Kuva: Pixabay

Mitä on vuorovaikutus ja miten se vaikuttaa oppimiseen?
Miten erilaisia vuorovaikutustilanteita havainnoidaan?

Enrol

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 8.3.2021
16:30 - 19:45
Tue 9.3.2021
16:30 - 19:45
Wed 17.3.2021
16:30 - 19:45
Mon 22.3.2021
16:30 - 19:45
Wed 24.3.2021
16:30 - 19:45
Mon 29.3.2021
16:30 - 19:45

Registration and fee

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Description

Opintojakso sopii luokanopettajan opintosuunnan opiskelijoille, kasvatus- ja koulutusalan tehtävissä työskenteleville sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Opintojakson ydinaines on kolmiosainen. Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija

 1. tutustuu vuorovaikutukseen tutkimuskohteena ja oppii jäsentämään vuorovaikutusta ilmiönä
 2. harjaantuu toimimaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja saa tilaisuuden soveltaa vuorovaikutustutkimusta käytäntöön
 3. oppii analysoimaan ja kehittämään oppivien ryhmien ja yhteisöjen toimintaa sekä käsittelemään rakentavasti vuorovaikutuksen ongelmia

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee vuorovaikutuksen tutkimuksen käsitteitä ja kykenee hahmottamaan vuorovaikutuksen ilmiöitä
 • osaa hyödyntää vuorovaikutustutkimuksen teorioita ja käsitteitä vuorovaikutuksen ilmiöiden tarkasteluun
 • ymmärtää ryhmätyö- ja vuorovaikutustaitojen merkityksen osana koulu- ja työelämän moninaisia vuorovaikutusympäristöjä (esim. fyysiset, digitaaliset)
 • osaa kehittää itsetuntemustaan ja havainnoida omaa toimintaansa ryhmässä ja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
 • osaa tunnistaa ja käsitteellistää opiskelijaryhmässä ilmeneviä vuorovaikutuksen ilmiöitä
 • osaa tunnistaa ja käsitteellistää opiskelijaryhmän ja ohjaajan välistä vuorovaikutusta
 • rohkaistuu osallistumaan ja toimimaan tasavertaisena ryhmän jäsenenä
 • ottaa vastuuta ryhmän toiminnasta ja suuntaa toimintaansa vuorovaikutuksen ongelmien ratkaisuun

Opintojaksolla

 • tarkastellaan vuorovaikutusta tieteellisenä tutkimuskohteena. Tarkasteltavia ilmiötä esimerkiksi ryhmäprosessit, ryhmän dynamiikka, osallistava ja rakentava vuorovaikutus, vuorovaikutuksen haasteet, toimijuus, aloitteellisuus, tunne- ja vuorovaikutustaidot, valtasuhteet, vuorovaikutus verkossa
 • tarkastellaan oppimista mahdollistavaa avointa ja turvallista ryhmäkulttuuria.
 • sovelletaan vuorovaikutustutkimuksen tarjoamia käsitteellisiä välineitä oman toiminnan tarkasteluun osana oppivan ryhmän vuorovaikutusta
 • harjoitellaan ryhmäilmiöiden tunnistamista ja käsitteellistämistä sekä vuorovaikutuksen ongelmien rakentavaa käsittelyä
 • käsitellään itsetuntemusta ja oman toiminnan tiedostamista erilaisissa ryhmissä ja vuorovaikutustilanteissa.
 • pohditaan vuorovaikutuksen laadun ja ryhmätyöskentelyn arvioimisen kysymyksiä
 • harjaannutaan omatoimiseen ryhmätyöskentelyyn verkossa (OTR) ja sen kehittämiseen

Pakollinen kirjallisuus

 • Talvio, M. & Klemola U. (2017). Toimiva vuorovaikutus, PS-kustannus, Juva.

Oheiskirjallisuutta

 • Cantell, H. (2010). Ratkaiseva vuorovaikutus. Pedagogisia kohtaamisia lasten ja nuorten kanssa. Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Cantell, H. (2011). Vaikeat vanhemmat, kurjat kollegat? Ratkaiseva vuorovaikutus aikuisten kesken. Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Hellström, M., Johnson, P., Leppilampi, A., & Sahlberg, P. (2016). Yhdessä oppiminen. Yhteistoiminnallisuuden käytäntö ja periaatteet. Into-kustannus.
 • Lämsä, A-L. (toim.) (2013). Verkosto vahvaksi: Toimiva vuorovaikutus perheiden kanssa. PS-kustannus.
 • Durlak, J.A., Weissberg, R.P., Dymnicki, A.B., Taylor, R.D., & Schellinger, K.B. (2011) The Impact of Enhancing Students’ Social and Emotional Learning: A Meta-Analysis of School-Based Universal Interventions. Child Development, 82 (1), 405–432.
 • Rovio, E., Lintunen, T., & Salmi, O. (toim.) (2009). Ryhmäilmiöt liikunnassa. Liikuntatieteellisen Seuran julkaisuja nro 163. Helsinki: Liikuntatieteellinen Seura.
 • Johnson, D.W., & Johnson, F.P. (2009). Joining together: group theory and group skills. (10th ed.) Upper Saddle River, N.J.: Pearson Education
 • Junttila, N. (2015). Kavereita nolla. Lasten ja nuorten yksinäisyys.Tammi.
 • Goleman, D. (2007). Sosiaalinen äly. Helsinki: Otava. (valitaan 3-4 lukua yhdessä ohjaajan kanssa)
 • Jennings, P. A., & Greenberg, M. T. (2009). The prosocial classroom: Teacher social and emotional competence in relation to student and classroom outcomes. Review of Educational Research, 79(1), 491–525.
 • Leroy, N., Bressoux, P., Sarrazin, P., & Trouilloud, D. (2007). Impact of teachers' implicit theories and perceived pressures on the establishment of an autonomy supportive climate. European Journal of Psychology of Education, 22(4), 529–545.
 • Uusitalo-Malmivaara, L. (2014). Positiivisen psykologian voima. Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Virtanen, M. (2015). Kuusi askelta tunnetaitajaksi. Emotionaalisen osaamisen kehittämismalli opettajalle. Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Salovaara, R. & Honkonen, T. (2011). Rakenna hyvä luokkahenki. Ps-kustannus, Juva.

Asteikolla 0-5

Verkkoluento 4 t, ryhmäopetus verkossa 12 t, omatoiminen ryhmätyöskentely (OTR) 8 t ja oppimistehtävä.

Luennoilla ei ole pakollista läsnäolovaatimusta. Ryhmäopetuksessa edellytetään 90 % läsnäoloa.

Verkkoluento: ma 8.3. klo 16.30-19.45
Ryhmäopetus: ti 9.3., ke 17.3., ma 29.3. klo 16.30-19.45
OTR: ma 22.3., ke 24.3. klo 16.30-19.45

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 1.3.2021.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (=kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Opintojakso on osa luokanopettajan opintosuunnan kasvatustieteen perusopintoja 25 op