Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 4.2.2020
16:15 - 17:45
Mon 10.2.2020
16:15 - 19:45
Wed 18.3.2020
16:15 - 17:45
Wed 25.3.2020
16:15 - 17:45
Fri 3.4.2020
16:15 - 17:45

Other teaching

19.02.2020 Wed 16.15-19.45
25.02.2020 Tue 16.15-17.45
06.04.2020 Mon 16.15-19.45
17.04.2020 Fri 16.15-17.45
Pia Koirikivi, Sara Sintonen
Teaching language: Finnish

Description

Opintojakso on suunnattu sivuaineopiskelijoille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää katsomusten sisäisen ja niiden välisen moninaisuuden katsomuskasvatuksen lähtökohtana.
 • kykenee toteuttamaan katsomuskasvatusta ja eettistä kasvatusta esiopetuksen sisältöalueina ja uskontoa sekä elämänkatsomustietoa alkuopetuksen oppiaineina.
 • ymmärtää taide- ja taitokasvatuksen eheyttäviä, yhteisöllisiä ja interkulttuurista vuorovaikutusta edistäviä mahdollisuuksia.
 • suunnitella ja toteuttaa eheyttävää taito- ja taidekasvatusta kehittäen lapsissa olevaa luovaa potentiaalia.
 • tukea taide- ja taitokasvatuksen avulla lapsen laaja-alaista oppimista, yksilöllistä kehitysvaihetta sekä hyvinvointia.

Opintojaksossa käsitellään

 • etiikan ja katsomusaineiden erityiskysymyksiä ja niiden pedagogisia sovelluksia
 • lapsen kasvuympäristöön liittyvää katsomuksellista ulottuvuutta kokonaisvaltaisen kasvatuksen näkökulmasta
 • ilmaisun monia muotoja esi- ja alkuopetuksessa
 • taidekasvatuksen mahdollisuuksia laaja-alaisen oppimisen vahvistajana, kulttuurisena voimavarana ja viestinnän välineenä.
 • eri taito- ja taideaineiden avulla toteutettavan eheyttävän taidetapahtuman luomista lapsille.

Aktiivinen osallistuminen ryhmätunneille sekä annetun soveltavan pedagogisen ryhmätehtävän ja siihen liittyvän kirjallisuusesseen suorittaminen.

 • Kuusisto, A. & Lamminmäki-Vartia, S. 2012. Moral Foundation of the Kindergarten Teacher’s Educational Approach: Self-Reflection Facilitated Educator Response to Pluralism in Educational Context. Education Research International. Vol. 2012. http://dx.doi.org/10.1155/2012/303565
 • Elo, P., Hulkki, E. & Kaila, E. (2006) Kaikki virtaa. Elämänkatsomustiedon perusta ja tulevaisuus. Helsinki: F.G. Lönnberg. Sivut 108-113, 206-223, 238-241.
 • Ubani, M., Poulter, S. & Kallioniemi, A. (2015) Uskonto lapsuuden kulttuureissa. Helsinki: Lasten keskus. Sivut 81–94, 229–267, 330-350.
 • Wright, S. (2010). Understanding Creativity in Early Childhood. Thousand Oaks: SAGE
 • luennoitsijan kanssa sovittu ajankohtainen artikkeli.

Opintojakson kokonaisuuden arvosana muodostuu opintojakson sisällä olevien kahden osa-alueen (katsomusaineiden didaktiikka sekä taito- ja taideaineiden didaktiikka) arvosanojen keskiarvosta.

Arvosteluasteikko on 0-5.

YLEISET KÄYTÄNNÖNASIAT

Valinnaisten tieteenalaa tukevien opintojen järjestämisestä päätetään lukuvuosittain. Opintokokonaisuus suositellaan suoritettavan yhden lukuvuoden aikana, sillä opintokokonaisuutta ei välttämättä tarjota seuraavana lukuvuonna.

Otathan myös huomioon, että opintokokonaisuuden, johon olet ilmoittautumassa, on mahduttava tutkintoosi. Lisätietoja tutkintojen laajuuksista löydät seuraavasti:

Huom. Opintojakson ensimmäiselle luento- tai muulle kontaktiopetuskerralle on aina osallistuttava, ellei opettajan kanssa ole toisin sovittu. Lisätietoja läsnäolovaatimuksista löydät kasvatustieteellisen tiedekunnan opetuksen ja opiskelun yhteisistä toimintaohjeista.

ILMOITTAUTUMISKÄYTÄNNÖT

Esi- ja alkuopetuksen aineopintoihin ilmoittaudutaan jaksokohtaisesti kasvatustieteellisen tiedekunnan ilmoittautumisaikojen mukaisesti. Opintoihin voi ilmoittautua vasta kun esi- ja alkuopetuksen perusopinnot 25 op ovat suoritettuna (opinnot koottu ja suoritus näkyy WebOodissa).