Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Registration and fee

75 euro. Mer information.

Anmälan börjar 45 dygn innan kursen startar. Den exakta anmälningstiden anges vid knappen ”Anmäl dig” . Anmäl dig till varje studieavsnitt var för sig. Bara ett begränsat antal studerande ryms med på kurserna.

Så här börjar du studera

När du studerar

Arrangemang för studerande med specialbehov

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i undervisningsprogrammet.

Description

Studieavsnittet lämpar sig för studenter inom kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper vid Svenska social- och kommunalhögskolan och andra som är intresserade av ämnet.

Inga förhandskrav. Rekommenderas att AYKSV-RV101 Introduktion till den offentliga rätten har avlagts eller annan motsvarande rättsvetenskaplig introduktionskurs. Avlagd kurs i AYKSV-RV202 Offentlig rätt fortsättningskurs, del 1 underlättar också studierna.

Målet är att studenten efter avslutat studieavsnitt:

 • kan redogöra för barns rättsliga relationer i familjen och samhället och hur de är reglerade i den nationella och internationella lagstiftningen
 • har kunskap om hur barnens rättigheter är reglerade i grundlagen, lagar och FN:s konvention om barnens rättigheter och betydelsen av principer samt andra rättskällor för tolkningen
 • kan redogöra för olika aktörer och sektorövergripande arbete samt samarbete mellan olika sektorer för förverkligandet av barnens rättigheter
 • förstår och kan beskriva hur barnens rättigheter ska beaktas i olika processer och verksamhetsmiljöer i samhället så som förvaltningen, lagstiftningsprocesser, reformer, skola, småbarnspedagogiken, social- och hälsovården, sjukvården
 • förstår och kan beskriva barnens bästa, barnens självbestämmande och rätt till deltagande i förhållande till föräldrar/ vårdnadshavare och inom småbarnspedagogiken, skolan, socialvården och hälso- och sjukvården
 • kan förstå, tillämpa lagstiftningen, andra rättskällor och lösa rättsfall som ur olika synvinklar berör barnens rättigheter inom familjen samt den offentliga förvaltningen
 • känner till de centrala utmaningarna för förverkligandet av barnens rättigheter i Finland.

Kursen ger introduktion till barnrättens vida omfattning och kan ge viss möjlighet till fördjupning inom det sociala området, hälso- och sjukvården, småbarnspedagogiken och grundläggande undervisning

 • Suvianna Hakalehto, Lapsioikeuden perusteet, 2018, s. 9-213 och 231-440;
 • Suvianna Hakalehto och Irma Pahlman (red.), Lapsen oikeudet terveydenhuollossa, 2018, s. 39-58, 96-162, s.282-302;
 • Artiklar angivna av läraren ca. 35 sidor
 • Lagstiftning ska tas med till tentamen

FN:s konvention om barnens rättigheter

Finlands grundlag (731/1999)

Europeiska människorättskonventionen (63/1999)

Socialvårdslag 1301/2014

Lag angående vårdnad om barn och umgängesrätt (361/1983)

Barnskyddslag (540/2017)

Lag om småbarnspedagogik (36/1973)

Lag om grundläggande utbildning (628/1998)

Adoptionslag (22/2012)

Faderskapslag (11/2015)

Moderskapslag (253/2018)

Hälso- och sjukvårdslag (1326/2010)

Lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/200)

Lag om patientens ställning och rättigheter (785/1992)

 • Som bakgrundmaterial används Handbok om barnkonventionen, 2008, Unicef (implementeringen i Sverige ingår inte utan där används den finska versionen Unicef Suomi, Lapsen oikeuksien sopimuksen käsikirja, Helsinki 2011) eller motsvarande finskspråkiga version

FRA, Handbook on European law relating to the rights of the child, 2015 och artiklar (meddelas senare)

Studieavsnittet kan avläggas genom:

1)
Undervisning (föreläsningar, gruppövningar och rättsfallsövningar) 20 h
Essäer eller inlämningsuppgifter
Litteraturstudier
Kurstentamen

2)
Litteraturstudier och tentamen vid allmän tentamen

Information om tider, platser och arbetsformer publiceras senare.

OBS! Uppgifterna om undervisningen kan komma att ändras på grund av de arrangemang som undantagssituationen kräver. Mer information om arbetsformerna publiceras senare.

Studierna ordnas inom ramen för den ordinarie undervisningen vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Kurserna och tenterna hålls under dagtid. Via Öppna universitetet kan ett begränsat antal studerande delta i undervisningen och tenterna.

Tentanmälningarna görs till Soc & kom, till adressen kruununhaka-student@helsinki.fi. Anmäl dig senast 10 dygn före tentamenstillfället. Rubricera meddelandet med Tentanmälan, Soc&kom.

Studieavgiften inkluderar tre tentamina.

En del av kurserna vid Soc&kom kan i sin helhet avläggas genom tentamen vid högskolans allmänna tentamenstillfällen. Anmälan till dem sker senast 10 dygn före tentamenstillfället enligt högskolans tentamensordning.

Studieavsnittet är en del av studierna inom Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper.