Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Poliittiset puolueet, instituutiot ja prosessit, verkkotentti, kesä 2020 5 Cr Online Course 3.6.2020 - 15.9.2020 Distance learning Open university
Poliittiset puolueet, instituutiot ja prosessit, verkkotentti, lv. 2020-21 5 Cr Online Course 26.11.2020 - 8.3.2021 Distance learning Open university
Name Cr Method of study Time Location Organiser
Poliittiset puolueet, instituutiot ja prosessit, verkkotentti, lv. 2019-20 5 Cr Online Course 2.12.2019 - 4.3.2020 Distance learning Open university
Poliittiset puolueet, instituutiot ja prosessit, verkkotentti, kesä 2019 5 Cr Online Course 28.5.2019 - 16.9.2019 Distance learning Open university
Poliittiset puolueet, instituutiot ja prosessit, verkkotentti, kevät 2019 5 Cr Online Course 28.1.2019 - 25.4.2019 Distance learning Open university
Poliittiset puolueet, instituutiot ja prosessit, verkkotentti, kesä 2018 5 Cr Online Course 4.6.2018 - 17.9.2018 Distance learning Open university
Poliittiset puolueet, instituutiot ja prosessit, verkkotentti, kevät 2018 5 Cr Online Course 29.1.2018 - 25.4.2018 Distance learning Open university

Prerequisites

Suositus: Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen perusteet, Päätöksenteko Suomessa ja Euroopan Unionissa, Politiikan ja organisaatioiden tutkimuksen lähestymistavat

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy hahmottamaan poliittisen järjestelmän ja sen osaelementtien toimintaa jäsentyneesti. Hän harjaantuu analysoimaan ja arvioimaan instituutioiden ja kollektiivisten ryhmätoimijoiden, erityisesti puolueiden, valtaa, asemaa ja toimintaa esimerkiksi päivänpolitiikassa, ja hänellä on valmius kehittää edelleen asiantuntemustaan aihepiirissä. Opiskelija osaa kytkeä konkreettiset politiikan ilmiöt laajempiin politiikantutkimuksen teoreettisiin ja tutkimuksellisiin suuntauksiin ja eritellä niitä tässä valossa.

Contents

Opintojakso perehdyttää opiskelijan syvällisemmin demokratian keskeisiin rakenteisiin ja instituutioihin (eduskunta, hallitus ja ministeriöt) ja niiden toimintaan käytännössä. Se syventää opiskelijan tietämystä politiikan kollektiivisten ryhmätoimijoiden (puolueet, etu- ja kansalaisjärjestöt) tehtävistä ja toiminnasta poliittisessa järjestelmässä. Jakso perehdyttää opiskelijan myös siihen, miten poliittiset prosessit toimivat, miten politiikka (policy) muotoutuu sekä miten institutionaaliset tekijät ja ryhmätoimijat vaikuttavat poliittisen päätöksenteon lopputuloksiin (policy outputs).

Study materials

  • Raunio, Tapio & Wiberg, Matti (toim.): Eduskunta. Kansanvaltaa puolueiden ja hallituksen ehdoilla (2014)
  • Mickelsson, Rauli: Suomen puolueet. Vapauden ajasta maailmantuskaan (2015)
  • Birkland, Thomas A.: An Introduction to the Policy Process. Theories, Concepts and Models of Public Policy-Making. Fifth edition. (2020) TAI Hill, Michael & Varone, Frédéric: The Public Policy Process. Seventh edition. (2017)

Assessment practices and criteria

Asteikolla 0-5 (0=hylätty, 1=välttävä, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä, 5=erinomainen).

Relation to other study units

Opintojakso on osa politiikan ja organisaatioiden opintosuunnan 25 op ja 35 op opintoja.