Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Registration and fee

75 euroa. Lisätietoja.

Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Description

Opintojaksolla opiskelija tutustuu sosiaalityön ontologiaan ja humanistiseen ihmiskäsitykseen Lauri Rauhalan kehittämän situationaalisen säätöpiirin avulla ja perehtyy suomalaisen sosiaalityön väitöskirja-tutkimuksiin.

Kurssin suoritettuaan opiskelija pystyy jäsentämään sosiaalityön paikkaa tieteiden järjestelmässä ja tuntee keskeisiä sosiaalityön tutkimuksen aikalaisteemoja, käsitteellistyksiä sekä metodologisia lähtökohtia. Esseiden kirjoittamisessa harjoitellaan tieteellistä ja asiantuntijakirjoittamista sekä vertaisarviointia.

Opintojaksolla opiskelija tutustuu sosiaalityön ontologiaan ja humanistiseen ihmiskäsitykseen Lauri Rauhalan kehittämän situationaalisen säätöpiirin avulla ja perehtyy suomalaisen sosiaalityön väitöskirja-tutkimuksiin.

Kurssin suoritettuaan opiskelija pystyy jäsentämään sosiaalityön paikkaa tieteiden järjestelmässä ja tuntee keskeisiä sosiaalityön tutkimuksen aikalaisteemoja, käsitteellistyksiä sekä metodologisia lähtökohtia. Esseiden kirjoittamisessa harjoitellaan tieteellistä ja asiantuntijakirjoittamista sekä vertaisarviointia.

Luentotallenteet 5 h + verkkomateriaali + verkkokeskustelu + essee + verkkotentti

Opintojakson osasuoritukset ovat voimassa vain tämän opinto-ohjelman ajan. Myöhässä tulevat tehtävien palautukset laskevat opintojakson arvosanaa.

Rauhala L: Henkinen ihminen. Gaudeamus 2009. Sivut 67–367.
Rauhalan teos tentitään verkkotentissä.

Lisäksi seuraavasta kirjavalikoimasta kaksi teosta opiskelijan oman valinnan mukaan:

Eronen T: Lastenkoti osana elämäntarinaa – narratiivinen tutkimus lastenkodissa asuneiden kertomuksista. Tampere University Press 2012.
Granfelt R: Kertomuksia naisten kodittomuudesta. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1998.
Kannasoja S: Nuorten sosiaalinen toimintakyky. Jyväskylän yliopisto 2013.
Maija Jäppinen: Väkivaltatyön käytännöt, sukupuoli ja toimijuus. Etnografinen tutkimus lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden naisten auttamistyöstä Venäjällä. Helsingin yliopisto 2015
Känkänen P: Taidelähtöiset menetelmät lastensuojelussa – kohti tilaa ja kokemuksia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2013.
Laitinen M: Häväistyt ruumiit, rikotut mielet – tutkimus lapsina läheissuhteissa seksuaalisesti hyväksikäytettyjen naisten ja miesten elämästä. Lapin yliopisto 2004.
Lunabba H: När vuxna möter pojkar i skolan – insyn, inflytande och sociala relationer. Mathilda Wrede-institutet 2013.
Pekkarinen E: Stadilaispojat, rikokset ja lastensuojelu. Viisi tapaustutkimusta kuudelta vuosikymmeneltä. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura 2010.
Tapola-Haapala M: Sosiaalityön ammattilaiset refleksiivisinä toimijoina. Tutkimus erikoistumiskoulutuksesta Margaret Archerin teorian valossa. Helsingin yliopisto 2011.

Asteikolla 0-5

Sosionomi AMK-tutkinto
PÄIVITYS 9.5.2017: Korvaavuuksia ei voi enää hakea.

Aiemmin suoritetulla sosionomi AMK-tutkinnolla voidaan korvata seuraavat perusopintojen opintojaksot.

Sosiaalityön perusopinnot (korvaavuus yhteensä 20 op):
Kansalainen ja yhteisöt (5 op) - A731380
Sosiaaliset kysymykset ja ihmiskäsitys sosiaalityön tutkimuksessa (5 op) - A731390
Hyvinvointipolitiikka (5 op) - A732490
Erityisalakurssi: Aikuissosiaalityö (5 op) - A732510

Huom! Opinnot eivät saa olla yli 10 v. vanhempia.

Huom! Jos haet 20 opintopisteen korvaavuutta sosionomi AMK-tutkinnolla niin ilmoittaudu korvattaville opintojaksoille Sosiaalityön perusopintojen korvaavuudet 20 op -linkin kautta. Näin maksat vain 75 euroa neljästä opintojaksosta. Muuta ilmoittautumista KORVATTAVILLE opintojaksoille ei tarvitse tehdä. Ole huolellinen, rahoja ei palauteta.

Sinun tulee kuitenkin ilmoittautua sosiaalityön johdantokurssille 5 op (vaikka saat korvaavuuden muista kursseista) ja maksaa johdantokurssista 75 e.

AMK-tutkinnolla saatu korvaavuus rekisteröidään yliopiston opintorekisteriin Oodiin siinä vaiheessa, kun olet saanut johdantokurssista suoritusmerkinnän. Jos et saa suoritettua johdantokurssia tämän opinto-ohjelman aikana niin korvaavuutta ei rekisteröidä Oodiin.

Opintojakso sijoittuu viikoille 20-31.

Moodle-sivut aukeavat 15.5.2017, jolloin opiskelu alkaa.

Verkkokeskustelu 31.5.-11.6.2017
Tutkimusesittelyn palautus 10.7.2017
Esseen palautus 23.7.2017 HUOM! Esseellä on vain yksi palautuspäivä.
Toisen opiskelijan esseen valinta vertaisarviointia varten 24.7.2017.
Esseiden vertaisarviointi 24.7.-7.8.2017

Verkkotenttipäivät:
14.8.2017 klo 17-20
25.9.2017 klo 17-20

Tentti-ilmoittautuminen ja ohjeet

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opiskelun käytännönohjeita

Katso yhteystiedot oppiainesivulta.

Opintojakso on osa Sosiaalityön perusopinnot (25 op) -kokonaisuutta (sivuainetutkintovaatimukset).