Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
15.2.2016 at 12:00 - 21.2.2016 at 23:59

Description

Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkintoa suorittavat opiskelijat.

Opiskelija kykenee toimimaan itsenäisesti kliinisessä eläinlääkärin työssä.

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa

 • kysyä omistajalta asianmukaiset esitiedot ja tehdä huolellisen yleistutkimuksen
 • käsitellä eläimiä ottaen huomioon lajikohtaiset erot sekä oman ja eläimen turvallisuuden
 • soveltaa työssään hyviä vuorovaikutustaitoja
 • laatia potilaalle ongelmalistan, luetella todennäköisimmät erotusdiagnoosit ja suunnitella tarvittavat jatkotutkimukset ja arvioida niiden tuloksia sairauden syyn selvittämisessä
 • arvioida eläimen tilan vakavuuden, hoidon kiireellisyyden ja ennusteen
 • antaa tarvittavan ensiavun ja hoitaa tavallisimmat pieneläinten, hevosten ja tuotantoeläinten sairaudet
 • lääkitä eläimiä ajanmukaisten suositusten, säädösten ja määräysten mukaisesti
 • arvioida hoidon eettisyyttä ja taloudellisia näkökulmia
 • kirjoittaa virallisia todistuksia ja lausuntoja
 • arvioida eläinten pitoa ja eläintiloja eläinsuojelun ja eläinten hyvinvoinnin kannalta
 • hakea tietoa erilaisista lähteistä ja soveltaa sitä potilaiden hoitamisessa sekä oman ammattitaidon ylläpitämisessä

5. lukuvuosi.

Opiskelijat osallistuvat kliiniseen työskentelyyn ja päivystykseen Yliopistollisen eläinsairaalan pieneläinsairaalassa, hevossairaalassa, tuotantoeläinsairaalassa ja diagnostisen kuvantamisen yksikössä kurssikohtaisen viikko-ohjelman mukaisesti. Tuotantoeläinsairaalan klinikkajaksoon on integroitu myös neljännen lukuvuoden blokkeihin liittyviä käytännön harjoituksia.

Käytännön kliininen potilastyö, päivystykseen osallistuminen, terveydenhuoltokäynnit, diskussiot, seminaarit, demonstraatiot, suoritus- ja oppimispäiväkirjan pitäminen, omatoiminen opiskelu, OSCE (objective structured clinical examination) -tentit.

Opiskelijan on osoitettava hallitsevansa käytännössä kliinisen yleistutkimuksen perusteet ja osattava soveltaa anatomian ja fysiologian tietoja. Opiskelijan esitietojen taso mitataan käytännön testeillä. Hevosyksikössä kirjallinen oppimista tukeva ennakkotiedon kartoitus. Tarkemmat ohjeet esimerkiksi poissaolojen korvaamisesta ja tuotantoeläinsairaalan klinikkapistevaatimuksista löytyvät Yliopistollisen eläinsairaalan toimintaohjeista (YesWiki).

Kliinisen opetuksen aikataulu

Tarkat aikataulut ja ohjeet löytyvät Yliopistollisen eläinsairalaan toimintaohjeesta (YesWiki) syksyllä 2014. Kliininen käytännön harjoittelu alkaa 18.8.2014 ja päättyy 31.5.2015. Klinikkaopetuksesta on voinut suorittaa 3-7 viikkoa kesällä 2014, 6-7 viikkoa tehneillä klinikkaopetus päättyy 10.5.2015.

Opiskelijoiden klinikkakierto:

90450 Pieneläinsisätaudit ja yleispoliklinikka 9 op, 6 viikkoa, arviointi 0-5
90451 Pieneläinkirurgia (sisältää anestesiarotaation) 9 op, 6 viikkoa, arviointi 0-5
90452 Pieneläinsairaalan päivystyspoliklinikka 4,5 op, 3 viikkoa, arviointi hyväksytty/hylätty
90453 Hevossairaala sisältäen päivystyksen 9 op, 6 viikkoa, arviointi 0-5
90159 Eläinlääketieteellinen diagnostinen kuvantaminen 4,5 op, 3 viikkoa, arviointi hyväksytty/hylätty
90454 Tuotantoeläinsairaala ja päivystys 14 op, 10 viikkoa, arviointi 0-5
90455 Vaihtoehtoinen jakso 3 op, 2 viikkoa, arviointi hyväksytty/hylätty
90073 Farmakologian ja toksikologian kliininen jakso 1 op, arviointi 0-5

Kaksi vaihtoehtoista viikkoa voidaan suorittaa tuotantoeläin-, pieneläin- tai hevossairaalassa, harjoittelussa kunnaneläinlääkärin mukana, tai koti- tai ulkomaisella yksityisellä klinikalla. Yliopistollisen eläinsairaalan ulkopuolella suoritetusta harjoittelusta tulee toimittaa todistus kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osaston opintotoimistoon. Vaihtoehtoisten viikkojen jaksosta pidetään päiväkirjaa, jonka hyväksyy tuotantoeläinsairaalan tuutoropettaja.

Päivystys: Jokainen 5. vuosikurssin opiskelija on velvollinen osallistumaan Yliopistollisen eläinsairaalan päivystykseen. Osastot laativat klinikkavuoden päivystysvuorolistat. Tarkempi klinikkaopetukseen liittyvä ohjeistus on Yliopistollisen eläinsairaalan toimintaohjeissa, jotka löytyvät YesWikistä.

Kliinisen eläinlääketieteen oppikirjat ja 4. lukuvuoden oppimateriaalit.

hyväksytty/hylätty

Pieneläinsairaalan ja hevossairaalan yhteinen OSCE-tentti ja tuotantoeläinsairaalan OSCE-tentti, arvioinnit 0-5.
OSCE-tentit on suoritettava hyväksytysti ennen väliaikaisia praktiikkaoikeuksia.

Thomas Spillmann, Helena Rautala

4. lukuvuoden kliinisen blokkiopetuksen tentit ja muut suoritukset kotieläinten lisääntymistieteen lopputenttiä lukuun ottamatta tulee olla suoritettuna viimeistään 1.12.2014. Tämä on edellytys klinikkaopetuksessa jatkamiselle kevätlukukaudella.