Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Registration and fee

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. (Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.)

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua.

Opintojaksolle on jatkuva ilmoittautuminen 13.8.2017 saakka. Opiskella voi omassa tahdissaan sen päättymiseen (31.8.2017) saakka. Huomioi kuitenkin tehtäväkohtaiset aikataulut.

Miten opiskelemaan?

Description

Suositellaan Sukupuolentutkimuksen perusopintojen suorittamista (25 op).

Verkkokurssin suorittaneella opiskelijalla on yleiskuva seksuaalisuuden, uskonnon ja politiikan historiallisista ja nykyisistä risteymäkohdista Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Opiskelija on tutustunut aihetta käsittelevän tutkimuskirjallisuuden pääteemoihin, ja hän osaa soveltaa tästä kirjallisuudesta nousevia näkökulmia nyky-Afrikkaa käsittelevien journalististen ja kehityspoliittisten tekstien analysoimiseen.

Verkkoluentojen aiheet ovat:

  1. Siirtomaavallan aika: Afrikkalaisen politiikan historialliset juuret
  2. Postkoloniaalinen valtio ja kansalaisyhteiskunta
  3. Sukupuoli, rotu, kansalaisuus
  4. Lähetystyö, valta ja valtio
  5. Luostareista megakirkkoihin: kristinuskon monet kasvot Afrikassa
  6. Islam, politiikka ja muuttuvat perhekäsitykset
  7. Homoseksuaalisuuden politiikka
  8. Hiv/aids: uskonnon ja kehityksen kipukohta

Verkkoluennot, artikkelien lukeminen, 8 virikepaperia ja soveltava essee.

1. Verkkoluentojen ja artikkelien pohjalta kirjoitettavat virikepaperit (8 * max 250 sanaa)

Arviointi Hyväksytty /Täydennettävä, yhteensä 40 % kurssin arvosanasta.

2. Soveltava essee, max 2000 sanaa.

Arviointi asteikolla 0-5, yhteensä 60 % kurssin arvosanasta.

Kurssi koostuu kahdeksasta 30-45 minuutin verkkoluennosta, kahdeksan tieteellisen artikkelin lukemisesta ja niihin pohjautuvien virikepaperien kirjoittamisesta, sekä kurssin lopuksi kirjoitettavasta soveltavasta aineistoesseestä.

Jokaisen verkkoluennon jälkeen luetaan teemaan liittyvä tieteellinen artikkeli tai kirjan luku, joista laaditaan noin 250 sanan mittainen viriketeksti. Viriketekstin palauttamisen yhteydessä opiskelija saa nähtäväkseen myös muiden opiskelijoiden suoritukset ja voi esittää kurssin keskustelualueella muille opiskelijoille kysymyksiä epäselväksi jääneistä asioista tai kommentoida lukemistossa tai luennolla esiin nousseita aiheita.

Kurssin lopuksi opiskelijat tutustuvat kokoelmaan lyhyitä media-aineistoja, kansalaisjärjestöjen tuottamia materiaaleja sekä kehityspoliittisia tekstejä. Kurssilla opiskellun pohjalta kukin valitsee aineistosta itselleen kiinnostavimmat 2-3 aineistoa, ja kirjoittaa itse otsikoimansa esseen, jossa analysoi valitsemiaan aineistoja kurssilla oppimansa valossa.

Non-stop aloitus 2.5. alkaen. Moodle-sivut avautuvat 2.5.

Kurssille voi ilmoittautua 13.8. asti. Kurssi päättyy 31.8.2017

Opiskelija voi suorittaa kurssin omassa tahdissaan, kuitenkin siten että tehtävät on suoritettava annetussa järjestyksessä. Lisäksi kurssin kaikkien osatehtävien on oltava suoritettuna kesän viimeiseen palautuspäivään mennessä.

Tehtävien arviointi tapahtuu neljänä eri ajankohtana: 29.5., 26.6., 31.7. ja 28.8.
Opiskelijat saavat näihin päivämääriin mennessä palautetuista tehtävistään muutaman päivän kuluessa arvosanan, ja kaikki tehtävän palauttaneet yhteisen kirjallisen palautteen.

Viimeisen tehtävän palauttamisen jälkeen opiskelijat antavat kurssin keskustelupalstalla palautteen, jota ei arvioida, mutta jonka antaminen on edellytys hyväksytylle kurssisuoritukselle.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Afrikan tutkimus:

Afrikan tutkimuksen korvaavuudet on seuraavat: 5 op /
AAF341 Afrikan kulttuurien ajankohtaisten aiheiden kriittinen tutkimus 5 op (A406458)
AAF344 Afrikkalaiset yhteiskunnat ja kulttuurinen ilmaisu 5 op (A405136)
AAF343 Afrikan kulttuurimaisemat 5 op (A405135)

Kehitysmaatutkimus:
5 op / 206. Muita aineopintoja 5-10 op (A990055)

Sosiaali- ja kulttuuriantropologia:
5 op / Antropologian vapaavalintaiset opinnot (A758660)

Sukupuolentutkimus:
5 op / WNA282 Uskonto ja sukupuoli 5 op (A405315)

Uskontotiede:
5 op / USH254 Historialliset uskonnot 8-9 op (A403970)

Teologia:
5 op / vapaasti valittavat opinnot (ei omaa opinto-ohjelmaa)