Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 15.5.2017
16:30 - 19:45
Wed 17.5.2017
16:30 - 19:45
Mon 22.5.2017
16:30 - 19:45
Mon 29.5.2017
16:30 - 19:45

Registration and fee

75 e. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Description

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- on saanut valmiuksia kasvatustieteen historiallisen rakentumisen, tieteenfilosofisten perusteiden ja yhteiskunnallisen merkityksen tarkasteluun.
- osaa eritellä arkiajattelua ja tieteellistä ajattelua ja ymmärtää tieteellisen tiedon rakentumisen.
- ymmärtää erilaisia kasvatuspäämääriä ja niiden taustalla vaikuttavia kasvatustieteellisiä painotuksia sekä ymmärtää kasvatustieteellistä tutkimusta ja sen peruskäsitteitä.
- ymmärtää kasvatustieteellistä tutkimusprosessia, tutkimuksen ongelmanasettelua sekä menetelmällisiä ratkaisuja.
- on saanut valmiuksia akateemiseen opiskeluun ja pedagogiseen ajatteluun, erityisesti oman käyttöteorian alustavaan tiedostamiseen

Opintojaksossa käsitellään
- Opintojaksossa tarkastellaan kasvatustiedettä monitieteisenä järjestelmänä.
- Opintojaksossa tarkastellaan kasvatustieteellisen tiedon metodologisia perusteita, tiedon luonteeseen, merkitykseen ja tuottamiseen liittyviä periaatteita.

Luennot 16 t ja verkkotentti, jossa tentitään myös opintojaksoon sisältyvää kirjallisuutta

Siljander, P. (2014). Systemaattinen johdatus kasvatustieteeseen: Peruskäsitteet ja pääsuuntaukset. Vastapaino:Tampere.

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. (2014). Tutki ja kirjoita. Tammi. Luku II (s. 63-263)

Oheiskirjallisuus:

Metsämuuronen, J. (2003 tai uudempi painos). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. Jyväskylä: International Methelp oy. Luvut 1 ja 3.

Asteikolla 0-5.

Verkkotentit: ma 19.6. klo 17-21, ma 4.9.2017 klo 17-21, ma 4.10.2017 klo 17-21. Verkkotntteihin ei tarvitse ilmoittautua.

Jakson verkkoympäristö-Moodle avautuu 12.5.2017.

Korvaavuusanomus ohjeet ja lomake: https://www.helsinki.fi/fi/avoin-yliopisto/opiskelu/tule-opiskelemaan/aiempien-opintojen-hyvaksilukeminen-ahot

Korvaavuusanomus on lähetettävä viimeistään 28.4.2017 mennessä. Tämän ajankohdan jälkeen tulevia anomuksia ei käsitellä.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Kasvatustiede (luokanopettaja) perusopinnot (25 op) opintokokonaisuutta.