Kuva: Pixabay

Registration and fee

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Avoimen yliopiston osuus
  • Opetuksen järjestävälle oppilaitokselle maksettava osuus

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumista varten. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova, ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Opintoja, ilmoittautumista ja opintomaksuja koskevat tarkemmat tiedot löydät oppilaitoksen omilta sivuilta.

Description

Kaikkien koulutusohjelmien opiskelijat, JOO-opiskelijat.

Lähtötaso CEFR A1 (pdf). 991050 Arabian alkeiskurssi 1 - Arabian aakkoset: puhu, lue ja kirjoita (2 op) tai vastaavat tiedot.

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on n. 250 sanan sanavarasto, ja hän osaa lukea ja kirjoittaa yksinkertaista arabiankielistä tekstiä, hallitsee lauseenmuodostuksen perusteet ja pystyy hieman keskustelemaan arabiaksi.

Aihepiireinä perhe- ja työelämä, opiskelu ja islamin alkuhistoriaa. Tunneilla käsitellään paljon kielioppia. Kieliopista opitaan omistusrakenne, possessiivi- ja akkusatiivisuffiksit, adverbit, perusluvut sekä verbaali- ja nominaalilause.

Brustad, Kristen et al.: A Textbook for Beginning Arabic Part One,3. painos. Kpl 3-5. Georgetown University Press. ISBN 978-1-58901-736-8.

Kurssi on intensiivinen ja nopeatahtinen, ja osallistujien tulee varata runsaasti aikaa kotona tapahtuvaa työskentelyä varten sekä valmistautua tunneille huolellisesti. Sanastoa kartutetaan nopeasti, joten uusien sanojen opetteleminen vaatii työtä. Sanaston osaaminen varmistetaan sanakokein.

Vaikka kurssi on kielioppipainotteinen, kirjan parityöskentely- ja keskustelutehtäviä hyödynnetään mahdollisimman paljon. Tunneilla tehdään suullisia ja kirjallisia harjoituksia parin kanssa ja luetaan yhdessä tekstejä. Lisäksi kuunnellaan kappaleiden DVD -osioita, keskustellaan niiden sisällöstä ja tehdään sanelutehtäviä. DVD-kuuntelua on myös kotitehtävinä.

Kurssilla on loppukoe, jonka hyväksytty suorittaminen edellyttää, että vähintään puolet kokeen tehtäväsisällöstä on oikein.

Arviointi perustuu tavoitteissa mainittuihin asioihin ja koostuu kirjallisesta kokeesta, kotitehtävistä ja aktiivisesta osallistumisesta tunneille. Arvioinnissa keskeistä on kielioppi- ja lauserakenteiden osaaminen. Kielikeskuksen opintosuoritukset arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Oppitunteja 39 t, itsenäistä työskentelyä ja koe.

Läsnäolovelvoite 75 %.

Katso tarkemmat tiedot oppilaitoksen sivuilta.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Käytännön ohjeita opiskeluun

Kurssi kattaa noin puolet (loppuosan) Kielikeskuksen opetustarjonnassa ennen 1.8.2017 olleen opintojakson 99105 Arabian alkeiskurssi 1 (5 op) oppiaineksesta.