Enrol
27.8.2019 at 12:00 - 30.8.2019 at 12:00

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 3.9.2019
16:00 - 19:00
Thu 5.9.2019
16:00 - 18:00
Tue 10.9.2019
16:00 - 19:00
Thu 12.9.2019
16:00 - 18:00
Tue 17.9.2019
16:00 - 19:00
Thu 19.9.2019
16:00 - 18:00
Tue 24.9.2019
16:00 - 19:00
Thu 26.9.2019
16:00 - 18:00
Tue 1.10.2019
16:00 - 19:00
Thu 3.10.2019
16:00 - 18:00
Tue 8.10.2019
16:00 - 19:00
Thu 10.10.2019
16:00 - 18:00
Tue 15.10.2019
16:00 - 19:00
Thu 17.10.2019
16:00 - 18:00

Other teaching

03.09. - 15.10.2019 Tue 16.00-19.00
05.09. - 17.10.2019 Thu 16.00-18.00
Santeri Siimes
Teaching language: Finnish, Portuguese, International

Description

Kaikkien koulutusohjelmien opiskelijat, JOO-opiskelijat

Edeltäviä portugalin opintoja ei edellytetä.

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • on totutellut kuuntelemaan ja hahmottamaan puhuttua kieltä
  • osaa ilmaista itseään auttavasti suullisesti ja kirjallisesti
  • on saanut yleistietoa portugalin kielestä ja tutustunut kielenkäyttökulttuuriin.

Tutustutaan portugalin ääntämiseen ja oikeinkirjoitukseen. Kaikkia kielitaidon keskeisiä alueita (lukeminen, kirjoittaminen, kuunteleminen, puhuminen) harjoitellaan. Aihepiireinä mm. tervehtiminen, esittäytyminen, kuulumiset, itsestä kertominen, opiskelu ja työ, puhelinkäyttäytyminen, kellonajat, viikonpäivät, kuukaudet ym. ajanilmaisuja. Kieliopissa perehdytään mm. artikkeleihin, substantiivien ja adjektiivien taipumiseen, persoonapronomineihin, possessiivipronomineihin, lukusanoihin, verbien indikatiivin preesensiin, prepositioihin, kysymysten muodostamiseen.

Melo e Abreu, Liisa & Siimes, Santeri: uusi portugalin oppikirja. Kpl 1-5. (Julkaisutiedot ilmoitetaan myöhemmin. Syyslukukaudella 2017 materiaali jaetaan opiskelijoille sähköisesti.)

Kappaleiden tekstit ja sanastot sekä kattavasti esiteltävä keskeinen kielioppiaines antavat vankan peruskielitaidon, jota harjoitellaan runsailla ja monipuolisilla tehtävillä. Kirjallista ilmaisua kehitetään pienin kurssin mittaan palautettavin vapain tuotoksin. Suullista kielitaitoa aktivoidaan tunneilla tehtävillä pariharjoituksilla ja ymmärtämistä kuunteluharjoituksilla. Oppimateriaali tarjoaa myös runsaasti tietoa maantuntemuksesta ja tapakulttuurista.

Suoritus arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Arviointi perustuu kirjalliseen loppukokeeseen, aktiiviseen tuntityöskentelyyn, tehtyihin kotitehtäviin ja kurssin aikana palautettaviin kirjallisiin tuotoksiin.

Toteutetaan luokkaopiskeluna. Sisältää 35 tuntia lähiopetusta ja noin 35 tuntia itsenäistä työskentelyä. Edellytetään säännöllistä osallistumista. Kielikeskuksen kursseilla on vähintään 75 % yleinen läsnäolovelvoite.

Tämä kurssi vastaa lähinnä Kielikeskuksen lukuvuoden 2016-2017 kurssitarjonnan opintojaksoa 99915 Portugalin alkeiskurssi (4 op).

Kielikeskuksen portugalin alkeis- ja jatkokurssit yhdessä (10 op) antavat halukkaille valmiudet osallistua Humanistisen tiedekunnan kielten kandiohjelman portugalin opintosuunnan valintakokeeseen/tasokokeeseen.

Kielikeskuksen portugalin kurssit syyslukukaudesta 2017 alkaen:

999150 Portugalin alkeiskurssi 1 (3 op)
999151 Portugalin alkeiskurssi 2 (CEFR A1, 2 op)
999160 Portugalin jatkokurssi 1 (CEFR A1, 3 op)
999161 Portugalin jatkokurssi 2 (CEFR A2, 2 op)