Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 3.9.2019
13:15 - 18:45
Tue 10.9.2019
09:15 - 14:45
Tue 17.9.2019
09:15 - 14:45
Tue 24.9.2019
09:15 - 14:45
Tue 1.10.2019
09:15 - 14:45
Tue 15.10.2019
09:15 - 14:45

Description

Opintojakso on suunnattu sivuaineopiskelijoille, erityisesti opettajankoulutuslaitoksen opiskelijoille, mutta on avoin kaikkien tiedekuntien opiskelijoille. Lastentarhan- tai luokanopettajakoulutuksen pakolliset perusopinnot taito- ja taideaineissa ovat suositeltavia.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • Ymmärtää miten medialla muokataan ja tuotetaan visuaalista kulttuuria
 • Osaa tulkita, muokata ja tuottaa visuaalisia tekstejä osana laajaa monilukutaitoa.
 • Ymmärtää miten käyttää medioita (perinteisiä ja uusia digitaalisia) ja tukea siten hankitun ymmärryksen avulla lapsen kasvua.

Opintokokonaisuudessa käsitellään perinteisen ja uuden, digitaalisen median mahdollisuuksia visuaalisessa kulttuurissa ja omassa visuaalisessa ilmaisussa. Käsitellään digitaalisen median tulkintaan ja tuottamiseen liittyvää tekstien välistä laajaa monilukutaitoa. Opintojakso sisältää yksilöllistä ja yhteisöllistä median tuottamista. Kokemuksia ja tuotoksia tarkastellaan yksilöllisen portfoliotyöskentelyn välityksellä median näkökulmasta ja lapsen kasvua käsittelevän kirjallisuuden viitekehyksessä. Mahdollisuuksien mukaan mediaa käsittelevä opintojakso kytkeytyy osaksi muita kuvataiteen didaktiikan opintokokonaisuuksia ja linkittyy muun opetuksen ja yliopiston ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

Luennot, osallistuminen ryhmätunteihin, yksilölliset, pari- ja ryhmätehtävät. E-portfolio, sisältää oppimiseen, tutkimiseen ja ilmaisuun liittyvät teoreettiset selvitykset, visuaaliset tuotokset ja oman oppimisprosessin arvioinnin.

Oppimateriaali ja kirjallisuus:

 • Creeber,G. & Martin, R. (2009) Digital cultures. Understanding new media. Berkshire: McGraw-Hill. (soveltuvin osin)
 • Frechette, J. & Williams, R. (Eds.) (2016). Media education for a digital generation. NY: Routledge. (soveltuvin osin)
 • Ajankohtaiset artikkelit ilmoitetaan kurssin alussa
 • Muu teoreettinen oppimateriaali valikoituu opiskelijoiden omien aihevalintojen kautta.

Oheiskirjallisuus:

 • Herkman, J. (2007). Kriittinen mediakasvatus Tampere: Vastapaino.
 • Kirjavainen, K. (2001). Valokuva. Valokuvauksen perustiedot. Porvoo: WSOY.
 • Kovanen, M. & työryhmä (2013). Elokuvakasvatuksen opas. Keuruu: Nemo.
 • Lardner. J. &Roberts, P. (2012). Digital art techniques for illustrators and artists. London: A & C Black.

Arviointi koostuu hyväksytysti suoritetuista visuaalis-verbaalista e-portfoliosta, jossa visuaalisia tuotoksia, prosessia ja oppimista tarkastellaan omaan aiheeseen liittyvän teoreettisen tutkimuskirjallisuuden avulla. Arvioinnin kohteena on työskentelyn aikana toteutuva projekti ja siihen liittyvät kuvalliset ja kirjalliset tehtävät. Arvosteluasteikko 0–5.

ILMOITTAUTUMISKÄYTÄNNÖT

Opintoihin ilmoittaudutaan I periodin ilmoittautumisten yhteydessä. Voit ilmoittautua vain koko opintokokonaisuuteen. Koko opintokokonaisuuteen ilmoittaudutaan Taide ja kulttuuri, 5 op –jakson ilmoittautumisen yhteydessä.

Jos olet ilmoittautunut koko opintokokonaisuuteen Taide ja kulttuuri –jakson ilmoittautumisen yhteydessä ja osallistumisesi opintokokonaisuuteen on vahvistettu, ilmoittautumisesi muille opintokokonaisuuden jaksoille lisätään automaattisesti.

Huom. Mikäli olet saanut aiemmin opinto-oikeuden kyseiseen opintokokonaisuuteen, johon olet ilmoittautumassa ja sinulta on jäänyt puuttumaan yksittäisiä jaksoja, ota yhteyttä jakson opettajaan.

Martina Paatela-Nieminen