Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Registration and fee

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.

Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Description

Vähintään 'Kemian perusteet' tai kaikki nämä opintojaksot: 'Atomit, molekyylit ja vuorovaikutukset', 'Energia, reaktiivisuus ja kemiallinen tasapaino' ja 'Orgaaninen kemia I'.

Opiskelija

 • tuntee laboratoriotyöskentelyn vaaratekijät:
  • aineiden terveyttä uhkaavat vaikutukset ja räjähtämis- ja syttymistaipumukset
  • lasitavaroihin ja sähkölaitteisiin liittyvät vaarat
 • osaa työskennellä laboratoriossa turvallisesti:
  • selvittää tehtäviin töihin liittyvät erityiset vaaratekijät
  • noudattaa turvallisia työskentelytapoja
  • suojautua
 • osaa toimia laboratorio-onnettomuuksissa
 • osaa käsitellä kemikaalijätteitä
 • hahmottaa laboratoriotyöskentelyn osana kemiaa tieteenä ja analyysin ja synteesin kemian päätehtävinä
 • tuntee lämpökemiaa, atomin elektronirakennetta, reaktionopeutta, protolyysiä, liukoisuutta ja sähkökemiaa havainnollistavia kokeita
 • on tutustunut synteesin ja analyysien suoritukseen sekä analyyttiseen tarkkuuteen
 • hallitsee Bunsen-polttimen käytön
 • osaa toteuttaa seuraavat synteesikemian työmenetelmät: reaktioseoksen kuumentaminen pystyjäähdyttäjän alla, moottorisekoituslaitteen käyttö, tislaus normaali- ja alipaineessa, uudelleenkiteytys, suodatus, uutto ja sublimointi.
 • osaa tehdä yksinkertaisen synteesin annetun ohjeen avulla.
 • osaa käyttää tavallisia fysikaalisia menetelmiä kuten sulamispiste, kiehumispiste, taitekerroin, ohutkerroskromatografia tuotteen laadun arvioinnissa
 • osaa ajaa ja tulkita IR-spektrejä
 • ymmärtää synteesireaktion mekanismin yhteyden reaktion suorittamiseen käytännössä

Opintojaksolla esitellään työ- ja kemikaaliturvallisuussäädökset, laboratoriojätteiden käsittelyperiaatteet, laboratoriotyöskentelyn vaaratekijät, laboratoriotyöskentelyn suojelutoimet ja toiminta laboratorio-onnettomuuksissa. Näistä työturvallisuusasioista pidetään kirjallinen kuulustelu. Tämän jälkeen tehdään epäorgaaninen synteesi analyyseineen, kalorimetrityö, liekkireaktiot, reaktionopeustyö, kaksi happo-emästitrausta, kalsiumhydroksidin liukoisuustulon määritys ja galvaanisten kennojen jännitteiden mittauksia. Näistä töistä täytetään raportti.

Ennen työkurssin toista vaihetta käydään läpi erityisesti orgaanisen synteesilaboratorion työturvallisuuteen liittyviä asioita lyhyellä työturvallisuusluennolla. Aiheesta pidetään kurssin aikana pieni kirjallinen kuulustelu. Töihin kuuluu seitsemän orgaanisen kemian synteesiä: alkeenin bromaus, kaksi happokatalysoitua esteröintiä, bentsoiinikondensaatio, pelkistys hydridipelkistimellä, Friedel-Crafts asylointi ja hapetus. Tuotteiden puhtautta arvioidaan fysikaalisten vakioiden kuten sulamispisteen ja taitekertoimen avulla. Kaikista tuotteista ajetaan IR-spektrit ja tulkitaan se. Synteesitöiden raportointiin käytetään synteesikaavakkeita.

Työmonisteet

Opintojaksosta annetaan suoritusmerkintä ilman arvosanaa, kun kaikki osasuoritukset on hyväksytty.

Opintojakso toteutetaan pakollisina laboratorioharjoituksina.

Tarkemmat tiedot löytyvät kemian koulutusohjelman kurssiohjelmasta.

Kurssityöskentely edellyttää ryhmään ilmoittautumista. Lähetä tieto siitä, mihin ryhmään haluat ilmoittautua, osoitteella jaana.malin@helsinki.fi. Katso ryhmien aikataulut koulutusohjelman kurssiohjelmasta.

Helmikuussa järjestetään englanninkieliset laboratoriotyöturvallisuusperehdytysluennot (ks. aikataulu). Vaihtoehtona niille osallistumiselle on materiaalin itseopiskelu. Materiaali on Moodlessa nimellä ’Laboratoriotyöturvallisuusperehdytys’ osoitteessa

https://moodle.helsinki.fi/enrol/index.php?id=35190

Työturvallisuuskuulustelun voi suorittaa erityisessä tilaisuudessa tai Examinarium-tenttimispalvelussa.

Opintojakso on osa kemian perusopintoja.