Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
19.8.2019 at 12:00 - 25.8.2019 at 23:59

Description

Kaikkien tiedekuntien opiskelijat, JOO-opiskelijat.

Alkeis 1- ja Alkeis 2 –kurssit tai vastaavat tiedot.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • taivuttaa espanjan verbit preesensissä ja menneissä aikamuodoissa (perfekti, preteriti, imperfekti).
 • analysoida menneiden aikojen käyttöä kontekstissa.
 • kertoa suullisesti ja kirjallisesti menneen ajan tapahtumista.
 • selittää olla-verbien käytön.
 • kääntää suomen olla-verbit valitsemalla oikean espanjankielisen vastineen (ser, estar, hay, tener).
 • muodostaa subjunktiivin preesensin.
 • valita subjunktiivin ja indikatiivin välilllä seuraavissa subjunktiivirakenteissa: 1) tunne- ja tahtoverbit, 2) ajattelu- ja havaintoverbit, 3) yksipersoonaiset lauseet, 4) ehkä-lauseet.
 • tunnistaa tekstistä akkusatiivi-, datiivi- ja refleksiivipronominit.
 • käyttää prepositioita ajan- ja paikanilmauksissa.

Aihepiirit: Alkeis- 1 ja Alkeis 2 –kurssien kielioppi ja rakenteet kerrataan ja sitä syvennetään. Erityisesti panostetaan verbien taivutuksen ja käytön harjoitteluun Myös pronominit ja prepositiot kerrataan.

Kielioppia ja rakenteita harjoitellaan ja tarkastellaan tekstien ja eri arkielämään liittyvien tilanteiden yhteydessä, ei irrallisina asioina. Samalla kerrataan ja opitaan lisää espanjan kielen perussanastoa.

Työ- ja toimintamuodot: itsenäinen työskentely verkossa.

Verkkokurssi

 • säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen verkkotyöskentelyyn
 • verkossa olevien harjoitusten tekeminen
 • opettajalle palautettavat tehtävät
 • läsnäolovelvoite 75%

Opettajan materiaali Moodlessa.

Arviointi perustuu osaamistavoitteissa ja suoritustavoissa mainittuihin asioihin.

Arvosana: hyväksytty/hylätty.