Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Registration and fee

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Description

Ennen opintojakson suorittamista opiskelijan suositellaan suorittavan opintojakson P 1. Johdatus kasvatustieteisiin. Voit kuitenkin halutessasi ilmoittautua seuraavillekin perusopintojen jaksoille, vaikka P1 jakso on suorittamatta/kesken.

Opiskelija tuntee erilaisia teoreettisia, erityisesti kasvatussosiologisen, kulttuurisen ja feministisen tutkimuksen, näkökulmia ja peruskäsitteitä.

Opintojaksolla keskitytään kasvatuksen, koulutuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin välisten suhteiden tarkasteluun. Opiskelija tutustuu myös kasvatussosiologisen, kulttuurisen ja feministisen tutkimuksen monitieteisyyteen sekä tutkimuksen erilaisiin suuntauksiin. Lisäksi opiskelija pohtii sitä, millaisia seurauksia erilaisilla teoreettisilla lähestymistavoilla on kasvatusta ja koulutusta koskevien tavoitteiden, rakenteiden, ongelmanasettelun ja ratkaisuyritysten kuten myös tutkimuskysymysten muodostumiselle.

Kirjallisuus ja verkkotentti

Kirjat:

- Antikainen, A., Rinne, R. & Koski, L. 2000–2013. Kasvatussosiologia. Luvut 1–9. Helsinki: WSOY.

- Mietola, R., Lahelma, E. Lappalainen, S. & Palmu, T. (toim.) ym. Kohtaamisia kasvatuksen ja koulutuksen kentillä. Erontekoja ja yhdessä tekemistä. Suomen kasvatustieteellinen seura.

Artikkelit:

Isopahkala-Bouret, Ulpukka & Sivonen, Päivi. 2016. Viisikymppisten naisten neuvottelua korkeakoulutuksesta, ikääntymisestä ja työllistettävyydestä. Aikuiskasvatus 4/2016. 246–257.

Koskela, Anne 2016. ”Erittäin heikko, eikä viitsi yrittää kunnolla.” Ongelmalliset oppilaat opettajien kuvaamina 1968–1991. Kasvatus & aika 4/2016. (VERKOSSA)

Onnismaa, Eeva-Leena & Kalliala, Marjatta. 2010. Finnish ECEC policy: interpretations, implementations and implications, Early Years, 30:3, 267–277.)

Ouakrim-Soivio, Najat & Risto Hietala, Risto. 2016. Toteutuuko maahanmuuttajataustaisten oppijoiden sivistyksellinen yhdenvertaisuus suomalaisessa koulutusjärjestelmässä? Kasvatus & aika 4/2016. (VERKOSSA)

Paananen, Maiju, Lipponen, Lasse & Kumpulainen, Kristiina. 2015. Hybridisation or ousterisation? The case of local accountability policy in Finnish early childhood education. European Education Research Journal, 14(5), 395–417.)

Seppänen, Piia. & Rinne, Risto. 2015. Suomalainen yhtenäiskoulu ylikansallisen koulupolitiikan paineissa. Teoksessa: Seppänen, Piia, Kalalahti, Mira, Rinne, Risto & Simola, Hannu. (toim.) 2015. Lohkoutuva peruskoulu. perheiden kouluvalinnat, yhteiskuntaluokat ja koulupolitiikka. Suomen kasvatustieteellinen seura. 23–58. (KIRJASSA)

Vänskä, Annamari. Queer + pedagogia = mahdoton yhtälö? Kasvatus 42 (2011) 5, s. 455–467.

Asteikolla 0-5

Opintojakso vastaa 2012–2016 tutkintovaatimusten opintojaksoa P 2. Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri (4 op). Opintojakson P 2. Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri suorittanut ei voi suorittaa tätä opintojaksoa

Moodle avautuu 2.5.2017

Verkkotentin suoritukseen sisältyy kirjallisuus ja verkkotentti verkko-oppimisympäristö Moodlessa.

Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät:
pe 16.6.2017 klo 0.00-23.59 välisenä aikana (kesto 3 t)
ke 26.7.2017 klo 0.00-23.59 välisenä aikana (kesto 3 t)
la 9.9.2017 klo 0.00-23.59 välisenä aikana (kesto 3 t)

Opintomaksuun sisältyy opinto-ohjelmassa mainitut tenttipäivät.

Valitsemaasi verkkotenttiin ei tarvitse erikseen ilmoittautua!
Huom! Mikäli haluat ruotsinkieliset tenttikysymykset tai sinulla on tenttiin liittyviä erityisjärjestelytarpeita (esim. lukivaikeus), ilmoita siitä lomakkeella viimeistään kymmenen päivää (26.7.2017 tenttiin 30 päivää) ennen tenttiä. Toimita erityisjärjestelyjä varten kopio lääkärintodistuksesta tai erityisopettajan, psykologin tai puheterapeutin lausunnosta oppiaineen yhteyshenkilöille, yhteydenottolomake.


Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) (25 op) opintokokonaisuutta.