Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Registration and fee

45 euroa Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Description

Tavoittena on, että opiskelija oppii, mitä on ympäristökemia on ja mitä kaikkea se sisältää, ymmärtää, mitä on ympäristöanalytiikka, oppii ymmärtämään luonnon eri osien keskinäiset riippuvuussuhteet ja ihmisen roolin suhteessa ympäristöön.

  • Opiskelija oppii yleiset periaatteet kemikaalien ympäristöriskien arvioinnista ja ymmärtää periaatteen, miten kemikaalien fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia käytetään hyväksi ympäristöriskiä arvioitaessa.
  • Opiskelija sisäistää pääpiirteissään, millaiset yhdisteet on kielletty kansainvälisin (ja kansallisin) sopimuksin.
  • Opiskelija oppii, miten yhdisteiden ominaisuudet vaikuttavat niiden ympäristöriskiin
  • Opiskelija oppii ymmärtämään saasteiden ja ongelmajätteiden käsitteet ja osaa ilman, maaperän ja veden saastumisen päälähteet.
  • Opiskelija oppii ymmärtämään ympäristön rehevöitymiseen, happamoitumiseen ja kasvihuoneilmiöön vaikuttavia tekijöitä.
  • Opiskelijalla saa yleiskuvan ympäristölle haitallisista epäorgaanisista ja orgaanisista kemikaaleista ja niiden ominaisuuksista ja niihin liittyvistä käsitteistä.
  • Opiskelijalla on yleiskuva kemiallisten yhdisteiden analyysin päävaiheista (näytteenotto, säilytys-kestävöinti, esikäsittely, määritys, tulosten laskeminen ja tulosten tulkinta).
  • Opiskelija oppii perusteet siitä, mitä maaperä on, miten se muodostuu ja mitä se sisältää.
  • Opiskelija oppii perusasiat muoveista ja niiden ympäristöön vaikuttavista tekijöistä.
  • Opiskelija osaa perusteet luonnon radioaktiivisuudesta ja niihin liittyvistä tekijöistä sekä vihreästä kemiasta.

Kurssi on johdatus ympäristökemiaan. Se antaa yleiskuvan siitä, mitä ympäristökemia on ja mitä kaikkea ympäristökemiaan kuuluu. Kurssi koostuu 11:sta kahden tunnin luennosta (11x2) ja tentistä (2h). Kurssin opettajat ovat eri alojen asiantuntijoita, jotta kustakin osa-alueesta voidaan antaa paras mahdollinen kuva.

Kurssi kattaa tietoja mm. ympäristölainsäädännöstä, ympäristöriskien arvioinnista, ympäristöanalytiikasta, saastumislähteistä, ympäristössä esiintyvistä kemikaaleista ja yhdisteistä, ympäristölle haitallisista kemikaaleista ja perusteet mm. maaperän ympäristökemiasta ja luonnon radioaktiivisuudesta.

Luennot 24 t + luentotentti

Arviointiasteikko 0-5

Luennot: ti, to klo 16–18, 1.11. - 13.12.16

Opintojakso järjestetään yhteisopetuksena kemian laitoksen kanssa.

Opetuspaikka: A110, Chemicum, A. I. Virtasen aukio 1

Tenttipäivät:

Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Opintojakso on osa Kemian perusopinnot (25 op) -opintokokonaisuutta.