Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Quantitative Research Methods I 5 Cr Lecture Course 26.10.2020 - 9.12.2020 Helsinki Open university

Target group

Studieavsnittet lämpar sig för alla som är intresserade av ämnet. Det är obligatoriskt för studerande i kandidatprogrammet i pedagogik.

Learning outcomes

De studerande förstår grunderna i statistisk slutledning, kan planera en kvantitativ undersökning och känner till de centrala frågorna inom anskaffning av material. De studerande kan också beskriva och analysera material med hjälp av statistiska redskap och kan rapportera resultaten.

Contents

I studieavsnittet lär sig de studerande att göra och rapportera kvantitativa undersökningar, och bekantar sig med viktiga statistiska analysmetoder och statistisk slutledning.

Study materials

Svenskspråkiga studieavsnittets litteratur:
Obligatorisk litteratur
Borg, E. & Westerlund, J. (2012). Statistik för beteendevetare (tredje upplagan). Malmö: Liber Förlag
Field, A. (2009). Discovering statistics Using SPSS. 3. uppl. Dubai: Oriental press, 31–130.

Övrig litteratur enligt föreläsarens anvisningar

Assessment practices and criteria

Enligt skalan 0-5

Relation to other study units