Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Registration and fee

75 euroa. Lisätietoja

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Description

Luentotallenteet 4 h + verkkoluentoihin liittyvä kirjallinen tehtävä + verkkokeskustelu + kenttätyö + havainnointipäiväkirja + essee

Opintojakson osasuoritukset ovat voimassa vain tämän opinto-ohjelman ajan. Myöhässä tulevat tehtävien palautukset laskevat opintojakson arvosanaa.

Esseen lähdeteoksena hyödynnetään:
Roivainen I & Nylund M & Korkiamäki R & Raitakari S (toim.)
Yhteisöt ja sosiaalityö, PS-kustannus 2008.

sekä alla olevasta listasta 2 teosta oman valinnan mukaan:

Forssén K & Roivainen I & Ylinen S & Heinonen
J (toim.): Kohtaako sosiaalityö köyhyyden? Kuopio:
UNIpress 2012.
Freire P: Sorrettujen pedagogiikka. Vastapaino 2005.
Rosenlund M: Vaskivuorentie 20 (myös ruots.) 2013.
Saari J: Yksinäisten yhteiskunta. WSOYpro 2010.
Särkelä A: Välittäminen ammattina. Vastapaino 2011.

Asteikolla 0-5

Sosionomi AMK-tutkinto
PÄIVITYS 9.5.2017: Korvaavuuksia ei voi enää hakea.

Aiemmin suoritetulla sosionomi
AMK-tutkinnolla voidaan korvata seuraavat perusopintojen opintojaksot.

Sosiaalityön perusopinnot (korvaavuus yhteensä 20 op):
Kansalainen ja yhteisöt (5 op) - A731380
Sosiaaliset kysymykset ja ihmiskäsitys sosiaalityön tutkimuksessa (5 op) - A731390
Hyvinvointipolitiikka (5 op) - A732490
Erityisalakurssi: Aikuissosiaalityö (5 op) - A732510

Huom! Opinnot eivät saa olla yli 10 v. vanhempia.

Huom! Jos haet 20 opintopisteen korvaavuutta sosionomi AMK-tutkinnolla niin ilmoittaudu korvattaville opintojaksoille Sosiaalityön perusopintojen korvaavuudet 20 op -linkin kautta, joka löytyy Sosiaalityön johdantokurssin opinto-ohjelmasta kohdasta Ilmoittautuminen ja opintomaksu. Näin maksat vain 75 euroa neljästä opintojaksosta. Muuta ilmoittautumista korvattaville opintojaksoille ei tarvitse tehdä. Ole huolellinen, rahoja ei palauteta.

Opintojakson Moodle-sivut aukeavat 29.5.2017, jolloin opiskelu alkaa.

Huom! Varaa riittävästi aikaa omatoimiseen opiskeluun ja kenttätyön tekemiseen.

Kirjallisuus, kenttätyö ja näihin perustuva essee kurssin käytännöllisinä toteuttamistapoina mahdollistavat opiskelijan perehtymisen:

1) kolmanteen sektoriin sosiaalialan toimijana

2) yhteisö- ja aluenäkökulmaan

3) sosiaalialan palveluihin ja työmuotoihin kolmannella, julkisella tai
yksityisellä sektorilla.


I Verkkoluennot:

Opiskelija kuuntelee verkkoluennot, joiden painopiste on:

  • sosiaalityön ammatillisten lähtökohtien ja reunaehtojen tarkastelussa, ´
  • asiakaskokemusten ja asiakkuuteen
    liittyvien muutosten jäsentämisessä sosiaalityön palvelujärjestelmässä ja toimintaympäristössä sekä
  • sosiaalityön ammatillisen vuorovaikutussuhteen ja asiakassuhteen tarkastelussa.

Verkkoluentojen kuuntelu kannattaa aloittaa heti kurssin alussa, koska niitä voi hyödyntää myös verkkokeskustelussa, vaikka sen tehtävä perustuukin erilliseen artikkeliin ja sen lukemiseen.

II Verkkokeskustelu

III Kenttätyö

Kenttätyö viittaa tällä jaksolla konkreettiseen perehtymiseen valinnan mukaan joko A)julkisen sektorin, kolmannen sektorin, yksityisen palvelun tuottajan tai B) paikallisyhteisön (aluenäkökulma) toimintaan.

Vaihtoehdossa A) kyse on tutustumiskäynnistä eli käytännössä tehtävän tekemiseen menee 2-4 tuntia ja vain 1 tutustumiskerta, ei montaa kertaa. Opiskelija etsii paikan itsenäisesti.
Kannattaa kuitenkin varautua, että paikkaa voi joutua etsimään ja järjestelyt (esim. työntekijöiden tavoitettavuus) voivat viedä aikaa. Vaihtoehdon B) voi tehdä omien aikataulujen mukaan, myös illalla.

Kenttätyön voi aloittaa missä vaiheessa hyvänsä jaksoa. Tarkemmat ohjeet löytyvät jakson Moodle-sivuilta.

Kenttätyön ohessa tehdään havainnointipäiväkirja. Ja näiden (tutustuminen + havainnointipäiväkirja) sekä kirjallisuuden pohjalta kirjoitetaan essee.

Verkkokeskustelun ajankohta on 29.6.-9.7.2017.
Huom! Verkkokeskustelua ei voi suorittaa muulla tavalla kuin osallistumalla keskusteluun ilmoitettuna ajankohtana.

Kirjallisten tehtävien (luentoihin liittyvä tehtävä, havannointipäiväkirja ja essee) palautus Moodle-sivuille on 31.7. tai 11.9.2017.

Opettaja antaa kokonaisarvosanan kurssista sen jälkeen kun kaikki jakson osasuoritukset on tehty hyväksytysti.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Sosiaalityön perusopinnot (25 op) -opintokokonaisuutta (sivuainetutkintovaatimukset).