Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Registration and fee

75 euro. Mer information.

Anmälan börjar 45 dygn innan kursen startar. Den exakta anmälningstiden anges vid knappen ”Anmäl dig” . Anmäl dig till varje studieavsnitt var för sig. Bara ett begränsat antal studerande ryms med på kurserna.

Så här börjar du studera

När du studerar

Arrangemang för studerande med specialbehov

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i undervisningsprogrammet.

Description

Inga förhandskrav. Rekommenderas att KSV-RV101 Introduktion till den offentliga rätten är avlagd.

Målet med studieavsnittet är att den studerande efter avslutat studieavsnitt:

  • kan redogöra för barns rättsliga relationer i familjen och samhället och hur de är reglerade i den nationella och internationella lagstiftningen
  • har kunskap om hur barnens rättigheter är reglerade i grundlagen, lagar och FN:s konvention om barnens rättigheter och betydelsen av principer samt andra rättskällor för tolkningen.
  • kan redogöra för olika aktörer och sektorövergripande arbete samt samarbete mellan olika sektorer för förverkligandet av barnens rättigheter
  • förstår och kan beskriva hur barnens rättigheter ska beaktas i olika processer och verksamhetsmiljöer i samhället så som förvaltningen, lagstiftningsprocesser, reformer, skola, småbarnspedagogiken, social- och hälsovården, sjukvården
  • förstå och beskriva barnens bästa, barnens självbestämmande och rätt till deltagande i förhållande till föräldrar/ vårdnadshavare och inom småbarnspedagogiken, skolan, socialvården och hälso- och sjukvården
  • kan förstå, tillämpa lagstiftningen, andra rättskällor och lösa rättsfall som ur olika synvinklar berör barnens rättigheter inom familjen samt den offentliga förvaltningen
  • känna till de centrala utmaningarna för förverkligandet av barnens rättigheter i Finland

Kursen ger en introduktion till barnrättens vida omfattning och kan också ge viss möjlighet till fördjupning av barnrättsliga frågor inom det sociala området, hälso- och sjukvården, småbarnspedagogiken och den grundläggande undervisningen.

Studieavsnittet kan avläggas som:

1 Deltagande i undervisningen, litteraturstudier och skriftlig tentamen vid kurstentamen eller allmän tentamen

2 Litteraturstudier och skriftlig tentamen vid allmän tentamen

Mer information om tider, platser, arbetsformer och litteratur finns här.

Studierna ordnas inom ramen för den ordinarie undervisningen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Kurserna och tenterna hålls under dagtid. Via Öppna universitetet kan ett begränsat antal studerande delta i undervisningen och tenterna.

OBS! Tentanmälningarna görs till Soc & kom, till adressen kruununhaka-student@helsinki.fi. Anmäl dig senast 10 dygn före tentamenstillfället. Rubricera meddelandet med Tentanmälan, Soc&kom.

Studieavgiften inkluderar tre tentamina.

En del av kurserna vid Soc&kom kan i sin helhet avläggas genom tentamen vid högskolans allmänna tentamenstillfällen. Anmälan till dem sker senast 10 dygn före tentamenstillfället enligt högskolans tentamensordning.

Studieavsnittet är en del av studierna inom Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper.