Opintojakso on suunnattu Esi- ja alkuopetuksen 35 op sivuaineopiskelijoille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • on perehtynyt esi- ja alkuopetuksen matematiikan sekä ympäristö- ja luonnontiedon & ympäristöopin oppimisen sekä opettamisen tutkimukseen ja osaa soveltaa tutkimustietoa käytännön opetustyöhön.
 • tuntee ympäristö- ja luonnontiedon sekä matematiikan arvioinnin monipuolisia menetelmiä.
 • hallitsee esi- ja alkuopetusikäisen matemaattisen ajattelun kehityksen vaiheet.
 • osaa peruslaskutoimitusten opettamisen didaktiikan.
 • osaa analysoida erilaisten oppimateriaalien matemaattista sisältöä ja käyttökelpoisuutta opetuksessa.
 • ymmärtää esi- ja alkuopetuksen luonnontieteiden oppimiseen ja opetukseen liittyviä haasteita ja oppijoiden erilaisuutta.
 • syventää osaamistaan luonnontieteiden opetukselle olennaisista havainnollisista, kokemuksellisista ja kokeellisista lähestymistavoista.
 • opiskelijalla on valmiuksia tukea oppijoiden positiivisen ympäristösuhteen rakentumista ja kestävän kehityksen edistämistä.

Opintojaksossa käsitellään

 • luonnontieteiden oppimiseen ja opetukseen liittyvää ajankohtaista tutkimustietoa.
 • luonnontieteille ominaisia ajattelu- ja toimintataitoja kehittäviä työtapoja sekä oppimisympäristöjä.
 • ympäristö- ja luonnontiedon opetuksen suunnittelua, toteutusta ja arviointia.
 • esi- ja alkuopetusikäisen matemaattisen ajattelun kehitykseen liittyvää tutkimusta.
 • peruslaskutoimitusten didaktiikkaa.
 • matemaattisten oppimateriaalien analysointia.
 • matematiikan osaamisen arviointimenetelmät.

Luennot, ryhmätunnit, opintokäynnit, demonstraatiot ja tentti, essee tai oppimispäiväkirja

Ajankohtaisia artikkeleita (4 kpl)

Arviointi koostuu kirjallisesta tentistä.

Arvosteluasteikko on 0-5.

YLEISET KÄYTÄNNÖNASIAT

Valinnaisten tieteenalaa tukevien opintojen järjestämisestä päätetään lukuvuosittain. Opintokokonaisuus suositellaan suoritettavan yhden lukuvuoden aikana, sillä opintokokonaisuutta ei välttämättä tarjota seuraavana lukuvuonna.

Otathan myös huomioon, että opintokokonaisuuden, johon olet ilmoittautumassa, on mahduttava tutkintoosi. Lisätietoja tutkintojen laajuuksista löydät seuraavasti:

Huom. Opintojakson ensimmäiselle luento- tai muulle kontaktiopetuskerralle on aina osallistuttava, ellei opettajan kanssa ole toisin sovittu. Lisätietoja läsnäolovaatimuksista löydät kasvatustieteellisen tiedekunnan opetuksen ja opiskelun yhteisistä toimintaohjeista.

ILMOITTAUTUMISKÄYTÄNNÖT

Esi- ja alkuopetuksen aineopintoihin ilmoittaudutaan jaksokohtaisesti kasvatustieteellisen tiedekunnan ilmoittautumisaikojen mukaisesti. Opintoihin voi ilmoittautua vasta kun esi- ja alkuopetuksen perusopinnot 25 op ovat suoritettuna (opinnot koottu ja suoritus näkyy WebOodissa).