Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Genus i samhället, läsåret 2020-2021 5 Cr Lecture Course 15.3.2021 - 6.5.2021 Helsinki Open university
Genus i samhället, läsåret 2019-2020 5 Cr Lecture Course 10.3.2020 - 4.5.2020 Helsinki Open university
Genus i samhället, läsåret 2018-2019 5 Cr Lecture Course 13.3.2019 - 25.4.2019 Helsinki Open university
Genus i samhället, läsåret 2017-2018 5 Cr Lecture Course 13.3.2018 - 26.4.2018 Helsinki Open university

Target group

Studieavsnittet lämpar sig för studenter inom kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper vid Svenska social- och kommunalhögskolan och andra som är intresserade av ämnet.

Prerequisites

Inga förhandskrav

Learning outcomes

Studenten som har genomfört studiehelheten har lärt sig de centrala begreppen i den feministiska teoribildningen och i den genusvetenskapliga forskningen. Efter genomförd kurs ska studeranden

  • kunna identifiera hur kön och sexualitet fungerar som kulturella och samhälleliga kategorier
  • kunna diskutera hur kön relaterar till andra skillnader och vad begreppet intersektionalitet betyder
  • kunna identifiera och redogöra för centrala begrepp och forskningsfrågor inom den feministiska forskningen
  • ha en uppfattning om feministisk vetenskapskritik
  • ha en förmåga att iaktta, diskutera och analysera vardagsfenomen i samhället med de genusteoretiska verktygen

Contents

Feministisk teori och forskning. Sociologisk forskning om kön och sexualitet.

Study materials

Litteraturen är tillgänglig i moodle i början av föreläsningskursen. Läsning under hela kursens gång förutsätts.

Vid behov kan kursen avläggas med en litteraturtent. Då läses

  1. Connell Raewyn & Pearse, Rebecca 2015. Om genus. Stockholm: Daidalos. 3. uppl. 236 s. eller Connell, Raewyn 2009. Gender. Cambridge: Polity. 200s.
  2. Butler, Judith 1990. Gender Trouble. New York: Routledge. 272 s. eller Rosenberg, T. 2005. Könet brinner. Stockholm: Natur Kultur. 332 s.
  3. Ambjörnsson, Fanny 2016. Vad är queer? Stockholm: Natur Kultur. Andra utgåvan. 250 s.

Assessment practices and criteria

Studieavsnittet bedöms på betygsskalan 0-5. Lärdagboken utgör basen för examination, men aktivt deltagande under föreläsningar beaktas med 20%.

Bedömningen av lärdagboken beaktar att dagboken är ett verktyg som beskriver lärprocessen och visar på en förändring i kunnandet under kursens gång, inte endast i slutet av den. Vid bedömningen fästs uppmärksamhet vid de studerandes förmåga att sammanfatta huvuddragen i litteraturen och föreläsningarna, analytiskt reflektera över innehållet, ställa nya frågor och söka svar på frågor som förblivit oklara.

Relation to other study units

Studieavsnittet är en del av studierna inom Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper.