Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Registration and fee

Studieavgiften består av två delar:

 • Öppna universitetets andel som betalas som nätbetalning i samband med anmälan till Öppna universitetet
 • samarbetsinstitutets andel

Anmälan till kurserna görs både till institutet som anordnar studierna och till Öppna universitetet.

Av institutet får du noggrannare anvisningar om anmälningen till Öppna universitetet. Anmälningen till Öppna universitetet är bindande, och den ska göras senast när kurserna startar.

Mer information om kursen, anmälningarna och avgifterna finns på institutets egna sidor

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i undervisningsprogrammet.

Description

Studieavsnittet är obligatoriskt för de som avlägger pedagogiska studier för lärare (med undantag av inriktningsalternativet pedagogisk psykologi för klasslärare) och för studerande inom den svenskspråkiga inriktningen allmän- och vuxenpedagogik. Studieavsnittet kan avläggas som valfria studier av studerande inom allmän- och vuxenpedagogik.

Efter genomfört studieavsnitt ska de studerande

 • förstå didaktik som en del av pedagogiken och som en teoretisk grund för lärarens kunskap och kompetens,
 • förstå processen undervisning–studier–lärande,
 • förstå centrala element i planerande, förverkligande och bedömning av undervisning och förhållandena mellan dessa element, samt kunna tillämpa elementen i sitt eget utbildningsområde
 • förstå undervisningens betydelse för uppfostran och undervisningens etiska egenskaper

I studieavsnittet behandlas:

 • Grundläggande begrepp och förhållandet mellan teori och praktik inom undervisning samt grunderna för självständigt pedagogiskt tänkande.
 • Planering, förverkligande och utvärdering av undervisning och studier, ur teoretisk synvinkel och med hjälp av läroplanen.
 • Teoretiska perspektiv då det gäller att undervisa olika typer av studerande, integration av studiematerial och yrkesövergripande samarbete.
 • De studerandes egna utgångspunkter och uppfattningar av lärande och reflektion över dessa.
 • Målsättning och interaktion inom processen undervisning–studier–lärande med hjälp av analys av iakttagelser från fältarbete.

Obligatorisk litteratur:

 • Jyrhämä, R., Hellström, M., Uusikylä, K., & Kansanen, P. (2016). Opettajan didaktiikka. Jyväskylä: PS-kustannus.

ELLER

 • Lindström, G. & Pennlert, L.-Å. (2012). Undervisning i teori och praktik: En introduktion i didaktik (5. uppl.). Umeå: Fundo.
 • 3–4 aktuella vetenskapliga artiklar

Referenslitteratur:

Beane, J.A. (1997). Curriculum Integration. Designing the core of democratic education. New York: Teachers College Press.

Tirri, K. (2014). The last 40 years in Finnish teacher education. Journal of Education for Teaching: International Research and Pedagogy 40(5), 600–609.

Tirri, K., & Ubani, M. (2013). Education of Finnish student teachers for purposeful teaching. Journal of Education for Teaching: International Research and Pedagogy 39(1), 21–29.

Tirri, K., & Kuusisto, E. (Eds.) (2013). Interaction in Educational Domain. Rotterdam: Sense Publishers.

Hansén, S.-E., & Forsman, L. (2011). Allmändidaktik: vetenskap för lärare. Lund: Studentlitteratur. Kap. 4, 5, 10-15.

Lindström, G. & Pennlert, L.-Å. (2012). Undervisning i teori och praktik: En introduktion i didaktik (5. uppl.). Umeå: Fundo.

Larsson, S. (2013). Vuxendidaktik: Fjorton tankelinjer i forskningen om vuxnas lärande. Stockholm. Natur och kultur.

Bedömning enligt skalan 0-5. Bedömningen baserar sig på studentens godkända uppgifter under studieavsnittet och deltagande i grupparbeten.

Föreläsningar 14 t + gruppundervisning 14 t + observation 4 t + webbtentamen

Undervisning: ti 14.1.-3.3.20 klo. 16.30-19.45, ingen undervisning 18.2.20

Kunskapsmål för övningarna, inriktningen i allmän- och vuxenpedagogik:

Efter avslutat studieavsnitt:

 • kan studenten på basis av aktuell didaktisk forskning planera och reflektera över undervisning och lärande på alla utbildningsnivåer
 • har studenten grundläggande kunskap om vuxnas lärande
 • kan studenten granska vuxenpedagogik ur ett mångfalds- och flerspråkighetsperspektiv samt med avseende på social rättvisa.

På kursen används webbinlärningsmiljön Moodle som öppnas 14.1.20. Adressen och kursnyckeln till Moodles kursområde får du när du loggar in i det här undervisningsprogrammet (=kurssidan) med Helsingfors universitets användarnamn. OBS! Det kan du göra tidigast en dag efter din kursanmälan. Du får mer information om användarnamnet till din e-post när du har anmält dig till kursen.

Mer information om kursen på institutets egna sidor.

Praktiska anvisningar