Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Registration and fee

75 euroa. Lisätietoja.

Opintojakso on lukuvuosiopetusta, mutta voit ilmoittautua vain tähän kesäkauden opetukseen, jolloin opiskeluaika on lyhyempi ja tenttipäiviä on vähemmän. Opintojakson kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Lukuvuosiopetuksessa tarjolla olevalla jaksolla on pidempi opiskeluaika ja tenttipäiviä on enemmän tarjolla.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Ilmoittautumisen yhteydessä valitaan tenttipäivä ja ilmoitetaan tentittävä kirjallisuus. Ilmoittaudu viimeistään 10 vuorokautta ennen valitsemaasi tenttiajankohtaa. Jaksolle mahtuvat kaikki ajoissa ilmoittautuvat opiskelijat.

Miten opiskelemaan?

Description

Suositellaan kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopintoja sekä opintojaksoa A 1.1. Kasvatussosiologia, mutta eivät ole pakollisia edeltäviä opintoja.

Opiskelija tuntee koulutuspolitiikan ja talouden toimijoita ja keskeistä käsitteistöä sekä on tutustunut erilaisiin näkökulmiin ja menetelmiin koulutuksen, politiikan ja talouden välisten suhteiden analysoinnissa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa jäsentää koulutusta ja sen järjestämistä taloudellisena toimintana osana yhteiskuntapolitiikkaa.

Poliittisten ja taloudellisten kehityslinjojen kuvausten kautta kurssilla annetaan kokonaiskuva koulutuksen organisoitumisen historiasta ja siihen liittyneistä toimijuuden lokaaleista, kansallisista ja globaaleista tasoista. Poliittista ja taloudellista muutosta hahmotetaan historian jatkuvuuksia, katkoksia ja toiminnan mahdollisuuksia jäsentävillä teorioilla.

Kirjatentti

- Kettunen, P. & Simola, H.(toim.) Tiedon ja osaamisen Suomi: Kasvatus ja koulutus Suomessa 1960-luvulta 2000-luvulle. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
- Juva, S. 2008. Inhimillinen pääoma ja koulutuksen tehokkuus - koulutus taloustieteen tutkimuskohteena. Teoksessa Heikkilä, J., Juva, S., Kettunen, T., Lahtinen, M. & Tiihonen, R. Koulutuksen talouden käsikirja. Helsinki: PS-kustannus.
- Kivinen, O., Hedman, J. & Kaipainen, P. 2012. Koulutusmahdollisuuksien yhdenvertaisuus Suomessa. Eriarvoisuuden uudet ja vanhat muodot. Yhteiskuntapolitiikka 77 (5), 579-586.

0–5. Arviointi perustuu kirjalliseen ryhmä- tai yksilötyöhön, jossa arvioidaan kuinka hyvin opiskelija pystyy analysoimaan koulutusta keskeisten teoreettisten käsitteiden avulla historiallisesti rakentuneena taloudellisena ja sosiaalisena ilmiönä.

Verkko-oppimisympäristö Moodlessa on opettajan laatima ohje kurssin suorittamiseksi.

Tentit

la 20.5.17 klo 9.00-12.00
ma 19.6.17 klo 16.00-19.00 HUOM! Tentin aika muuttunut. Päivitetty 24.5.2017

Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet

Tenttipaikat

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) 35 op opintokokonaisuutta.

Opintojakso vastaa vuosien 2012–2016 opintojaksoa A 2.1. Koulutuksen suunnittelu, hallinto ja talous (4 op). Opintojakson A 2.1. Koulutuksen suunnittelu, hallinto ja talous suorittaneet eivät voi suorittaa opintojaksoa A 2.2. Koulutuspolitiikan ja talouden kehityslinjoja (5 op).