Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
14.10.2019 at 12:00 - 20.10.2019 at 23:59

Description

Kaikkien koulutusohjelmien opiskelijat, JOO-opiskelijat.

Lähtötaso CEFR A1 (pdf).

992360 Viron alkeiskurssi 1, 3 op, tai vastaavat tiedot.

Kurssin tavoitteena on:

  • oppia ymmärtämään ja käyttämään viroa arkielämän suullisissa kielenkäyttötilanteissa
  • oppia peruskielioppia ja -sanastoa
  • tutustua Viron tapakulttuuriin ja maantuntemukseen.
  • Jatketaan suullisten kielenkäyttötilanteiden harjoittelemista arkielämän tilanteissa, esim. pankissa, postissa ja kaupassa asioiminen ja vapaa-ajasta kertominen.
  • Kielioppi: substantiivien taivutus monikossa, adjektiivien vertailumuodot, passiivi, lukusanat.
  • Tapakulttuuria ja maantuntemusta.

Sander, Klarika: Kohtume Eestis! 2008. Finn Lectura. ISBN 9789517921558. Kpl 9-17

Kurssilla käytetään kommunikatiivista opetusmenetelmää. Tunneilla on runsaasti puheharjoituksia sekä pari- ja ryhmätyöskentelyä. Pääpaino on puheen tuottamisella, mutta oppimisen tueksi tehdään myös kirjallisia harjoituksia ja kuullunymmärtämistehtäviä. Video-ohjelmia hyödynnetään mm. tutustuttaessa tapakulttuuriin ja maantuntemukseen.

Kurssilla on loppukoe, joka perustuu tavoitteissa mainittuihin asioihin ja sisältää kattavasti kurssilla käsiteltyjä suullisia ja kieliopillisia alueita. Kielikeskuksen opintosuoritukset arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Kurssi toteutetaan luokkaopetuksena, johon kuuluu 25 tuntia kontaktiopetusta ja noin 29 tuntia itsenäistä työtä. Kielikeskuksen kursseilla on noin 75 % läsnäolovelvoite tai vastaava ryhmän työmuotojen mukaan. Lisäksi edellytetään aktiivista osallistumista tunneilla sekä kotitehtävien tekemistä.

Kurssi kattaa noin puolet (loppupuolen) Kielikeskuksen opetustarjonnassa ennen 1.8.2017 olleen opintojakson 99236 Viron alkeiskurssi (4 op) oppiaineksesta.