Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 10.8.2015
16:30 - 18:00
Tue 11.8.2015
16:30 - 18:00
Wed 12.8.2015
16:30 - 18:00
Thu 13.8.2015
16:30 - 18:00
Fri 14.8.2015
16:30 - 18:00
Mon 17.8.2015
16:30 - 18:00
Tue 18.8.2015
16:30 - 18:00
Wed 19.8.2015
16:30 - 18:00
Thu 20.8.2015
16:30 - 18:00
Fri 21.8.2015
16:30 - 18:00

Registration and fee

Avgift 20 euro

Studieavgiften betalas i samband med anmälan som nätbetalning ( mer information om avgifterna). Anmälningen är bindande ( anmälnings- och betalningsvillkor). Sommarundervisningen är avgiftsfri för Helsingfors universitets närvaroanmälda grundexamensstuderande med undantag för eventuella materialavgifter.

Description

Kursen är en introduktion till juridiska studier. De som har för avsikt att delta i ämnesstudier i juridik vid Öppna universitetet ska först genomföra Grundkurs i juridik 2 sp.

Kursen lämpar sig också för dem som vill lära känna juridisk terminologi på svenska. Den kan också genomföras som en förkunskapskurs inför studier i rättsvetenskap vid Öppna universitetet.

Mål :

1. De studerande ges en generell bild av juridiska studier och målen med studier samt de arbetssätt som används i studierna.

2. De studerande ges en generell bild av juridikens forskningsobjekt, grundbegrepp och de centrala regelverken samt rättsvetenskapens och rättstillämpningens metoder.

Grundkurs i juridik är Öppna universitetets egen kurs. Någon motsvarande kurs i juridiska fakultetens examensfordringar finns inte. Prestationen för studieavsnittet Grundkurs i juridik föråldras inte.

Undantag: Genomförd kurs Grundkurs i juridik förutsätts inte:

1. före kurserna Oikeushistoria (Rättshistoria) och Oikeustaloustiede (Rättsekonomi)
2. om den studerande har genomfört kursen Johdatus Suomen oikeusjärjestelmään (JSO)
3. om den studerande har genomfört minst 10 sp/6sv av akademiska juridiska ämnesstudier (t.ex. ämnesstudier inom vicenotarieexamen)
5. om den studerande har en annan motsvarande prestation.

På kursen används webbinlärningsmiljön Moodle. Kurssidorna öppnas 3.8.2015

I Öppna universitetets webbtjänst De egna sidorna ser du kursens Moodle-adress och kursnyckeln, som du behöver första gången när du loggar in. Du får också länken och kursnyckeln via e-post ett par dagar innan kursen startar.

Användartillstånd för Helsingfors universitets datanät

För den tid studierna pågår får du ett användartillstånd för Helsingfors universitets datanät. Det behöver du för att kunna använda universitetets tjänster t ex inlärningsmiljön Moodle. 

Du får anvisningar om hur användarnamnet ska aktiveras till din e-post innan kurserna startar. En gammal behörighet kan du aktivera på nytt genom att begära ett nytt lösenord.

Kursens innehåll

Kursens viktigaste innehåll består av följande teman.

1. Juridiskt tänkande:

- juridiken som vetenskapsområde

- begreppet norm och de juridiska normerna i förhållande till andra normer i samhället

- begreppet stat

- den demokratiska rättsstaten och de grundläggande rättigheterna

2. Rättslära och rättsområdena samt översikt över studierna i juridik:

- rättslärans grunder

- översikt över rättsområdena, hur de är indelade och deras förhållande till varandra

- översikt över juridiska examina och studier

- rättskällor

3. Rättsområdena och juridisk problemlösning

- rättskällornas systematik och användning

- juridisk motivering och argumentation

- lösning av tentfrågor och mindre juridiska problem

- närmare presentation av vissa rättsområden

Föreläsningar 20 t + tentamen.

Tidpunkt:

mån, tis, ons, tors och fre 10-14.8.15 kl. 16.30-18.00
mån, tis, ons, tors och fre 17-21.8.15 kl. 16.30-18.00

Kontrollera undervisningsplatsen innan kursen börjar. Du ser också platsen nere på den här sidan. Undervisningsplatserna

Tentamensdagarna: ons 26.8.15 kl 17-19, omtent mån 28.9.15 kl 17-19 och mån 2.11.15 kl 17-19

Tentamensplatserna.

Anmäl dig till den tent du valt senast 10 dygn före tentamen i De egna sidorna-tjänsten. Studieavgiften inkluderar tre tentamina.  Bekanta dig med tentamensanvisningarna.

I kurstentamen tenteras det  material som behandlats på kursen.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i undervisningsprogrammet.

Bedömning: godkänd-underkänd

Prestationsuppgifterna finns i Helsingfors universitets studieprestationsregister Weboodi 4-6 veckor efter tentamen eller dagen för inlämnande av uppgift.  Du ser dina prestationer i tjänsten Flamma-Mina studier (logga in med Helsingfors universitets användarnamn). Delprestationerna finns till påseende i inlärningsmiljön.

Anmälningen börjar 5.6.2015 kl. 10.00  

Anmälningen är bindande. Anmälningar tas i regel emot ända tills kurserna börjar så länge det finns plats på dem. Mer information 

Till studieavsnitt som genomförs som litteraturtentamen ska du anmäla dig senast 10 dygn före tentamensdagen. I samband med anmälan väljs tentamensdagen och då uppges också den litteratur som tenteras

Webbanmälan förutsätter en avgiftsfri registrering som användare av tjänsten. Studerande vid Helsingfors universitet använder Helsingfors universitets användarbehörighet.

Anmälan till kursen

Lärare: Jur.mag. Désirée Söderlund

Arrangör

Helsingfors universitets Öppna universitet
http://www.helsinki.fi/avoin

Studentservice, tentamenstjänst och studiehandledning
Studentservicen finns i universitetets huvudbyggnad (1. vån.), Fabiansgatan 33  
Kontaktuppgifter och öppethållningstider