Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Orientation to research work in education 5 Cr Online Course 10.8.2020 - 12.10.2020 Distance learning Open university
Kohti tutkivaa työtapaa lv 2020-2021 5 Cr Online Course 12.10.2020 - 19.4.2021 Distance learning Open university
Name Cr Method of study Time Location Organiser
Orientation to research work in education 5 Cr Lecture Course 29.2.2020 - 22.4.2020 Espoo
Kohti tutkivaa työtapaa kevät 2020 5 Cr Course 13.1.2020 - 16.3.2020 Helsinki Open university
Orientation to research work in education 5 Cr Online Course 6.1.2020 - 9.3.2020 Lahti
Orientation to research work in education 5 Cr Online Course 6.1.2020 - 9.3.2020 Järvenpää
Orientation to research work in education 5 Cr Written work 26.11.2019 - 11.5.2020 Helsinki Open university
Orientation to research work in education 5 Cr Lecture Course 26.10.2019 - 8.1.2020 Riihimäki
Orientation to research work in education 5 Cr Online Course 15.10.2019 - 20.4.2020 Jyväskylä
Orientation to research work in education 5 Cr Online Course 15.10.2019 - 20.4.2020 Helsinki
Orientation to research work in education 5 Cr Online Course 15.10.2019 - 20.4.2020 Järvenpää
Orientation to research work in education 5 Cr Online Course 15.10.2019 - 20.4.2020 Lahti
Orientation to research work in education 5 Cr Online Course 15.10.2019 - 20.4.2020 Distance learning Open university
Orientation to research work in education 5 Cr Written work 2.9.2019 - 28.10.2019 Helsinki Open university
Orientation to research work in education 5 Cr Online Course 12.8.2019 - 14.10.2019 Distance learning Open university
Orientation to research work in education 5 Cr Lecture Course 2.3.2019 - 23.4.2019 Espoo
Kohti tutkivaa työtapaa kevät 2019 5 Cr Lecture Course 14.1.2019 - 11.2.2019 Helsinki Open university
Orientation to research work in education 5 Cr Lecture Course 10.11.2018 - 8.1.2019 Riihimäki
Orientation to research work in education 5 Cr Online Course 29.10.2018 - 6.5.2019 Helsinki Open university
Orientation to research work in education 5 Cr Online Course 29.10.2018 - 6.5.2019 Jyväskylä
Orientation to research work in education 5 Cr Online Course 29.10.2018 - 6.5.2019 Lahti
Orientation to research work in education 5 Cr Online Course 29.10.2018 - 6.5.2019 Järvenpää
Orientation to research work in education 5 Cr Online Course 29.10.2018 - 6.5.2019 Helsinki
Orientation to research work in education 5 Cr Written work 1.9.2018 - 15.4.2019 Helsinki Open university
Orientation to research work in education 5 Cr Online Course 20.8.2018 - 15.10.2018 Helsinki Open university
Orientation to research work in education 5 Cr Written work 2.5.2018 - 13.8.2018 Helsinki Open university
Orientation to research work in education 5 Cr Written work 5.3.2018 - 13.8.2018 Helsinki Open university
Orientation to research work in education 5 Cr Online Course 26.2.2018 - 23.4.2018 Distance learning Open university
Orientation to research work in education 5 Cr Online Course 26.2.2018 - 23.4.2018 Jyväskylä
Orientation to research work in education 5 Cr Online Course 26.2.2018 - 23.4.2018 Järvenpää
Orientation to research work in education 5 Cr Online Course 26.2.2018 - 23.4.2018 Lahti
Orientation to research work in education 5 Cr Online Course 26.2.2018 - 23.4.2018 Helsinki
Orientation to research work in education 5 Cr Online Course 26.2.2018 - 23.4.2018 Espoo
Kohti tutkivaa työtapaa lähiopinnot kevät 2018 5 Cr Course 15.1.2018 - 5.3.2018 Helsinki Open university
Orientation to research work in education 5 Cr Online Course 8.1.2018 - 5.3.2018 Distance learning Open university
Orientation to research work in education 5 Cr Lecture Course 11.11.2017 - 8.1.2018 Riihimäki
Orientation to research work in education 5 Cr Online Course 30.10.2017 - 8.1.2018 Distance learning Open university
Orientation to research work in education 5 Cr Online Course 30.10.2017 - 8.1.2018 Järvenpää
Cancelled Orientation to research work in education 5 Cr Online Course 28.8.2017 - 17.9.2017 Lahti

Target group

Opintojakso sopii kasvatustieteiden koulutusohjelman opiskelijoille, kasvatus- ja koulutusalan tehtävissä työskenteleville sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Prerequisites

Edeltäviä opintoja tai osaamista ei vaadita.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • on saanut valmiuksia kasvatustieteen tieteenfilosofisten perusteiden ja yhteiskunnallisen merkityksen tarkasteluun,
 • ymmärtää kasvatustieteiden suhteen lähitieteisiin,
 • ymmärtää kasvatustieteellisen tiedon rakentumisen lähtökohtia,
 • ymmärtää kasvatustieteellistä tutkimusta ja sen peruskäsitteitä,
 • ymmärtää kasvatustieteellistä tutkimusprosessia, tutkimuksen ongelmanasettelua sekä menetelmällisiä ratkaisuja,
 • on saanut valmiuksia akateemiseen opiskeluun ja tutkimuksellisen ajattelun kehittämiseen,
 • on tutustunut käytännössä kasvatustieteelliseen tiedeyhteisöön ja sen tutkimukseen omassa tiedekunnassaan.

Contents

Opintojaksolla

 • tarkastellaan kasvatustiedettä monitieteisenä järjestelmänä,
 • tarkastellaan kasvatustieteellisen tiedon metodologisia perusteita, tiedon luonteeseen, merkitykseen ja tuottamiseen liittyviä periaatteita,
 • tutustutaan käytännössä kasvatustieteelliseen tutkimustyöhön,
 • perehdytään käytännössä kasvatustieteellisen tutkimuksen lähestymistapoihin ja tiedeyhteisöihin.

Activities and teaching methods in support of learning

Kaipaatko vinkkejä tietoteknisiin taitoihin?
Tutustu Opiskelijan digitaidot avoimiin materiaaleihin.

Lisäksi opintotarjonnassamme on Opiskelija digitaidot: orientaatio ja syventävät taidot -kurssit.

Tutustu myös Avoimen yliopiston verkkopalvelun Kehity oppijana -sivuihin.

Study materials

Pakollinen kirjallisuus:

Valitse joko vaihtoehto 1 tai vaihtoehto 2

Vaihtoehto 1:

 • Ronkainen, S., Pehkonen, L., Paavilainen, E., & Lindblom-Ylänne, S. (2011 tai 2014). Tutkimuksen voimasanat. WSOYpro. (Tehtävät ohjaavat tekemään rajauksia kirjan sisällöstä) ja
 • Patel, R., & Davison, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en undersökning (4. uppl.). Studentlitteratur. (Tehtävät ohjaavat tekemään rajauksia kirjan sisällöstä)

Vaihtoehto 2

 • Ronkainen, S., Pehkonen, L., Paavilainen, E., & Lindblom-Ylänne, S. (2011 tai 2014). Tutkimuksen voimasanat. WSOYpro. (Tehtävät ohjaavat tekemään rajauksia kirjan sisällöstä) ja

kaksi teosta valinnaisesti seuraavista:

 • Anttila, P. 2000: Tutkimisen taito ja tiedon hankinta. Hamina: Akatiimi. Soveltuvin osin.
 • Heikkilä, T., 2008. Tilastollinen tutkimus. Helsinki: Edita, sivut 7–79. 7. uudistettu painos tai uud. painos.
 • Metsämuuronen, J. 2009. Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä. Jyväskylä: Gummerus, Luku I, sivut 32–94, 102–133.

Opettajan osoittamat tutkimusartikkelit

Suositeltava kirjallisuus:

 • Rinne, R., Kivirauma, J., & Lehtinen, E. (2015). Johdatus kasvatustieteisiin. Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Siljander, P. (2014). Systemaattinen johdatus kasvatustieteeseen: Peruskäsitteet ja pääsuuntaukset. Vastapaino: Tampere.

Assessment practices and criteria

Asteikolla 0–5.

Recommended optional studies

Opintojakso on osa seuraavien opintosuuntien perusopintoja:

erityispedagogiikka
luokanopettaja
varhaiskasvatuksen opettaja
yleinen ja aikuiskasvatustiede

Jos suoritat ylläolevista opintosuunnista useamman opintosuunnan perusopinnot 25 op, joihin kaikkiin sisältyy ko. jakso Kohti tutkivaa työtapaa, suoritat jakson vain kerran ja saat muihin opintosuuntien perusopintoihin hyväksiluvun jaksosta Kohti tutkivaa työtapaa opintopisteineen. Se kirjataan uudelleen opintopisteineen ja arvosanoineen uuteen kokonaisuuteen. Ilmoita tästä perusopintojen koontia pyytäessäsi. Ilmoitusvastuu on opiskelijalla. Hyväksilukua pyydettäessä pitää olla voimassaoleva opinto-oikeus kasvatustieteiden opintoihin.
Hyväksiluvun voi saada vain alle 10 vuotta sitten suoritetusta jaksosta.

Hyväksiluvun voi saada myös jaksosta Tieteellisen ajattelun perusteet oppimisen ja opetuksen kontekstissa 5 op.

Jos olet suorittanut 2012-2016 tutkintovaatimusten mukaisen kurssin; Kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteet 3 op, osaaminen osoitetaan korvaavalla tehtävällä.

Huom!

Jos olet ennen 1.8.2017 tutkinto-opintosi Helsingin yliopistossa aloittanut, etkä ole siirtynyt 1.8.2017 alkaneisiin uusiin koulutusohjelmiin, sinua koskevat kasvatustieteellisen tiedekunnan vanhat pysyväismääräykset ja hyväksilukulinjaukset.

 • Johonkin opintokokonaisuuten jo sidottua Kohti tutkivaa työtapaa –opintojaksoa ei hyväksilueta uudelleen sellaisenaan, vaan suoritat sen toiseen opintosuuntaan tekemällä kurssia korvaavan tehtävän.
 • Jos olet suorittanut johonkin opintokokonaisuuteen vanhan rakenteen mukaisen jakson Kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteet 3 op tai Tieteellisen ajattelun perusteet opetuksen ja oppimisen kontekstissa 5 op, suoritat uuteen opintokokonaisuuteen jakson Kohti tutkivaa työtapaa 5 op normaalisti. Kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteet 3 op tai Tieteellisen ajattelun perusteet opetuksen ja oppimisen kontekstissa 5 op jaksoilla ei voi korvata Kohti tutkivaa työtapaa -jaksoa, mikäli tarvitset tutkintoosi opintopisteet molemmista opintokokonaisuuksista.

Huom!

Yliopistossa suoritettuun alempaan korkeakoulututkintoon jo sisältyneitä opintoja ei ole mahdollista hyväksilukea Helsingin yliopistossa suoritettavaan ylempään korkeakoulututkintoon.

Completion methods

Suoritustapa a) verkko-opinnot
Suoritustapa b) lähiopinnot