Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Registration and fee

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

  • Avoimen yliopiston osuus, joka maksetaan verkkomaksuna Avoimeen yliopistoon ilmoittauduttaessa
  • Opetuksen järjestävän oppilaitoksen osuus

Opintoihin ilmoittaudutaan sekä opetusta järjestävään oppilaitokseen että Avoimeen yliopistoon.

Saat oppilaitokseltasi ohjeet Avoimeen yliopistoon ilmoittautumista varten. Ilmoittautuminen Avoimeen yliopistoon on sitova, ja se tulee tehdä viimeistään opintojen alkaessa.

Opintoja, ilmoittautumista ja opintomaksuja koskevat tarkemmat tiedot löydät oppilaitoksen omilta sivuilta.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Description

Kaikkien koulutusohjelmien opiskelijat. JOO-opiskelijat.

Lähtötaso: CEFR A1 (pdf).

Jatkokurssi 1, n. 5 lukiokurssia tai vastaavat tiedot.

Ranskan jatkokurssit 1 ja 2 muodostavat kiinteän kokonaisuuden. Kurssit suorittanut opiskelija osaa käyttää ranskan kielen keskeisiä rakenteita, mm. eri aikamuotoja, ymmärtää yleisluontoisista teksteistä ja selkeästä puheesta keskeisen sisällön, osaa laatia lyhyitä viestejä ja etsiä tietoa netistä, osaa ilmaista itseään erilaisissa arkielämän tilanteissa suullisesti ja kirjallisesti sekä on laajentanut kulttuurin tuntemustaan.

• Aihepiirit: esim. paikalliskulttuuri, kansalaistoiminta, ympäristönsuojelu, ruuanlaitto, yhteisasuminen, uutiset

• Kielenkäyttötilanteeet: mm. mielipiteen kysyminen ja kertominen, eriävän mielipiteen ilmaiseminen, menneistä tapahtumista kertominen, syiden ja seurausten ilmaiseminen, toiveiden esittäminen

• Tärkeimmät rakenteet: demonstratiivi- ja possessiivipronomineja, imperfekti, passé composé ja pluskvamperfekti, ajan ilmaisuja, subjunktiivi, epäsuora esitys, passiivi, gerundi

Kirjaversio:

Hirschprung, Nathalie & Tricot, Tony : Cosmopolite 2 Méthode de français Niveau A2, Hachette 2017 (alkupuoli)

Mater & Mathieu-Benoit : Cosmopolite 2 Cahier d’activités, Hachette 2017

Kirjaan kuuluu DVD-ROM, joka sisältää mm. oppikirjan dialogien äänitteet ja videoita, ja harjoituskirjaan kuuluu CD (äänitteet ovat opiskelijoiden käytettävissä myös Moodlessa).

TAI

Digiversio: Oppikirja ja harjoituskirja, kappaleiden äänitteet sekä videoita. Tuote on kortti, joka sisältää digiversion koodin ja on hankittavissa kirjakaupasta.

Molempiin materiaalivaihtoehtoihin liittyen Moodlessa on oheismateriaalina mm. kappalesanasto (ranska-suomi-englanti) ja suomenkielisiä kielioppiesityksiä.

Jatkokurssit 1 ja 2 muodostavat kokonaisuuden, ja niillä käytetään samaa oppikirjaa.

  • Perustuu osaamistavoitteisiin
  • Säännöllinen osallistuminen luokkatyöskentelyyn
  • Kurssiin kuuluvien itsenäisten tehtävien suorittaminen (kirjoitelma, oppimispäiväkirja)
  • Loppukoe
  • Opintojakso suoritetaan kurssilla, joka sisältää 42 tuntia lähiopiskelua ja 64 tuntia itsenäistä työskentelyä
  • Oppimispäiväkirjaan (n. 24 t itse- tai pareittain opiskelua) voi sisällyttää mm. verkkotehtäviä, artikkelien lukemista, kuullunymmärtämistä, kulttuurikäyntejä, tiedonhakua ja vapaavalintaista opiskelua
  • Läsnäolovelvoite 75 %