Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Aivot ja oppiminen, lokakuu 2020 5 Cr Online Course 23.9.2020 - 25.11.2020 Distance learning Open university
Name Cr Method of study Time Location Organiser
Aivot ja oppiminen, lokakuu 2019 5 Cr Online Course 25.9.2019 - 25.11.2019 Distance learning Open university
Aivot ja oppiminen, lokakuu 2018 5 Cr Online Course 26.9.2018 - 26.11.2018 Distance learning Open university
Aivot ja oppiminen, lokakuu 2017 5 Cr Online Course 27.9.2017 - 29.11.2017 Distance learning Open university

Prerequisites

Yleensä erityispedagogiikan aineopintojen opintojaksoille osallistumisen edellytyksenä on vähintään hyvin tiedoin (vanha arvosteluasteikko) tai arvosanalla 3 (uusi arvosteluasteikko) suoritetut erityispedagogiikan perusopinnot. Tämä Aivot ja oppiminen -jakso on kuitenkin suoritettavissa myös osana valinnaisina opintoina, joten edeltäviä opintoja ei tälle kurssille vaadita.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää aivojen muovautuvan toiminnan ja oppimisen välisen yhteyden
  • ymmärtää oppimisen jatkuvana ja vuorovaikutuksellisena prosessina
  • ymmärtää oppimisvaikeudet kehityksellisenä ja moniulotteisena ilmiönä
  • osaa tunnistaa aktiivisen oppimisprosessin merkkejä tai niiden puuttumisia käyttäytymisessä
  • ymmärtää aikuisen antaman myönteisen tuen merkityksen lapsille ja nuorille

Contents

Opintojaksossa käsitellään

  • aivojen toiminnan perusperiaatteita
  • keskushermoston kehitystä ja aivotoiminnan muovautuvuutta
  • aivojen muovautuvuuden tukemista
  • oppimisvaikeuksien diagnostiikkaan liittyviä erityiskysymyksiä
  • aikuisen vastuuta myönteisen oppimisympäristön rakentumisessa

Study materials

Sajaniemi, N., Suhonen, E., Nislin, M., & Mäkelä, J. (2015). Stressin säätely – kehityksen, vuorovaikutuksen ja oppimisen ydin. Jyväskylä: PS-kustannnus.

Assessment practices and criteria

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0–5.

Recommended optional studies