Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
24.2.2020 at 12:00 - 1.3.2020 at 23:59

Description

Kaikkien koulutusohjelmien opiskelijat, JOO-opiskelijat

Lähtötaso CEFR A2 (pdf).

999160 Portugalin jatkokurssi 1 (CEFR A1, 3 op) tai vastaavat tiedot. Jos olet epävarma osaamistasostasi, voit ottaa ennen ilmoittautumista yhteyttä kurssin opettajaan.

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • on harjaantunut ymmärtämään vaativahkoa puhuttua ja kirjoitettua kieltä
  • on saavuttanut toimivan kirjallisen ja suullisen peruskielitaidon ja hyvät valmiudet kehittää ja syventää portugalin osaamistaan edelleen
  • on saanut hyvät yleistiedot Portugalista ja portugalinkielisestä maailmasta
  • on alustavasti tutustunut portugalin kielen alueelliseen variaatioon.

Kaikkia kielitaidon keskeisiä alueita (lukeminen, kirjoittaminen, kuunteleminen, puhuminen) harjoitellaan. Aihepiireinä mm. tulevaisuudensuunnitelmat, yhteiskunta ja ajankohtaisaiheet, luonto, ympäristö ja maantiede, taiteet. Kieliopissa perehdytään mm. gerundiin, persoonalliseen infinitiiviin, indikatiivin ja konjunktiivin loppuihin aikamuotoihin, passiiviin.

Melo e Abreu, Liisa & Siimes, Santeri: Descobertas 2. Kpl 16-20. (Ennen kirjan ilmestymistä materiaali jaetaan opiskelijoille sähköisesti.)

Kappaleiden tekstit ja sanastot sekä kattavasti esiteltävä keskeinen kielioppiaines antavat vankan peruskielitaidon, jota harjoitellaan runsailla ja monipuolisilla tehtävillä. Kirjallista ilmaisua kehitetään pienin kurssin mittaan palautettavin vapain tuotoksin. Suullista kielitaitoa aktivoidaan tunneilla tehtävillä pariharjoituksilla ja ymmärtämistä kuunteluharjoituksilla. Oppimateriaali tarjoaa myös runsaasti tietoa maantuntemuksesta ja tapakulttuurista.

Suoritus arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Arviointi perustuu kirjalliseen loppukokeeseen, aktiiviseen tuntityöskentelyyn, tehtyihin kotitehtäviin ja kurssin aikana palautettaviin kirjallisiin tuotoksiin.

Toteutetaan luokkaopiskeluna. Sisältää 28 tuntia lähiopetusta ja noin 30 tuntia itsenäistä työskentelyä. Edellytetään säännöllistä osallistumista. Kielikeskuksen kursseilla on vähintään 75 % yleinen läsnäolovelvoite.

Tämä kurssi EI ole suoraa jatkoa Kielikeskuksen lukuvuoden 2016-2017 kurssitarjonnan opintojaksolle 99916 Portugalin jatkokurssi (CEFR A1, 4 op), vaan vaatii vähintään uuden tarjonnan (sl. 2017 alkaen) mukaisen 999160 Portugalin jatkokurssi 1:n (CEFR A1, 3 op)tasoiset pohjatiedot.

Kielikeskuksen portugalin alkeis- ja jatkokurssit yhdessä (10 op) antavat halukkaille valmiudet osallistua Humanistisen tiedekunnan kielten kandiohjelman portugalin opintosuunnan valintakokeeseen/tasokokeeseen.

Kielikeskuksen portugalin kurssit syyslukukaudesta 2017 alkaen:

999150 Portugalin alkeiskurssi 1 (3 op)
999151 Portugalin alkeiskurssi 2 (CEFR A1, 2 op)
999160 Portugalin jatkokurssi 1 (CEFR A1, 3 op)
999161 Portugalin jatkokurssi 2 (CEFR A2, 2 op)