Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Description

Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää kasvatustieteellisen tutkimusprosessin rakennetta, tutkimuksen ongelmanasettelua sekä menetelmällisiä ratkaisuja. Lisäksi opiskelija ymmärtää tieteellisen tiedon merkityksen, kasvatustieteellisen tutkimuksen tieteenfilosofisia perusteita sekä tieteellisen tutkimisen perusteet ja kasvatustieteellisen tutkimuksen peruskäsitteitä. Opintojaksolla tarkastellaan kasvatustieteellisen tiedon metodologisia perusteita sekä tiedon luonteeseen, merkitykseen ja tuottamiseen liittyviä periaatteita.

Verkkoluennot 2 t + ryhmäkeskustelu + ryhmäessee + opintoryhmätyöskentelyä (suoritustapa päivitetty 21.12.15)

Huom! Korvaavuuden hakeminen aiempien vastaavien opintojen perusteella:

Opiskelija, joka on jo aikaisemmin suorittanut Kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteet 3 op -opintojakson tai sitä vastaavan tutkimusmenetelmäjakson (esim. Kohti tutkivaa työtapaa 5 op), voi näiden aiempien opintojen perusteella anoa korvaavuutta jakson suorittamisesta. Korvaavuutta haetaan opintojakson verkko-oppimisympäristö Moodlessa heti sivujen avauduttua. (Huom! hakuaika tällä kurssilla on 4.-11.1.16.)

Korvaavuutta hakiessasi sinun tulee toimittaa Moodlen kautta liitetiedostona rekisteriote, josta selviää korvaavuuden anomisen perusteena olevat aiemmat opinnot. Sinulle ilmoitetaan korvaavuuspäätös (hyväksytty/hylätty) Moodlessa.

Jos saat hyväksytyn korvaavuuspäätöksen, sinulla on kaksi vaihtoehtoa:

1) Jos haluat tulevaisuudessa liittää erityispedagogiikan perusopintokokonaisuuden osaksi samaa tutkintoa, johon myös korvaavuuden perusteeksi ilmoittamasi aiemmin suoritettu opintojakso sisältyy: Sinun tulee tehdä Moodlesta löytyvä osittaisen korvaavuuden tehtävä ja palauttaa se määräajassa opettajalle arvioitavaksi. Arvioinnin jälkeen suoritus rekisteröidään opintorekisteriin osittaisella korvaavuudella tehtynä eli Ep 3.2 Valinnainen tutkimusmenetelmäkirjallisuus (3 op) -suorituksena.

Korvaavan oppimistehtävän viimeinen palautuspäivä Moodleen on ke 17.2.16.

2) Jos sinulla ei ole tavoitteena liittää erityispedagogiikan perusopintokokonaisuutta osaksi samaa tutkintoa, johon korvaavuuden perusteeksi ilmoitettu aiemmin suoritettu opintojakso sisältyy: Voit saada jakson kokonaan korvattua hyväksytyn korvaavuuspäätöksen perusteella. Tässä tapauksessa sinun tulee hyväksytyn korvaavuuspäätöksen saatuasi tehdä pyyntö rekisteröidä Kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteet 3 op -jakso kokonaan korvattuna suorituksena. Pyyntö tehdään kurssin Moodle-sivulla kurssin ollessa käynnissä. Et siis silloin tee kurssin puitteissa mitään erillistä suoritusta.

Verkkoluento:
Huom. päivämäärä muuttunut (päivitetty 24.8.15)

  • ma 18.1.16 klo 18.00-19.30

Ryhmäessee palautetaan Moodleen: ke 17.2.16

Moodle:

Opintojaksolla on käytössä opetuksen tukena verkko-oppimisympäristö Moodle. Moodle avautuu: ma 4.1.16. Moodleen tulee rekisteröityä viimeistään viikko avautumispäivän jälkeen. Löydät Moodle-linkin ja ensimmäisellä kirjautumiskerralla tarvitsemasi kurssiavaimen Avoimen yliopiston Omat sivut -palvelusta. Saat tiedot myös sähköpostitse.

Verkkoluennot pidetään Adobe Connect -ohjelmalla. Katso ohje etäosallistumiselle sekä laitevaatimukset.

LISÄTIEDOT OPINNOISTA JA ILMOITTAUTUMISOHJEET
Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon. Saat oppilaitokseltasi tarkemmat maksutiedot ja ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumiseen. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa. Lue lisää opintokokonaisuuden opinto-ohjelmasta.

Metsämuuronen, J. (2003). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. Methelp. Luvut I ja III.

tai korvaavassa suoritustavassa (Valinnainen tutkimusmenetelmäkirjallisuus A69237):

  • Metsämuuronen, J. (2003). Pienten aineistojen analyysi – parametrittomien menetelmien perusteet ihmistieteissä. Methelp, 268 s. JA
  • Hirsjärvi, S & Hurme, H. (2011). Tutkimushaastattelu. Teemahaastattelun teoria ja käytäntö. Yliopistopaino Kustannus. 213 s.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Suoritustiedot ovat Helsingin yliopiston opintosuoritusrekisterissä 4-6 viikon kuluttua tentistä tai tehtävän palautuspäivästä.

Katso suoritustietosi Flamman opintoni-ikkunasta (kirjautuminen Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella) tai tilaa tieto omaan sähköpostiisi (katso WebOodi-ohjeet). Osasuoritukset ovat Moodlessa.

Opetuspaikkakunta: Järvenpää

Toteuttaja: Järvenpään Opisto

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso sisältyy Erityispedagogiikan perusopintoihin (25 op), Kasvatustieteen (varhaiskasvatus) perusopintoihin (25 op) ja Kasvatustieteen (luokanopettaja) perusopintoihin (25 op).