Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Description

Kaikkien koulutusohjelmien opiskelijat. JOO-opiskelijat.

Edeltäviä arabian opintoja ei tarvita.

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on n. 100 sanan sanavarasto ja hän osaa arabialaisen kirjoitusjärjestelmän ja äänteet, yksinkertaista sana- ja lausemuodostusta, monikonmuodostusta, arkipäivän fraseologiaa ja selviytyy tapaamis- ja tervehtimistilanteissa.

Tunneilla käsitellään paljon kielioppia ja tehdään suullisia ja kirjallisia harjoituksia. Kuunteluharjoitusten pohjalta käydään keskusteluja ja tehdään sanelutehtäviä. Sanaston osaamista testataan sanakokein.

Aihepiireinä perhe-elämä, työ ja opiskelu. Kirjoitusjärjestelmän ja ääntämisen lisäksi kurssilla käsitellään seuraavat kielioppiasiat: tanwin, määräinen artikkeli, suku, luku, sijamuodot, yksinkertainen nominaalilause, nisba-adjektiivin muodostus ja monikon muodostusta.

Kurssin järjestää Helsingin yliopiston avoin yliopisto. Yliopiston opiskelijoille on varattu 10 paikkaa kurssilla. Opiskelu on maksutonta.

Kurssille ilmoittaudutaan Avoimen yliopiston kautta ajalla 3.8.2019 (12:00) - 17.9.2019. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkemmat tiedot kurssista sekä ilmoittautumisesta: https://courses.helsinki.fi/fi/ay991050/129944950.

Kurssin lopuksi järjestetään tentti.

Tentit:

ke 18.12.2019 klo 17:00-19:00
la 25.1.2020 klo 9:00-11:00
ke 26.2.2020 klo 17:00-19:00

Tenttiin ilmoittaudutaan viimeistään 10 päivää ennen tenttiä.

Brustad, Kristen et al.: A Textbook for Beginning Arabic Part One,3. painos. Kpl 1.

Georgetown University Press. ISBN 978-1-58901-736-8.

Kurssin alussa käytetään opettajan antamaa oppimateriaalia.

Kurssi on intensiivinen ja nopeatahtinen, ja osallistujien tulee varata runsaasti aikaa kotona tapahtuvaa työskentelyä varten sekä valmistautua tunneille huolellisesti. Sanastoa kartutetaan nopeasti, joten uusien sanojen opetteleminen vaatii työtä. Vaikka kurssi on kielioppipainotteinen, kirjan parityöskentelytehtäviä pyritään hyödyntämään mahdollisimman paljon. Tunneilla tehdään suullisia ja kirjallisia harjoituksia parin kanssa, luetaan yhdessä tekstejä, kuunnellaan kappaleiden DVD-aineistoa ja keskustellaan niiden aiheista sekä tehdään sanelutehtäviä.

Kurssin alkuosan kirjain- ja äännejaksolla ja myöhemmässäkin alkuvaiheessa opiskelijoille on hyötyä saman oppikirjasarjan johdanto-osasta Alif Baa - Introduction to Arabic Letters and Sounds (Brustad et al., 2. painos ISBN 978-1-58901-102-1 tai 3. painos ISBN 978-1-58901-632-3) tai internetistä löytyvistä kirjainten opetusohjelmista.

Kurssilla on loppukoe, jonka hyväksytty suorittaminen edellyttää, että vähintään puolet kokeen tehtäväsisällöstä on oikein.

Arviointi perustuu tavoitteissa mainittuihin asioihin ja koostuu kirjallisesta kokeesta, kotitehtävistä ja aktiivisesta osallistumisesta tunneille. Arvioinnissa keskeistä on kielioppi- ja lauserakenteiden osaaminen. Kielikeskuksen opintosuoritukset arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Kurssi toteutetaan luokkaopiskeluna, johon kuuluu 24 tuntia kontaktiopetusta ja vähintään 30 tuntia itsenäistä työskentelyä. Kielikeskuksen kursseilla on vähintään 80% läsnäolovelvoite tai vastaava ryhmän työmuotojen mukaan. Kurssilla on kirjallinen loppukoe. Lisäksi edellytetään aktiivista osallistumista tunneilla sekä kotitehtävien tekemistä. Kurssin voi suorittaa pelkällä loppukokeella, jos opiskelijalla on jo ennestään kurssin vaatimat tiedot. Tästä tulee sopia opettajan kanssa erikseen.

Kurssin neljällä ensimmäisellä tapaamiskerralla opitaan arabian kielen äänteet ja arabialaisen konsonanttikirjoituksen periaatteet sekä vokaali- ja muut pikkumerkit. Jakson lopussa on kirjoitustaitoa testaava koe. Kirjoituksen hyvä osaaminen on edellytys kurssilla selviytymiselle.

Kurssi kattaa noin puolet (alkupuolen) Kielikeskuksen opetustarjonnassa ennen 1.8.2017 oleen opintojakson 99105 Arabian alkeiskurssi 1 (5 op) oppiaineksesta.