Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Description

Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan opiskelijat

Kurssin ryhmäkoko on 16 henkeä. Mikäli kurssille ilmoittautuu runsaasti opiskelijoita, ryhmä muodostetaan siten, että siinä on tasapuolisesti kaikkien oppiaineiden edustajia.

Opintojakson tavoitteena on kehittää lääketieteen, hammaslääketieteen, logopedian ja psykologian tieteenalan asiantuntijan puheviestintä- ja vuorovaikutusosaamista.

Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää

 • vuorovaikutusosaamisen merkityksen osana asiantuntijuutta.
 • funktionaalisten tiimien viestinnälliset periaatteet.
 • viestinnän merkityksen potilasturvallisuuden varmistamisessa.
 • erilaisten vuorovaikutussuhteiden ominaispiirteet terveydenhuollon organisaatioiden moniammatillisissa tiimeissä.

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa

 • toimia asiantuntevasti työhön liittyvissä haasteellisissa vuorovaikutustilanteissa.
 • havaita ja ymmärtää ryhmäviestinnän ilmiöitä työympäristössään.
 • hyödyntää palautetta toiminnan kehittämisessä.
 • antaa ja ottaa sosiaalista tukea henkisesti kuormittavassa työssä.

Ryhmäviestintä terveydenhuollon organisaatioissa

 • Vuorovaikutussuhteet työyhteisössä
 • Terveydenhuollon asiantuntijan ammatti-identiteetti ja rooli työyhteisössä
 • Hierarkkisen organisaation vaikutukset viestintään ja vuorovaikutukseen
 • Viestintä ja potilasturvallisuus
 • Palautemallit ja defusing
 • Sosiaalinen tuki osana työpaikkakulttuuria
 • Ryhmäviestinnän ilmiöt (mm. ryhmäroolit, koheesio, vuorovaikutusvalta, ryhmäajattelu/ryhmäharha)

Haasteelliset vuorovaikutustilanteet terveydenhuollossa

 • Iäkkäiden ja muistisairaiden kohtaaminen
 • Päihdepotilaiden kohtaaminen
 • Mielenterveyspotilaiden kohtaaminen
 • Omaisten kohtaaminen
 • Psyykkisen trauman kokeneen yksilön kohtaaminen

Funktionaaliset tiimit

 • Funktionaalisen tiimin roolit ja vuorovaikutus
 • Viestintä funktionaalisissa tiimeissä
 • Viestintä äkillisesti muuttuvissa tilanteissa

Sovitaan erikseen.

Kurssilla käytetään monipuolisia opetusmenetelmiä mm. havainnointia, aktivoivia keskusteluja, artikkelipajoja sekä simulaatiota tai simulaation analysointia. Lisäksi kurssiin kuuluu oppimisprosessin arviointitehtävä, joka toteutetaan esseemuotoisesti.

Kurssi arvioidaan arvosanoilla hyväksytty ja hylätty.

 1. Aloitusluento 2 tuntia
 2. Lähiopetus 27 tuntia
 3. Simulaatio tai simulaation analysointitehtävä 6 tuntia
 4. Oppimisprosessin arviointitehtävä