Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Uusintatenttiin voivat ilmoittautua AYTUK-105 Uskontotieteen perusteet 5 op, syksy 2019 -luentokurssille osallistuneet opiskelijat.

Timetable

DateTimeLocation
Fri 29.11.2019
12:30 - 16:30

Registration and fee

Uusintatenttiin voivat ilmoittautua AYTUK-105 Uskontotieteen perusteet 5 op, syksy 2019 -luentokurssille osallistuneet opiskelijat.

Description

Uusintatentti on tarkoitettu AYTUK-105 Uskontotieteen perusteet 5 op, syksy 2019 -luentokurssille osallistuneille.

Kurssi antaa uskontotieteellisiä välineitä tulkita ja tarkastella uskonnon paikkaa inhimillisessä kulttuurissa, yhteiskunnassa ja ihmisten ajattelussa. Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää, minkälainen oppiaine uskontotiede on ja miten se suhteutuu muihin tieteenaloihin
  • hahmottaa uskontotieteen tutkimuskohteen eli uskonnon määrittelyn problematiikkaa sekä tutkimuskäsitteiden arkikäytön ja tieteellisen käytön välisiä suhteita
  • tuntee uskontotieteen keskeisiä tutkimuskäsitteitä ja osaa arvioida niiden merkitystä uskonnon tieteellisessä tarkastelussa
  • tuntee ja osaa erotella uskontotieteen eri tutkimussuuntausten tavat tarkastella uskontoa.

Opintojakso jakautuu sisällöllisesti kolmeen osaan:

  • Opintojaksolla pohditaan uskontotiedettä tieteenalana, sen rakentumista ja merkitystä sekä suhdetta muihin tieteenaloihin.
  • Opintojaksolla tarkastellaan uskonnon käsitteen monimerkityksellistä luonnetta ja opetellaan joitakin keskeisiä tapoja, joilla uskontoa on määritelty. Lisäksi mietitään näiden määritelmien hyviä ja huonoja puolia ja erilaisia sovellusmahdollisuuksia.
  • Opintojaksolla esitellään joitakin tämän hetken uskontotieteen keskeisiä tutkimuskäsitteitä, tutkimusnäkökulmia ja tutkijoita. Tarkastelutapa on ilmiölähtöinen: liikkeelle lähdetään esimerkkitapauksista, joiden kautta edetään teoreettisiin kysymyksenasetteluihin.

Arviointi perustuu osaamistavoitteisiin. Tarkemmat arviointikriteerit ja -menetelmät ilmoitetaan opetusohjelmassa.

IMPORTANT! In the Further Information field, please write down the examiner's name. Please write also down the titles and authors of the books you have read for the examination. Also inform the examiner about possible previous study attainments (date and name of the course) connected to this particular study unit and let the examiner know if you want to have the questions in English. Please, write also down the amount of ECTS you are completing in this exam.

Uskontotieteen perusteet -luentokurssin uusintatentti.

TÄRKEÄÄ! Kirjoita lisätietoja -kenttään
-mitä tentit: luettu kirjallisuus (kirjallisuuden voit kopioida opintojakson sivulta, jolle on linkki tämän sivun oikeassa ylälaidassa)
-kuka on tentaattori
-opintojaksoon liittyvät mahdolliset aiemmat opintosuoritukset sekä niiden suoritusajankohta
-kuinka monta opintopistettä tai -viikkoa suoritat tässä tentissä
-jos haluat tenttikysymykset ruotsiksi tai englanniksi

Opintojakso on osa Teologian ja uskonnontutkimuksen perusopintoja 25 op.