Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 30.10.2019
12:15 - 13:45
Mon 4.11.2019
10:15 - 11:45
Mon 11.11.2019
10:15 - 11:45
Mon 18.11.2019
10:15 - 11:45
Mon 25.11.2019
10:15 - 11:45

Other teaching

28.10.2019 Mon 10.15-11.45
06.11.2019 Wed 12.15-13.45
15.11.2019 Fri 10.15-11.45
19.11.2019 Tue 10.15-11.45
21.11.2019 Thu 10.15-11.45
27.11.2019 Wed 12.15-13.45
02.12.2019 Mon 10.15-13.45
Henri Satokangas, Salla-Maaria Suuriniemi
Teaching language: Finnish

Description

Opintojakso on suunnattu suomeen toisena kielenä erikoistuville luokanopettajaopiskelijoille, ja se on rinnakkainen äidinkielen ja kirjallisuuden samannimisen jakson kanssa. Opintojakson voivat suorittaa myös kieli- ja kirjallisuuskasvatukseen erikoistuvat lastentarhanopettajaopiskelijat sekä erityispedagogiikan opiskelijat.

Ennen tämän opintojakson suorittamista opiskelijan on suoritettava monialaisten opintojen äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikan opintojaksot tai vastaava.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa analysoida monimuotoisia tekstejä ja tekstilajien muutosta
 • ymmärtää produktiivisten ja reseptiivisten tekstitaitojen merkityksen kielitaidon rakentumisessa
 • kykenee ohjaamaan eri tekstilajien tuottamis- ja vastaanottamisprosesseja
 • osaa soveltaa Eurooppalaiseen viitekehykseen pohjautuvia kielitaidon arviointiasteikkoja peruskouluikäisille oppijoille
 • hallitsee dialogisia palaute- ja arviointikäytänteitä.

Opintojakson suositeltu suoritusajankohta on toinen tai kolmas opintovuosi

Opintojaksosta tarjotaan luennot vuosittain periodissa 3.

Opintojaksossa käsitellään

 • puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien monimuotoisuutta
 • alkavan kielitaidon reseptiivisten ja produktiivisten tekstitaitojen kehkeytymistä
 • tekstien avaamisen ja tuottamisen yhteisöllisiä tukistrategioita
 • arvioinnin tavoitteita, kielitaidon arviointiasteikkoja ja muita palautteenantamisen keinoja.

Seuraavat kirjat ja artikkelit tai opintojakson aikana osoitettava muu materiaali, yhteensä noin 200 sivua:

 • S. Shore & K. Rapatti (toim., 2014). Tekstilajitaidot. Lukemisen ja kirjoittamisen opetus koulussa. Helsinki: Äidinkielen opettajain liitto, s. 37–64.
 • Saario, J. (2012). Yhteiskuntaopin kieliympäristö ja käsitteet. Toisella kielellä opiskelevan haasteet ja tuen tarpeet. Jyväskylä Studies in Humanities 172. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, s. 236–248.
 • Tanner, J. (2014). Kaikkihan tietää, että ne on epäluontevia. Miten S2-oppikirjojen dialogeja voisi kehittää? Y. Lauranto & M. Vehkanen (toim.) Päättymätön projekti. Puhetta eri S2-foorumeilla. Kakkoskieli 7. Helsinki: Helsingin yliopiston suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos, s. 135–148. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/135590
 • Lucas, T., Villegas, A.M., & Freedson-Gonzalez, M. (2008). Linguistically responsive teacher education preparing classroom teachers to teach English language learners. – Journal of Teacher Education 59.4, 361–373. http://jte.sagepub.com/content/59/4/361.full.pdf
 • Halonen, M. (2012). Skills as performances: literacy practices of Finnish sixth graders. Literacy Practices in Transition: Perspectives from the Nordic Countries, 119–139.
 • Merisuo-Storm, T. (2007). The development of writing skills of boys and girls during six school years. Nordisk Pedagogik 4/2007.
 • Tani, H. & Nissilä, L. (toim., 2010). Tasolta toiselle. Opas kielitaidon tasojen kuvausasteikon käyttöön suomi toisena kielenä -opetuksessa. Oppaat ja käsikirjat 2010:4. Helsinki: Opetushallitus.
 • Routarinne, S. & Tenhola, E. (2015). Tekstilajien tajua 5.-luokkalaisten kirjoitelmissa. Teoksessa M. Kauppinen, M. Rautiainen & M. Tarnanen (toim., 2014) Elävä ainepedagogiikka. Ainedidaktiikan symposium Jyväskylässä 13.–14.2.2014, s. 172–191. Ainedidaktisia tutkimuksia 9. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/154156.
 • Luukka, M.-R., Pöyhönen, S., Huhta, A., Taalas, P., Tarnanen, M. & Keränen, A. (2008). Maailma muuttuu – mitä tekee koulu? Äidinkielen ja vieraiden kielten tekstikäytänteet koulussa ja vapaa-ajalla. Jyväskylä: Soveltavan kielentutkimuksen keskus.

Oheiskirjallisuus:

Luukka, M.-R., Pöyhönen, S., Huhta, A., Taalas, P., Tarnanen, M. & Keränen, A. (2008). Maailma muuttuu – mitä tekee koulu? Äidinkielen ja vieraiden kielten tekstikäytänteet koulussa ja vapaa-ajalla. Jyväskylä: Soveltavan kielentutkimuksen keskus.

Arviointi koostuu oppimista dokumentoivien tuotosten keskiarvosta.

Arvosteluasteikko on 0–5

ILMOITTAUTUMISKÄYTÄNNÖT

Opintoihin ilmoittaudutaan I periodin ilmoittautumisten yhteydessä. Voit ilmoittautua vain koko opintokokonaisuuteen. Koko opintokokonaisuuteen ilmoittaudutaan Suomi oppijankielenä, 5 op –jakson ilmoittautumisen yhteydessä.

Jos olet ilmoittautunut koko opintokokonaisuuteen Suomi oppijankielenä –jakson ilmoittautumisen yhteydessä ja osallistumisesi opintokokonaisuuteen on vahvistettu, ilmoittautumisesi muille opintokokonaisuuden jaksoille lisätään automaattisesti.

Huom. Mikäli olet saanut aiemmin opinto-oikeuden kyseiseen opintokokonaisuuteen, johon olet ilmoittautumassa ja sinulta on jäänyt puuttumaan yksittäisiä jaksoja, ota yhteyttä jakson opettajaan.

Luentokurssi sekä kaksi seuraavista opettajan ilmoituksen mukaan: harjoitustyö, essee, tutkielma, projekti, käytännön työ, osaamistehtävä, portfolio, pedagoginen tuote.

Maria Ahlholm.