Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
24.2.2020 at 12:00 - 1.3.2020 at 23:59

Description

Kaikkien koulutusohjelmien opiskelijat, JOO-opiskelijat.

Lähtötaso CEFR A2 (pdf). 992370 Viron jatkokurssi 1 (CEFR A1), 3 op, tai vastaavat tiedot.

Kurssin tavoitteena on:

  • oppia puhumaan erilaisista ajankohtaisista aiheista
  • syventää kieliopin tuntemusta
  • perehtyä maantuntemukseen ja kulttuurieroihin.

Monipuolisesti ajankohtaisia aiheita (esim. media ja terveys) sekä runsaasti maantuntemusta ja tapakulttuuria.

Sander, Klarika: Jälle Eestis! Eesti keele õpik edasijõudnutele. 2011. Finn Lectura. ISBN 9789517921046. Kpl 5-8.

Kurssilla käytetään kommunikatiivista opetusmenetelmää. Tunneilla on runsaasti puheharjoituksia sekä pari- ja ryhmätyöskentelyä. Pääpaino on puheen tuottamisella, mutta oppimisen tueksi tehdään myös kirjallisia harjoituksia ja kuullunymmärtämistehtäviä. Tapakulttuuriin, maantuntemukseen ja ajankohtaisiin aiheisiin tutustuttaessa hyödynnetään mm. video-ohjelmia ja lehtiartikkeleita.

Kurssilla on loppukoe, joka perustuu tavoitteissa mainittuihin asioihin ja sisältää kattavasti kurssilla käsiteltyjä suullisia ja kieliopillisia alueita. Kielikeskuksen opintosuoritukset arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Kurssi toteutetaan luokkaopetuksena, johon kuuluu 25 tuntia kontaktiopetusta ja n. 29 tuntia itsenäistä työtä. Kielikeskuksen kursseilla on noin 75 % läsnäolovelvoite tai vastaava ryhmän työmuotojen mukaan. Lisäksi edellytetään aktiivista osallistumista tunneilla sekä kotitehtävien tekemistä.

Kurssi kattaa noin puolet (loppupuolen) Kielikeskuksen opetustarjonnassa ennen 1.8.2017 olleen opintojakson 99237 Viron jatkokurssi (CEFR A1) (4 op) oppiaineksesta.