Kuva: Pixabay

Haluaisitko ymmärtää syvällisemmin, miten yhteiskunnallista muutosta tarkastellaan eri tieteenalojen lähestymistapojen kautta?

Kurssilla tutustutaan yhteiskunnallisen muutoksen dynamiikkaan ja globaalisti vaihteleviin muotoihin antropologian, kehitysmaatutkimuksen, poliittisen historian sekä talous- ja sosiaalihistorian näkökulmista.

Enrol
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Registration and fee

75 euroa. Lisätietoja.
Avoimen yliopiston kesäopetus on maksutonta ilmoittautumishetkellä läsnä oleville Helsingin yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Maksuttomuus ei koske mahdollista materiaalimaksua.

Ilmoittautuminen alkaa 45 vuorokautta ennen opintojakson alkua. Tarkka ilmoittautumisaika näkyy Ilmoittaudu-painikkeesta.
Miten opiskelemaan?

Käytännön ohjeita opiskeluun

Varaamme oikeuden muutoksiin opinto-ohjelmassa.

Description

Opintojakso sopii kaikille yhteiskunnallisen muutoksen opinnoista kiinnostuneille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on tutkimustietoon perustuvia välineitä hahmottaa ja jäsentää poliittisia, sosiaalisia ja taloudellisia muutoksia ja kehityskysymyksiä sekä yhteiskuntien historiallista ja kulttuurista monimuotoisuutta. Hän on tutustunut antropologian, kehitysmaatutkimuksen, poliittisen historian ja talous- ja sosiaalihistorian lähestymistapoihin ja niitä yhdistäviin kysymyksenasetteluihin. Hän on kehittänyt hyvät edellytykset perehtyä paikallisten, kansallisten ja globaalien ristiriitojen syihin ja seurauksiin, vallan, vaurauden ja hyvinvoinnin jakautumiseen sekä ihmisten kokemuksiin yhteiskunnallisista muutoksista ja heidän pyrkimyksiinsä vaikuttaa niihin.

Opintojaksossa tutustutaan siihen, miten yhteiskunnallisen muutoksen dynamiikkaa ja globaalisti vaihtelevia muotoja käsitellään antropologiassa, kehitysmaatutkimuksessa, poliittisessa historiassa ja talous- ja sosiaalihistoriassa. Siinä pohditaan tapoja, joilla näiden tieteenalojen lähestymistapoja ja tutkimustietoa voidaan käyttää ja yhdistää ajankohtaisten paikallisten, kansallisten, kansainvälisten ja globaalien ongelmien käsittelyssä.

Tieteellisten e-julkaisujen artikkeleita. Määritetään lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Asteikolla: 0-5

Verkkokurssi, joka sisältää 3-4 luentotallennetta (noin 1 tunti/tallenne), alkukeskustelun, 2 esseetehtävää ja ryhmätyöskentelyä verkossa. Kurssin suorittaminen edellyttää myös artikkeleihin ja mahdolliseen muuhun materiaaliin perehtymistä.

Opintojakson verkko-oppimisympäristö avautuu 1.8.2019.
Moodle-linkki ja kurssiavain näkyvät jaksolle ilmoittautuneille opiskelijoille opinto-ohjelmassa.

Kurssin aikataulu ja eteneminen:

1. Aloituskeskustelu: 1.8.-8.8. (1 oma puheen vuoro ja 1-2 kommenttia toisten puheenvuoroihin)
2. Esseet (4 kpl, 1-2 sivua/essee): 1. Essee (Antropologia): 8.-16.8., 2. Essee (Kehitysmaatutkimus): 16.8.-23.8., 3. Essee (Poliittinen historia): 23.8.-30.8.), 4. Essee (Talous- ja sosiaalihistoria): 30.8.-6.9.
3. Ryhmätyö: 6.9.-24.9.
Ryhmätyössä opiskelijat jaetaan satunnaisiin ryhmiin ja he tuottavat yhdessä ryhmätyön annetusta aiheesta, kirjaavat yhteistyöskentelyalueelle ryhmän jäsenten työnjaon ja lopuksi tehtävän palautettuaan arvioivat ryhmätyöprosessia.

Arviointi: Kurssin kaikki tehtävät tulee olla hyväksytysti suoritettuja. Esseet (2 kpl) muodostavat 60 % opintojakson arvosanasta ja ryhmätyön osuus on 40 % kokonaisarvosanasta. Arviointiperusteisiin saattaa tulla tarkennuksia ja muutoksia ja tehtävänannot voivat myös vielä muuttua jonkin verran.

ks. vastuuhenkilö koulutusohjelman sivuilta.

Opintojakso sisältyy pakollisena Yhteiskunnallisen muutoksen kandiohjelmaan sekä 15, 25 ja 35 opintopisteen kokonaisuutta suorittaville.