Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 30.10.2019
12:15 - 13:45
Mon 4.11.2019
10:15 - 11:45
Mon 11.11.2019
10:15 - 11:45
Mon 18.11.2019
10:15 - 11:45
Mon 25.11.2019
10:15 - 11:45

Other teaching

28.10.2019 Mon 10.15-11.45
06.11.2019 Wed 12.15-13.45
12.11.2019 Tue 10.00-12.00
19.11.2019 Tue 12.15-13.45
21.11.2019 Thu 10.15-11.45
27.11.2019 Wed 12.00-14.00
02.12.2019 Mon 10.15-13.45
Henri Satokangas, Salla-Maaria Suuriniemi
Teaching language: Finnish

Description

Opintojakso on suunnattu äidinkieleen ja kirjallisuuteen erikoistuville luokanopettajaopiskelijoille

Opintojakson voivat suorittaa myös kieli- ja kirjallisuuskasvatukseen erikoistuvat lastentarhanopettajaopiskelijat sekä erityispedagogiikan opiskelijat.

Ennen tämän opintojakson suorittamista opiskelijan on suoritettava monialaisten opintojen äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikan opintojaksot tai vastaava opintokokonaisuus.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa analysoida monimuotoisia tekstejä ja tekstilajien muutosta
 • kykenee ohjaamaan eri tekstilajien ja niiden ilmenemismuotojen tuottamisprosesseja
 • hallitsee dialogisia palautekäytänteitä ja tuntee tekstilajipohjaisia arviointikäytänteitä
 • ymmärtää sosiaalisen tuen ja ohjauksen merkityksen tekstien tuottamisprosessissa.

Opintojakson suositeltu suoritusajankohta on toinen tai kolmas opintovuosi

Opintojaksosta tarjotaan luennot vuosittain periodissa 3.

Opintojaksossa käsitellään

 • puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien monimuotoisuutta
 • tekstien tuottamistaitojen kehittymistä eri tekstilajien ja -moodien näkökulmasta
 • palautteen ja arvioinnin keinoja ja tavoitteita
 • tekstien yhteisöllisiä tuottamisprosesseja.

Seuraavat kirjat ja artikkelit tai opintojakson aikana osoitettava muu materiaali, yhteensä noin 300 sivua

 • Halonen, M. 2012. Skills as performances: literacy practices of Finnish sixth graders. Literacy Practices in Transition: Perspectives from the Nordic Countries, 119–139.
 • Harjunen, E. & Korhonen, R. 2011. Keksitään kirjoittamista alakoulussa: herutellaan perusteluita. Virittäjä 115 (3), 395–405. (Löytyy -tietokannasta.)
 • Kalliokoski, J. 2008. Suomi toisena kielen ja koulussa kirjoittaminen. Teoksessa Routarinne & Uusi-Hallila (toim.), Nuoret kielikuvassa. Kouluikäisten kieli 2000-luvulla,, s. 349– 370. Helsinki: SKS.
 • Kauppinen, A. 2008. Alakoululainen, genre ja kirjallisuus. Teoksessa Routarinne & Uusi-Hallila (toim.), Nuoret kielikuvassa. Kouluikäisten kieli 2000-luvulla,, s. 268–289. Helsinki: SKS.
 • Kauppinen, M. & Hankala M. 2013. Kriitikosta keskustelukumppaniksi – uutta otetta kirjoittamisen opetukseen. Teoksessa L. Tainio, K. Juuti, & S. Routarinne (toim.) Ainedidaktinen tutkimus koulutuspoliittisen päätöksenteon perustana. Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisuja. AInedidaktisia tutkimuksia 4, 213–231. Ladattavissa osoitteesta https://helda.helsinki.fi/handle/10138/38459
 • Kumpulainen, K., Mikkola, A., & Jaatinen, A. 2014. The chronotopes of technology-mediated creative learning practices in an elementary school community. Learning, Media and Technology 39 (1), 53–74.
 • Leppänen, S. 2008. Kouluikäisten fanifiktio: Populaarikulttuurin uudelleenkirjoittamista. Teoksessa Routarinne & Uusi-Hallila (toim.), Nuoret kielikuvassa. Kouluikäisten kieli 2000-luvulla,, s. 191–209. Helsinki: SKS.
 • Leppänen, S. 2004. Jokaisessa meissä asuu pieni toisinkirjoittaja. Teoksessa Hiiden hirveä hiihtämässä.
 • Luukka, M.-R. 2004b teoksesta Hiiden hirveä hiihtämässä…
 • Mantila, H. 2008. Variaatiosta identiteettiin. Teoksessa Routarinne & Uusi-Hallila (toim.), Nuoret kielikuvassa. Kouluikäisten kieli 2000-luvulla,, s. 63 – 80. Helsinki: SKS.
 • Merisuo-Storm, T. 2006. Girls and boys like to read and write different texts. Scandinavian Journal of Educational Research 50 (2), 111–123.
 • Merisuo-Storm, T. 2007. The development of writing skills of boys and girls during six school years. Nordisk Pedagogik 4/2007.
 • Routarinne, S. & Tenhola, E. (2015). Tekstilajien tajua 5.-luokkalaisten kirjoitelmissa. Teoksessa M. Kauppinen, M. Rautiainen & M. Tarnanen (toim.) Elävä ainepedagogiikka. Ainedidaktiikan symposium Jyväskylässä 13.–14.2.2014, s. 172—191. Ainedidaktisia tutkimuksia 9. Luettu 22.4.2015 https://helda.helsinki.fi/handle/10138/154156.
 • Shore, S. & K. Rapatti (toim., 2014). Tekstilajitaidot. Lukemisen ja kirjoittamisen opetus koulussa. Helsinki: Äidinkielen opettajain liitto, s. 37–64.
 • Sääskilahti, M. 2008. Viides- ja kuudesluokkalaiset filosofisen esseen kirjoittajina. Teoksessa A. Kallioniemi (toim.) Uudistuva ja kehittyvä ainedidaktiikka. Soveltavan kasvatustieteen laitoksen tutkimuksia 299. Helsinki: Helsingin yliopisto, 862–873.
 • Toriseva, M. 2008. Englanti kohtaa suomen skeittiteksteissä. Teoksessa Routarinne & Uusi-Hallila (toim.), Nuoret kielikuvassa. Kouluikäisten kieli 2000-luvulla,, s. 169–183. Helsinki: SKS.

Oheiskirjallisuus:

Luukka, M.-R., Pöyhönen, S., Huhta, A., Taalas, P., Tarnanen, M. & Keränen, A. 2008. Maailma muuttuu – mitä tekee koulu? Äidinkielen ja vieraiden kielten tekstikäytänteet koulussa ja vapaa-ajalla. Jyväskylä: Soveltavan kielentutkimuksen keskus.

Arviointi koostuu oppimista dokumentoivien tuotosten keskiarvosta.

Arviointimenetelmät kohdistuvat tiedon soveltamiseen ja hyödyntämiseen luovissa prosesseissa.

Arvosteluasteikko on 0–5

ILMOITTAUTUMISKÄYTÄNNÖT

Opintoihin ilmoittaudutaan I periodin ilmoittautumisten yhteydessä. Voit ilmoittautua vain koko opintokokonaisuuteen. Koko opintokokonaisuuteen ilmoittaudutaan Suomi oppijankielenä, 5 op –jakson ilmoittautumisen yhteydessä.

Jos olet ilmoittautunut koko opintokokonaisuuteen Suomi oppijankielenä –jakson ilmoittautumisen yhteydessä ja osallistumisesi opintokokonaisuuteen on vahvistettu, ilmoittautumisesi muille opintokokonaisuuden jaksoille lisätään automaattisesti.

Huom. Mikäli olet saanut aiemmin opinto-oikeuden kyseiseen opintokokonaisuuteen, johon olet ilmoittautumassa ja sinulta on jäänyt puuttumaan yksittäisiä jaksoja, ota yhteyttä jakson opettajaan.

Luentokurssi sekä kaksi seuraavista opettajan ilmoituksen mukaan: harjoitustyö, essee, tutkielma, projekti, luova kirjoitelma, osaamistehtävä, portfolio, pedagoginen tuote.