Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Description

Kursen är en introduktion till juridiska studier. De som har för avsikt att delta i ämnesstudier i juridik vid Öppna universitetet ska först genomföra Grundkurs i juridik 3 sp.

Kursen lämpar sig också för dem som vill lära känna juridisk terminologi på svenska. Den kan också genomföras som en förkunskapskurs inför studier i rättsvetenskap vid Öppna universitetet.

Grundkurs i juridik är Öppna universitetets egen kurs. Någon motsvarande kurs i juridiska fakultetens examensfordringar finns inte. Prestationen för studieavsnittet Grundkurs i juridik föråldras inte.

Undantag: Genomförd kurs Grundkurs i juridik förutsätts inte:

1. före kurserna Oikeushistoria (Rättshistoria) och Oikeustaloustiede (Rättsekonomi)
2. om den studerande har genomfört kursen Johdatus Suomen oikeusjärjestelmään (JSO)
3. om den studerande har genomfört minst 10 sp/6sv av akademiska juridiska ämnesstudier (t.ex. ämnesstudier inom vicenotarieexamen)
5. om den studerande har en annan motsvarande prestation, till exempel Öppna universitetets kurs Grundkurs i juridik 2 sp

Målet med studieavsnittet Grundkurs i juridik är att ge studenterna grundläggande kunskaper och färdigheter till stöd och som bakgrund för studierna i juridik. På kursen lär sig studenterna den viktigaste juridiska terminologin och får en överblick över centrala teman och färdigheter i anslutning till studier i juridik. Kursen strävar efter att ge studenterna verktyg för att självständigt söka information, fördjupa sina kunskaper och öva sina färdigheter.

Efter genomförd kurs har studenten:

  • bekantat sig med juridiken som vetenskapsområde
  • fått en bild av de rättsliga normernas särdrag
  • fått en bild av vad en modern demokratisk rättsstat är och bekantat sig med de grundläggande och mänskliga rättigheterna
  • lärt sig grunderna i juridiskt tänkande och juridisk argumentation, bekantat sig med rättskällorna och övat på att juridiskt motivera sina ståndpunkter
  • fått en allmän bild av rättsområdena och hur de är indelade
  • blivit närmare förtrogen med grunderna för några rättsområden
  • lärt sig identifiera juridiska teman i den offentliga debatten
  • lärt sig var man får mer information om kursens teman
  • övat färdigheter som behövs i studier i juridik
  • fått en allmän bild av studierna i juridik vid Öppna universitetet och Helsingfors universitets juridiska fakultet.

Kursens innehåll

Kursens viktigaste innehåll består av följande teman.

1. Juridiskt tänkande:

- juridiken som vetenskapsområde

- begreppet norm och de juridiska normerna i förhållande till andra normer i samhället

- begreppet stat

- den demokratiska rättsstaten och de grundläggande rättigheterna

2. Rättslära och rättsområdena samt översikt över studierna i juridik:

- rättslärans grunder

- översikt över rättsområdena, hur de är indelade och deras förhållande till varandra

- översikt över juridiska examina och studier

- rättskällor

3. Rättsområdena och juridisk problemlösning

- rättskällornas systematik och användning

- juridisk motivering och argumentation

- lösning av tentfrågor och mindre juridiska problem

- närmare presentation av vissa rättsområden

Prestationssättet anges i undervisningsprogrammet.

Litteraturen anges i undervisningsprogrammet.

Enligt skalan godkänd/underkänd.

Arrangör

Helsingfors universitets Öppna universitet
http://www.helsinki.fi/avoin

Studentservice, tentamenstjänst och studiehandledning
Studentservicen finns i universitetets huvudbyggnad (1. vån.), Fabiansgatan 33
Kontaktuppgifter och öppethållningstider