Kuva: Pixabay

Miten kärsimystä, pahaa ja kuolemaa on käsitelty historiassa? Milllaisin argumentein kärsimyksen ja pahan olemassaoloa on selitetty ja oikeutettu? Miksi pahan ja kärsimyksen selityspyrkimyksiä pidetään toisaalta epämoraalisina? Millainen rooli elämän merkityksellisyydellä sekä uskonnolla ja henkisyydellä on kuoleman ja surun kohtaamisessa?

Enrol
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Registration and fee

75 euroa. Lisätietoja.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy klikkaamalla Ilmoittaudu-painiketta.

Tälle kurssille on varattu 30 opiskelijan maksuton kiintiö Helsingin yliopiston teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelman opiskelijoille. Opintoihin ilmoittaudutaan Avoimen yliopiston verkkosivuilla kurssin opinto-ohjelman/kurssisivun Ilmoittaudu –painikkeen kautta (ei WebOodissa).

Miten opiskelemaan?
Käytännön ohjeita opiskeluun
Järjestelyt erityistä tukea tarvitseville

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Description

Opintojakso sopii teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelman opiskelijoille, teologian alan tehtävissä työskenteleville sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Kurssia edeltävinä opintoina suositellaan teologian ja uskonnontutkimuksen perus- ja aineopintoja sekä tieteellisen kirjoittamisen opintoja (Akateemiset tekstitaidot -kurssi tai vastaavat tiedot). Englanninkielisen oppimateriaalin lukemiseen tarvitaan lisäksi riittävä englannin kielen kielitaito.

Kurssilla pohditaan kärsimyksen ja pahan ongelmaa sekä kuoleman merkitystä ja kohtaamiseen liittyviä kysymyksiä systemaattisen ja käytännöllisen teologian näkökulmista. Kurssi lähestyy kärsimyksen, pahan ja kuoleman ongelmia sekä historiallisesti, temaattisesti että eri teoreettisten perinteiden näkökulmista. Erityisesti kurssilla käsitellään tunnettuja filosofia-teologisia yrityksiä tarjota ratkaisu kärsimyksen ja pahan ongelmaan eli teodikeoita sekä anti-teodikistista ajattelusuuntausta, joka vastustaa perustein kärsimyksen selittämistä ja oikeuttamista pitäen teodikeoita eettisesti kyseenalaisina. Kurssin aiheita pohditaan myös systemaattisen teologian ja käytännöllisen teologian dialogisuuden näkökulmista.

Kurssin tavoite:

- Opiskelija hahmottaa systemaattisen teologian ja käytännöllisen teologian, erityisesti uskonnonfilosofian ja pastoraaliteologian näkökulmat kurssilla käsiteltyihin teemoihin
- Opiskelija tutustuu eri länsimaisen filosofisen ja teologisen ajattelun historiassa esiintyviin tapoihin lähestyä ja käsitellä kärsimyksen, pahan ja kuoleman ongelmia.
- Opiskelija syventyy keskeisiin pastoraaliteologiassa käytettyihin teorioihin sekä empiiriseen tutkimukseen kärsimyksen ja pahuuden kohtaamisesta.
- Opiskelija syventyy tunnetuihin teodikoihin, filosofisiin ja teologisiin argumentteihin kärsimyksen ja pahan olemassaolon selittämiseksi ja oikeuttamiseksi, sekä antiteodikoihin, jotka kyseenalaistavat kaikki pahan ja kärsimyksen selityspyrkimykset epämoraalisina
- Opiskelija tutustuu elämän merkityksellisyyden sekä uskonnon ja henkisyyden (spirituality) rooliin kuoleman ja surun kohtaamisessa
- on harjaantunut (vaativan) teologisen kirjallisuuden lukemisessa
ja tulkitsemisessa.
- osaa arvioida kriittisesti ajattelusuuntausten ja ajattelijoiden ja kurssin aiheen kannalta keskeisten teemojen kehitystä ja keskinäisiä suhteita sekä analysoida keskeisiä argumentteja

- Pastoraaliteologian ja -psykologian poikkitieteellinen lähestymistapa kurssilla käsiteltäviin teemoihin
- Pahan selittämisen ja oikeuttamisen historia ja keskeisimmät teodikeat
- Moderni antiteodikistisen suuntauksen keskeiset ajattelijat ja argumentit;
- Kärsimyksen ja kuoleman merkitys eri modernin teologian ja filosofian suuntauksissa (analyyttinen, fenomenologinen, pragmatistinen, eksistentiaalinen ja relationaalinen)
- Eksistentiaalisen psykoterapian sekä uskonnontutkimuksen näkökulmia kärsimykseen ja kuolemaan
- Pahuus ja kärsimys relationaalisessa pastoraaliteologiassa

Arviointi suhteessa osaamistavoitteiden toteutumiseen.

Verkkokurssi, joka sisältää kirjallisia oppimistehtäviä.

Käytössä on verkko-oppimisympäristö Moodle, joka avautuu 28.8.2020.

Linkin ja kurssiavaimen opintojakson Moodleen saat kirjautumalla tähän opinto-ohjelmaan (= kurssisivulle) Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Huom! Tämä onnistuu aikaisintaan ilmoittautumistasi seuraavana päivänä. Saat käyttäjätunnusta koskevaa lisätietoa sähköpostiisi ilmoittautumisesi jälkeen.

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Opintojakso on osa teologian ja uskonnontutkimuksen maisteritason teemaopintoja.

Kurssia edeltävinä opintoina suositellaan teologian ja uskonnontutkimuksen perus- ja aineopintoja sekä tieteellisen kirjoittamisen opintoja (Akateemiset tekstitaidot -kurssi tai vastaavat tiedot). Englanninkielisen oppimateriaalin lukemiseen tarvitaan lisäksi riittävä englannin kielen kielitaito.