Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Registration and fee

Studieavgiften består av två delar:

 • Öppna universitetets andel som betalas som nätbetalning i samband med anmälan till Öppna universitetet
 • samarbetsinstitutets andel

Anmälan till kurserna görs både till institutet som anordnar studierna och till Öppna universitetet.

Av institutet får du noggrannare anvisningar om anmälningen till Öppna universitetet. Anmälningen till Öppna universitetet är bindande, och den ska göras senast när kurserna startar.

Mer information om kursen, anmälningarna och avgifterna finns på institutets egna sidor.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i undervisningsprogrammet.

Description

Studieavsnittet är obligatoriskt för studerande som genomför grundstudier i pedagogik eller som har studierätt till pedagogiska studier för lärare 60 sp (ämneslärarstudier).
Studieavsnittet (undervisning på svenska) är öppet för studenter från andra utbildningsprogram som en del av grundstudieheten i pedagogik (allmän pedagogik och vuxenpedagogik).

Efter avslutat studieavsnitt ska de studerande

 • kunna analysera utbildningsinstitutionernas historiska uppbyggnad och institutionernas mångfacetterade och värdebundna koppling till samhället,
 • känna igen utbildningspolitiska fenomen inom pedagogiken och kunna analysera fenomenens inbördes förhållanden,
 • vara insatt i de grundläggande begreppen inom pedagogikens filosofi och kunna tillämpa dem i pedagogiska fenomen,
 • förstå kulturell mångfald i det finländska samhället,
 • kunna problematisera den diskriminering, ojämlikhet och de orättvisor som finns inom pedagogiken,
 • förstå uppväxt- och utbildningsomgivningen och hur aktörer inom dessa påverkar uppbyggandet av elevens identitet.

Studieavsnittet

 • behandlar huvuddragen i finländsk utbildningshistoria, och de viktigaste aktuella förändringarna i utbildningspolitik,
 • gör de studerande bekanta med grunderna i pedagogikens filosofi,
 • diskuterar hur värderingar och attityder uppkommer och medvetandegör hur dessa står i relation till pedagogisk professionalitet
 • behandlar kritisk mångkulturell pedagogik i relation till pedagogikens metoder,
 • granskar sociala och (inter-)kulturella perspektiv inom pedagogiken

Obligatorisk litteratur
Dervin, F. (2016). Interculturality in Education: A Theoretical and Methodological Toolbox. London: Macmillan Publishers Ltd, 7–55.
Bromseth J. & Darj F. (2010) Normkritisk pedagogik : makt, lärande och strategier för förändring Uppsala: Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet.
Sahlberg, Pasi. (2012). Lärdomar från den finska skolan. Lund: Studentlitteratur.
Stensmo, C. (2007). Pedagogisk filosofi. Lund: Studentlitteratur

I kurslitteraturen ingår därtill 2-5 artiklar eller bokkapitel enligt föreläsarens anvisningar.

Rekommenderad litteratur
Salminen, J. (2012). Koulun pirulliset dilemmat. Helsinki: Teos

Bedömning enligt skalan 0-5. Bedömningen baserar sig på genomförda och godkända uppgifter samt studentens deltagande i grupparbeten.

Föreläsningar 16 t + gruppundervisning 10 t + webbtentamen/hemtentamen

Undervisning: ti 16.3.-20.4.2021 kl. 16.30-19.45. Två timmar ersätts med arbete över Moodle.

På kursen används webbinlärningsmiljön Moodle som öppnas 16.3.21. Adressen och kursnyckeln till Moodles kursområde får du när du loggar in i det här undervisningsprogrammet (=kurssidan) med Helsingfors universitets användarnamn. OBS! Det kan du göra tidigast en dag efter din kursanmälan. Du får mer information om användarnamnet till din e-post när du har anmält dig till kursen.

Mer information om kursen på institutets egna sidor.

Praktiska anvisningar