Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
19.11.2019 at 08:00 - 9.12.2019 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Thu 19.12.2019
12:00 - 16:00

Description

Agroteknologian maisteriopiskelijat.

Kurssien MAAT-012 Kasvintuotannon perusteet, MAAT-022 Kestävä maataloustuotanto ja MAAT-023 Maatalouden koneet, teho ja energia suoritus tai vastaavat tiedot.

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa valita tarkoitukseen sopivia maatalouskoneita ja työmenetelmiä maan muokkaukseen, kylvöön, lannoitukseen, kasvinsuojeluun, sadonkorjuuseen ja varastointiin.

Periodi I. Järjestetään joka toinen vuosi parittomina vuosina.

Opiskelija perehtyy peltokasvituotannon työmenetelmien teoreettisiin perusteisiin sekä koneisiin, laitteisiin ja työketjuihin, mm. muokkaus-, kylvö-, lannoitus-, kasvinsuojelu- ja korjuumenetelmiin sekä sadon varastointiprosessiin. Hän perehtyy myös mm. kasvintuotannon koneiden rakenteisiin ja käyttösovelluksiin sekä toimintaympäristöön.

5 op laajuisena: K 28 - H 40 - I 67

Kurssiin sisältyvät luennot, laskuharjoitukset, erikoiskasvien viljelykoneet -seminaari ja raportti seminaarissa esiteltävästä erikoiskasvin viljelyteknologiasta.

Luentomateriaali, kurssilla osoitettu kirjallisuus sekä oheismateriaalina Srivastava et al. 2012. Engineering principles of agricultural machines; CIGR Handbook III. Plant production machinery.

Luennot ja harjoitukset, tentti, seminaarityö. Arvioidaan asteikolla 0–5. Osioiden painoarvot loppuarvosanassa ilmoitetaan kurssin alussa sekä kurssin Moodle-alueella.

Ei voida enää suorittaa 10 tai 15 op kurssina.

Hannu Mikkola

Korvaa opintojakson 822096 Kasvintuotannon teknologia 5-15 op.