Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Registration and fee

45 euro. Mer information.

Öppna universitetets sommarundervisning är avgiftsfri för grundexamensstuderande vid Helsingfors universitet som är närvaroanmälda vid tidpunkten för anmälan med undantag för eventuella materialavgifter.

Anmälan börjar 45 dygn innan kursen startar. Den exakta anmälningstiden anges vid knappen ”Anmäl dig” .

Så här börjar du studera

Description

Kursen är en introduktion till juridiska studier. De som har för avsikt att delta i ämnesstudier i juridik vid Öppna universitetet ska först genomföra Grundkurs i juridik 3 sp.

Kursen lämpar sig också för dem som vill lära känna juridisk terminologi på svenska. Den kan också genomföras som en förkunskapskurs inför studier i rättsvetenskap vid Öppna universitetet.

Grundkurs i juridik är Öppna universitetets egen kurs. Någon motsvarande kurs i juridiska fakultetens examensfordringar finns inte. Prestationen för studieavsnittet Grundkurs i juridik föråldras inte.

Undantag: Genomförd kurs Grundkurs i juridik förutsätts inte:

1. före kurserna Oikeushistoria (Rättshistoria) och Oikeustaloustiede (Rättsekonomi)
2. om den studerande har genomfört kursen Johdatus Suomen oikeusjärjestelmään (JSO)
3. om den studerande har genomfört minst 10 sp/6sv av akademiska juridiska ämnesstudier (t.ex. ämnesstudier inom vicenotarieexamen)
5. om den studerande har en annan motsvarande prestation, till exempel Öppna universitetets kurs Grundkurs i juridik 2 sp

Målet med studieavsnittet Grundkurs i juridik är att ge studenterna grundläggande kunskaper och färdigheter till stöd och som bakgrund för studierna i juridik. På kursen lär sig studenterna den viktigaste juridiska terminologin och får en överblick över centrala teman och färdigheter i anslutning till studier i juridik. Kursen strävar efter att ge studenterna verktyg för att självständigt söka information, fördjupa sina kunskaper och öva sina färdigheter.

Efter genomförd kurs har studenten:

  • bekantat sig med juridiken som vetenskapsområde
  • fått en bild av de rättsliga normernas särdrag
  • fått en bild av vad en modern demokratisk rättsstat är och bekantat sig med de grundläggande och mänskliga rättigheterna
  • lärt sig grunderna i juridiskt tänkande och juridisk argumentation, bekantat sig med rättskällorna och övat på att juridiskt motivera sina ståndpunkter
  • fått en allmän bild av rättsområdena och hur de är indelade
  • blivit närmare förtrogen med grunderna för några rättsområden
  • lärt sig identifiera juridiska teman i den offentliga debatten
  • lärt sig var man får mer information om kursens teman
  • övat färdigheter som behövs i studier i juridik
  • fått en allmän bild av studierna i juridik vid Öppna universitetet och Helsingfors universitets juridiska fakultet.

Kursens innehåll

Kursens viktigaste innehåll består av följande teman.

1. Juridiskt tänkande:

- juridiken som vetenskapsområde

- begreppet norm och de juridiska normerna i förhållande till andra normer i samhället

- begreppet stat

- den demokratiska rättsstaten och de grundläggande rättigheterna

2. Rättslära och rättsområdena samt översikt över studierna i juridik:

- rättslärans grunder

- översikt över rättsområdena, hur de är indelade och deras förhållande till varandra

- översikt över juridiska examina och studier

- rättskällor

3. Rättsområdena och juridisk problemlösning

- rättskällornas systematik och användning

- juridisk motivering och argumentation

- lösning av tentfrågor och mindre juridiska problem

- närmare presentation av vissa rättsområden

Inlärningsuppgifter.

Webbmaterial som finns i Moodle.

Enligt skalan godkänd/underkänd.

Webbkurs i inlärningsmiljön Moodle under tiden 7.8.-29.9.2017. Moodlesidan öppnas 7.8.2017.

Prestationssätt: inlärningsuppgifter. Inlämningstiderna för uppgifterna anges i webbinlärningsmiljön.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i undervisningsprogrammet.

Praktiska anvisningar

Kontaktinformation finns på läroämnessidan.