Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 3.9.2019
12:15 - 13:45
Thu 5.9.2019
12:15 - 13:45
Thu 12.9.2019
08:15 - 09:45
Wed 18.9.2019
10:15 - 11:45
Tue 24.9.2019
10:15 - 11:45
Wed 25.9.2019
14:15 - 15:45
Thu 3.10.2019
12:15 - 13:45
Mon 7.10.2019
12:15 - 13:45
Tue 15.10.2019
10:15 - 11:45

Other teaching

12.09.2019 Thu 10.15-11.45
18.09.2019 Wed 12.15-13.45
24.09.2019 Tue 12.15-13.45
01.10.2019 Tue 12.15-15.45
03.10.2019 Thu 14.15-15.45
07.10.2019 Mon 14.15-15.45
09.10.2019 Wed 12.15-15.45
16.10.2019 Wed 10.15-13.45
Maria Ahlholm, Riitta Juvonen
Teaching language: Finnish
18.10.2019 Fri 12.00-14.00
Maria Ahlholm, Riitta Juvonen
Teaching language: Finnish
Teaching language: Finnish

Description

Suomi toisena kielenä opintokokonaisuuteen ilmoittaudutaan S2-ryhmän ilmoittautumisen yhteydessä ja Äidinkieli ja kirjallisuus opintokokonaisuuteen ilmoittaudutaan ÄIK-ryhmän ilmoittautumisen yhteydessä.

Ennen tämän opintojakson suorittamista opiskelijan on suoritettava monialaisten opintojen äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikan opintojaksot tai vastaavat opinnot.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee maailman kielten universaaleja ja eri kielten typologisia piirteitä,
 • hallitsee suomen kielen keskeiset rakenteet oppijankielen näkökulmasta
 • kykenee soveltamaan tietoaan oppijankielen havainnointiin
 • kykenee metakielellisen tietoisuuden kehittymisen ohjaamiseen ja arviointiin.

Opintojakson suositeltu suoritusajankohta on toinen tai kolmas opintovuosi

Opintojaksosta tarjotaan luennot vuosittain periodissa 1.

Opintojaksossa käsitellään

 • kielitypologiaa ja kielellisen tietoisuuden osa-alueita
 • pedagogisen kieliopin käsitteitä suomi toisena kielenä -oppijan näkökulmasta
 • metakielen käsitteiden oppimista
 • suomen kielen rakenteen opettamisen työtapoja.

Kirjallisuus:

 • Hakulinen ym. (2004). Iso suomen kielioppi tai Ison suomen kieliopin verkkoversio, Visk http://scripta.kotus.fi/visk/etusivu.php (Sanaluokkien, taivutusmuotojen ja lauseenjäsenten määritelmät sekä vähintään yksi kielen ”ilmiö”, kuten referointi, direktiivit, sanajärjestys tai affektiset konstruktiot [§ 1221 – 1738], yhteensä n. 150 s.
 • Ojutkangas, K., Larjavaara, M., Miestamo, M. & Ylikoski, J. (2009). Johdatus kielitieteeseen. Helsinki: WSOY.

Seuraavat artikkelit tai kurssin vastuuhenkilön ilmoittamista artikkeleista noin 100 s.:

 • Miestamo, M. (2006). Suomi maailman kielten joukossa eli mikä suomen rakenteessa onkaan erityistä. Harmanen, M. & Siiroinen, M. (toim.) (2006.) Kielioppi koulussa, s. 43–54. ÄOL:n vuosikirja. Helsinki: ÄOL.
 • Pynnönen, M.-L. Alakoululaiset oppivat (meta)kieltä. Harmanen, M. & Siiroinen, M. (toim.) (2006.) Kielioppi koulussa, s. 155–168. ÄOL:n vuosikirja. Helsinki: ÄOL.
 • Kulju, P. & Mäkinen, M. (2009). Sanelukirjoituksen arviointi – tyyppivirheistä sanarakenteiden fonologiseen analyysin. Virittäjä 113 (4), 508–532.
 • Pajunen, A. (2012). Kirjoittamistaitojen kehitys 8–12-vuotiailla. Alakoululaisen unelmakirjoitelmat. Virittäjä 1/2012, 4–32.
 • Tainio, L. & Routarinne, S. (2012.) Kieliopin ymmärtäminen ja kieliopillinen ajattelu: luokanopettajaopiskelijat lausetta hahmottamassa. Teoksessa P. Atjonen (toim.) Oppiminen ajassa – kasvatus tulevaisuuteen. Suomen kasvatustieteellinen seura. S. 249–263.

Oheiskirjallisuus:

Karlsson, F. (2009). Suomen peruskielioppi. 4., laajennettu ja uudistettu painos. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 378.

Jakson aikana havainnoidaan ja analysoidaan S2-oppijoiden suomen kielen oppimista autenttisissa oppimistilanteissa joko videon perusteella tai opetusta seuraamalla.

Arviointi koostuu kirjallisen kuulustelun ja havainnointiraportin tai vastaavan tuotoksen keskiarvosta.

Arviointimenetelmät ovat teoreettista osaamista arvioiva tentti ja soveltavaa osaamista arvioiva tuotos.

Arvosteluasteikko on 0 - 5

EDELTÄVÄT OPINNOT

Hyväksytysti suoritetut luokanopettajan opintosuunnan kielen ja kirjallisuuden opinto-jaksot (Äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikka 8op: EDUK8301/614042 Suomen kieli koulussa, 5 op ja EDUK8302/614052 Lastenkirjallisuus koulussa, 3 op). Muiden opintosuuntien tai kandiohjelmien opiskelijoiden tulee varautua suorittamaan näitä kursseja vastaavat tiedot tieteenalaa tukevan valinnaisen opintokokonaisuuden kuluessa.

YLEISET KÄYTÄNNÖNASIAT

Valinnaisten tieteenalaa tukevien opintojen järjestämisestä päätetään lukuvuosittain. Opintokokonaisuus suositellaan suoritettavan yhden lukuvuoden aikana, sillä opintokokonaisuutta ei välttämättä tarjota seuraavana lukuvuonna.

Otathan myös huomioon, että opintokokonaisuuden, johon olet ilmoittautumassa, on mahduttava tutkintoosi. Lisätietoja tutkintojen laajuuksista löydät seuraavasti:

Huom. Opintojakson ensimmäiselle luento- tai muulle kontaktiopetuskerralle on aina osallistuttava, ellei opettajan kanssa ole toisin sovittu. Lisätietoja läsnäolovaatimuksista löydät kasvatustieteellisen tiedekunnan opetuksen ja opiskelun yhteisistä toimintaohjeista.

ILMOITTAUTUMISKÄYTÄNNÖT

Opintoihin ilmoittaudutaan I periodin ilmoittautumisten yhteydessä. Voit ilmoittautua vain koko opintokokonaisuuteen. Koko opintokokonaisuuteen ilmoittaudutaan Suomi oppijankielenä, 5 op –jakson ilmoittautumisen yhteydessä.

Opiskelijat valitaan opintokokonaisuuteen ilmoittautumisjärjestyksessä. Mikäli opintokokonaisuus täyttyy ja ilmoittautumisajan päätyttyä opintokokonaisuuteen on jonossa opiskelijoita, ilmoittautumisjärjestyksen lisäksi noudatetaan seuraavassa järjestyksessä kriteereitä, joiden perusteella opiskelijat valitaan opintokokonaisuuteen:

 • Kasvatustieteiden kandiohjelman opettajaopiskelijat, joilla ei ole suoritettuna tutkintoonsa vaadittavia valinnaisia opintoja kasvatustieteellisen tiedekunnan tieteenalaa tukevista valinnaisista opinnoista ja joilla opintokokonaisuus mahtuu tutkintoon.
 • Kasvatustieteiden kandi- ja maisteriohjelman opiskelijat, joilla on suoritettuna valinnaisia opintoja tai opintokokonaisuuksia ja joilla opintokokonaisuus mahtuu tutkintoon.
 • Muut opiskelijat, joilla opintokokonaisuus mahtuu tutkintoon.

Jos opintokokonaisuus täyttyy ilmoittautumisajan aikana, opiskelijoiden opinnot tarkastetaan vasta ilmoittautumisajan päätyttyä. Peruthan siis ilmoittautumisesi, jos et pääse osallistumaan koko opintokokonaisuuteen.

Kun ilmoittautumisaika on päättynyt ja mahdolliset opintojen tarkastukset on tehty, opintoihin mukaan mahtuville opiskelijoille lähetetään vahvistusviesti opintokokonaisuuteen osallistumisesta. Lisäksi, kun ilmoittautumisaika on päättynyt, ilmoittautumisesi lisätään kaikille muille opintokokonaisuuden jaksoille automaattisesti. Kevään 2020 opetusaikataulut julkaistaan WebOodissa ennen III periodin ilmoittautumisten alkamista, jolloin myös lisätään ilmoittautumiset kevään jaksoille.

Huom. Mikäli olet saanut aiemmin opinto-oikeuden kyseiseen opintokokonaisuuteen, johon olet ilmoittautumassa ja sinulta on jäänyt puuttumaan yksittäisiä jaksoja, ota yhteyttä jakson opettajaan.

Luentokurssi, kirjallinen tentti sekä havainnointiraporti tai muu opettajan ilmoittama suoritustapa.

Maria Ahlholm