Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Description

HUOM! Opiskelijat lisätään kevään jaksoille viikon 50 aikana

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • Ymmärtää laajan monilukutaidon merkityksen, osaa soveltaa ja tutkia eri tekstien välisiä, intertekstuaalisia yhteyksiä ja tuottaa niistä merkityksiä.
 • Osaa soveltaa laajaa monilukutaitoa visuaalisten kulttuurien ja ympäristöjen tutkimisessa, tuottaa ja ilmaista niiden välisiä visuaalisia merkityssuhteita.
 • Osaa luoda merkityksiä oman visuaalisen ympäristön ja maailmanlaajuisen visuaalisen kulttuurin välille ja ymmärtää erilaista taidetta ja visuaalista kulttuuria.
 • Ymmärtää miten nykykulttuuri uusintaa mennyttä ja osaa tulkita uusien ja vanhojen tekstien välisiä muunnelmia.
 • Osaa arvottaa kulttuurin muistia, perinnettä ja traditioita.
 • Osaa tarkastella, tutkia ja tuottaa tilallista esineympäristöä ja ympäristön tilallisia kokemuksia visuaalisesti sekä tukea siten hankitun ymmärryksen avulla lapsen kasvua.

Multi-literacy is connected to the wide concept of texts, such as reading and producing of visual, auditive and digital materials and meanings. At this course the local and global environment and their relations are being researched through a wide multi-literacy and an artistic approach. The chosen environments are being researched through the individual points of view (themes, questions, phenomenon) and new visual meanings are being produced in an artistic process.

Luennot, osallistuminen ryhmätunteihin ja ekskursioihin, yksilölliset, pari- ja ryhmätehtävät. E-portfoliossa tarkastellaan kokemuksia ja tuotoksia oppimiseen, tutkimiseen, ilmaisuun ja lapsen kasvuun sisältävän kirjallisuuden viitekehyksessä.

Oppimateriaali ja kirjallisuus:

 • Paatela-Nieminen, M. 2013. Subjektiiviset oppimispolut ja –rihmastot tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävässä taidekasvatuksessa. Teoksessa Liisa Tainio, Kalle Juuti & Sara Routarinne (toim.). Ainedidaktinen tutkimus koulutuspoliittisen päätöksenteon perustana. Helsinki: Suomen ainedidaktinen tutkimusseura, s. 139-156. http://hdl.handle.net/10138/38459
 • Venäläinen, P. (toim.) (2008). Kulttuuriperintö ja oppiminen. Suomen museoliiton julkaisuja 58. Suomen Tammi ja Suomen museoliitto. Jyväskylä: Gummerus. (Soveltuvin osin) http://www.edu.fi/download/124309_Kulttuuriperinto_ja_oppiminen.pdf
 • Ajankohtaiset artikkelit ilmoitetaan kurssin alussa
 • Muu teoreettinen kirjallisuus valikoituu opiskelijoiden omien aihevalintojen (ympäristöjen) kautta.

Oheiskirjallisuus:

 • Helsingin kaupunki 2012. Kävellen Helsingissä. Viisi reittiä kaupunkiin. http://www.visithelsinki.fi/sites/visithelsinki.fi/files/files/Esitteet/...
 • Hänninen, A. (2007). Matkalla arkkitehtuurin maahan. Lasten arkkitehtuurikasvatuksen työ- ja opaskirja opettajille. Helsinki: Taiteen keskustoimikunta.
 • Itkonen, S. &Kaitavuori, K. (2007). Kansalliset kulttuurilaitokset. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 1116. Helsinki SKS.
 • Jokinen, P. & Väänänen, M. (2011). Kulttuurikävelyllä Helsingissä. Taidetta, arkkitehtuuria, historiaa. Helsinki: Minerva.
 • Korpelainen, H. (toim.) (2004). Arkkitehtuurin ABC: löytöretki rakennettuun ympäristöön. Helsinki: Suomen Arkkitehtiliitto SAFA.
 • Korvenmaa, P. (2009). Taide & teollisuus. Johdatus suomalaisen muotoilun historiaan. Taideteollisen korkeakoulun julkaisu B 88. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu.
 • Levanto, Y., Naukkarinen, O. & Vihma, S. (2005). Taiteistuminen. Tunne muotoilua. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu.
 • Lounatvuori, I. (toim.) (2007). Käy sisään! Julkiset sisätilat. Euroopan rakennusperintöpäivät. Suomen Kotiseutuliiton julkaisuja A: 15. Helsinki: Suomen kotiseutuliitto.
 • Naukkarinen, O. (2003). Ympäristön taide. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu.
 • Nikula, R. (2005). Suomen arkkitehtuurin ääriviivat. Helsinki: Otava
 • Räsänen, J. (toim.) (2007). Arkkitehtuurin ABC 2 Peruskäsitteitä. Helsinki: Suomen arkkitehtiliitto SAFA.
 • Vihma, S. (2002). Ornamentti ja kuutio –johdatus modernin muotoilun historiaan. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu.

Arviointi koostuu hyväksytysti suoritetuista visuaalis-verbaalista e-portfoliosta, jossa visuaalisia tuotoksia tarkastellaan omaan aiheeseen liittyvän tutkimuskirjallisuuden avulla (oman ja muiden ympäristöjen kuvakulttuurit ja monilukutaito). Arvioinnin kohteena on työskentelyn aikana toteutuva prosessi ja siihen liittyvät kuvalliset ja kirjalliset tehtävät. Arvosteluasteikko 0–5.

ILMOITTAUTUMISKÄYTÄNNÖT

Opintoihin ilmoittaudutaan I periodin ilmoittautumisten yhteydessä. Voit ilmoittautua vain koko opintokokonaisuuteen. Koko opintokokonaisuuteen ilmoittaudutaan Taide ja kulttuuri, 5 op –jakson ilmoittautumisen yhteydessä.

Jos olet ilmoittautunut koko opintokokonaisuuteen Taide ja kulttuuri –jakson ilmoittautumisen yhteydessä ja osallistumisesi opintokokonaisuuteen on vahvistettu, ilmoittautumisesi muille opintokokonaisuuden jaksoille lisätään automaattisesti.

Huom. Mikäli olet saanut aiemmin opinto-oikeuden kyseiseen opintokokonaisuuteen, johon olet ilmoittautumassa ja sinulta on jäänyt puuttumaan yksittäisiä jaksoja, ota yhteyttä jakson opettajaan.

Martina Paatela-Nieminen