Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
30.12.2019 at 12:00 - 5.1.2020 at 23:59

Description

Kaikkien koulutusohjelmien opiskelijat, JOO-opiskelijat.

Lähtötaso CEFR A1 (pdf).

992361 Viron alkeiskurssi 2 (CEFR A1), 2 op, tai vastaavat tiedot.

Kurssin tavoitteena on oppia puhumaan erilaisista ajankohtaisista aiheista, laajentaa sanavarastoa ja syventää kieliopin tuntemusta.

Erilaiset ajankohtaiset aiheet, esim. matkustaminen, asuminen, luonto ja ympäristö, media. Kieliopillisten rakenteiden syventäminen.

Sander, Klarika: Jälle Eestis! Eesti keele õpik edasijõudnutele. 2011. Finn Lectura. ISBN 9789517921046. Kpl 1-4.

Kurssilla käytetään kommunikatiivista opetusmenetelmää. Tunneilla on runsaasti puheharjoituksia sekä pari- ja ryhmätyöskentelyä. Pääpaino on puheen tuottamisella, mutta oppimisen tueksi tehdään myös kirjallisia harjoituksia ja kuullunymmärtämistehtäviä. Video-ohjelmia hyödynnetään mm. tutustuttaessa tapakulttuuriin ja maantuntemukseen.

Kurssilla on loppukoe, joka perustuu tavoitteissa mainittuihin asioihin ja sisältää kattavasti kurssilla käsiteltyjä suullisia ja kieliopillisia alueita. Kielikeskuksen opintosuoritukset arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Kurssi toteutetaan luokkaopetuksena, johon kuuluu 35 tuntia kontaktiopetusta ja 46 tuntia itsenäistä työtä. Kielikeskuksen kursseilla on noin 75 % läsnäolovelvoite tai vastaava ryhmän työmuotojen mukaan. Lisäksi edellytetään aktiivista osallistumista tunneilla sekä kotitehtävien tekemistä.

Kurssi kattaa noin puolet (alkupuolen) Kielikeskuksen opetustarjonnassa ennen 1.8.2017 olleen opintojakson 99237 Viron jatkokurssi (CEFR A1) (4 op) oppiaineksesta.