Photo by Jouko Rikkinen

Tervetuloa kurssille!

Poikkeustilanteen vuoksi kaikki kurssille ilmoittautuneet opiskelijat käyvät kurssin tänä vuonna etänä.

Enrol
27.1.2020 at 08:00 - 17.3.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 28.4.2020
10:15 - 11:45
Mon 4.5.2020
10:15 - 11:45
Tue 5.5.2020
10:15 - 11:45
Wed 6.5.2020
10:15 - 11:45
Thu 7.5.2020
10:15 - 11:45

Description

Ensisijainen kohderyhmä: biologian kandidaattiohjelman opiskelijat.

-

Opiskelija saa yleiskuvan Etelä- ja Keski-Suomen tärkeimmistä luontotyypeistä (mm. kangasmetsät ja lehdot, suot ja kosteikot, sisävedet, kulttuuribiotoopit) sekä niitä luonnehtivasta lajistosta. Hän saa myös käytännön kokemusta biologisen monimuotoisuuden inventoinnissa ja analysoinnissa käytetyistä menetelmistä. Kurssin suoritettuaan opiskelija:

  • tunnistaa Etelä-Suomen tärkeimmät luontotyypit ja niille ominaisia eliölajeja
  • on tietoinen elinympäristöjen dynaamisuudesta (esim. sukkessio) ja osaa eritellä lajistomuutosten taustalla vaikuttavia tekijöitä
  • omaa kokemusta lajistoselvityksissä sekä niissä kertyvien lajiaineistojen analysoinnissa käytetyistä menetelmistä
  • osaa välittää elinympäristöjä ja eliölajistoa koskevaa tieteellistä tietoa

Luennot 28.4.-7.5.2020 (luentoaikoihin voi tulla vielä tarkennuksia)

Ryhmätehtävien koonti toukokuun lopulla.

Kenttäkurssi Lammin biologisella asemalla 1.6.-12.6.2020

Opintojakson ydinaines hahmottuu esimerkiksi seuraavien käsitteiden avulla: biodiversiteetti, biotooppi, luontotyyppi, luontokartoitus, kasvisto, kasvillisuus, sukkessio, kasvillisuusanalyysi, indikaattorilaji, uhanalainen laji ja vieraslaji.

Kurssi alkaa johdantoluennoilla Viikissä (enintään 10 tuntia). Luentotapaamisten yhteydessä opiskelijoista muodostetaan ryhmiä, joista kukin perehtyy ennen kenttäjakson alkua johonkin kurssin aihepiirin kannalta keskeiseen oppisisältöön. Kukin ryhmä palauttaa tehtävänsä tiivistelmän Moodleen ennen kenttäjakson alkua. Kenttäjakson alussa ryhmäjakoa muutetaan niin, että kukin opiskelija voi kenttäjaksolla toimia oman aihepiirinsä asiantuntijana uudessa ryhmässään. Maastopainotteinen kenttäjakso Lammin biologisella asemalla kestää kaksi viikkoa. Kaksi viimeistä kurssipäivää käytetään työryhmien maastokohteista keräämän aineiston analysoitiin ja loppuseminaariin, jossa kukin ryhmä esittelee erikoistyönsä tulokset muille ryhmille. Loppuseminaarin jälkeen ryhmät laativat työstään lyhyen raportin, jonka voi palauttaa vasta kenttäjakson päättymisen jälkeen.

Oheislukemistona Suomen luontotyyppien uhanalaisuus (Osat 1 ja 2) soveltuvin osin. Muut oppimateriaali on Pinkassa ja Moodlessa.

Kurssisuoritus arvioidaan asteikolla 0–5. Arvosana perustuu opiskelijan aktiivisuuteen oman työryhmänsä jäsenenä ennen kenttäjaksoa (10%) ja kenttäjaksolla (20%), työryhmän seminaariesitykseen (20%) sekä kirjalliseen loppuraporttiin (50%).

-

Kokoelmakoordinaattori Sanna Laaka-Lindberg (prof. Jouko Rikkinen)

Korvaa jaksot 59928 Ekologian kenttäkurssin biotooppijakso 4 op ja 59920 Biotoopit-luennot 2 op.