Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
24.2.2020 at 12:00 - 1.3.2020 at 23:59

Description

Kaikkien koulutusohjelmien opiskelijat, JOO-opiskelijat.

Lähtötaso CEFR A2 (pdf).

991061 Arabian jatkokurssi 1 (CEFR A1, 3 op) tai vastaavat tiedot.

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on n. 500 sanan sanavarasto ja hän pystyy lukemaan ja kirjoittamaan arabialaista kirjakielistä tekstiä sanakirjan avulla. Hän selviytyy arabian yleiskielellä arabian arkipäivän tilanteissa ja pystyy jossain määrin ilmaisemaan itseään myös käsitteellisemmällä tasolla.

Aihepiireinä arabialais-islamilaisen kulttuurin eri alueita, mm. perjantairukous moskeijassa, Koraani, shiialaiset ja sunnalaiset sekä arabikristityt. Lisäksi aiheina on opiskelu sekä perhe- ja työelämä.

Tunneilla käsitellään paljon kielioppia. Kielioppiasiat: imperfektiivin indikatiivi ja subjunktiivi, järjestysluvut ja kellonajat, ehtolause sekä suffiksien kertausta.

Brustad, Kristen et al., A Textbook for Beginning Arabic Part One,3. painos. Kpl 6-7. Georgetown University Press. ISBN 978-1-58901-736-8.

Kurssi on intensiivinen ja nopeatahtinen, ja osallistujien tulee varata runsaasti aikaa kotona tapahtuvaa työskentelyä varten sekä valmistautua tunneille huolellisesti. Sanastoa kartutetaan nopeasti, joten uusien sanojen opetteleminen vaatii työtä. Sanaston osaamista testataan sanakokein.

Vaikka kurssi on kielioppipainotteinen, kirjan parityöskentely- ja keskustelutehtäviä hyödynnetään mahdollisimman paljon. Tunneilla tehdään suullisia ja kirjallisia harjoituksia parin kanssa ja luetaan yhdessä tekstejä. Lisäksi kuunnellaan kappaleiden DVD -osioita, keskustellaan niiden sisällöstä ja tehdään sanelutehtäviä. DVD-kuuntelua on myös kotitehtävinä.

Kurssilla on loppukoe, jonka hyväksytty suorittaminen edellyttää, että vähintään puolet kokeen tehtäväsisällöstä on oikein.

Arviointi perustuu tavoitteissa mainittuihin asioihin ja koostuu kirjallisesta kokeesta, kotitehtävistä ja aktiivisesta osallistumisesta tunneille. Arvioinnissa keskeistä on kielioppi- ja lauserakenteiden osaaminen. Kielikeskuksen opintosuoritukset arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Kurssi toteutetaan luokkaopiskeluna, johon kuuluu 24 tuntia kontaktiopetusta ja vähintään 30 tuntia itsenäistä työskentelyä. Kielikeskuksen kursseilla on vähintään 80 % läsnäolovelvoite tai vastaava ryhmän työmuotojen mukaan. Kurssilla on kirjallinen loppukoe. Lisäksi edellytetään aktiivista osallistumista tunneilla sekä kotitehtävien tekemistä.

Kurssin voi suorittaa pelkästään loppukokeella, jos opiskelijalla on jo ennestään kurssin vaatimat tiedot. Tästä tulee sopia opettajan kanssa erikseen.

Kurssi kattaa noin puolet (vajaan loppupuolen) Kielikeskuksen opetustarjonnassa ennen 1.8.2017 olleen opintojakson 99106 Arabian alkeiskurssi 2 (CEFR A1) (5 op) oppiaineksesta.