Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
14.10.2019 at 12:00 - 20.10.2019 at 23:59

Description

Kaksikielistä tutkintoa suorittavat ruotsinkieliset opiskelijat.

99991 Johdatus kaksikielisiin opintoihin

Lähtötaso CEFR B2 (pdf).

Kurssilla saat tukea toisella kotimaisella kielellä tehtävän kandidaatin tutkielman kirjoittamisessa.

Kandidaatin tutkielmaa kirjoitettaessa.

Kurssilla keskitytään kirjoitusprosessiin, tekstin tuottamiseen ja muokkaamiseen, vertaistukeen ja opettajalta saatavaan palautteeseen.

Kurssi.

www.kielijelppi.fi

Opettajan antama materiaali.

Jatkuva arviointi. Aktiivinen osallistuminen ja kurssiin kuuluvien tehtävien suorittaminen.

hanna.vanska@helsinki.fi

Kielikeskuksen kursseilla on vähintään noin 80 %:n läsnäolovelvollisuus oppitunneilla. Tästä voidaan joustaa perustellusta syystä tai kurssin luonteesta johtuen. Itseopiskeluna suoritettavien tai vastaavien kurssien lähitapaamisissa voidaan kuitenkin edellyttää 100 %:n läsnäoloa.

KIELIKESKUKSEN OPINTOTARJONTA JA KURSSIKÄYTÄNNÖT (Flamma)

SPRÅKCENTRUMS STUDIEUTBUD OCH KURSPRAXIS (Flamma)

LANGUAGE CENTRE COURSES AND COURSE PRACTICES (Flamma)

Suomi toisena kotimaisena kielenä -yliopisto-opettaja Hanna Vänskä, hanna.vanska@helsinki.fi